Randomiserad kontrollerad behandlingsstudie med kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med ätstörning - en manualbaserad metod att minska kroppsmissnöje

Ansvarig vid PFC

Maria Fogelkvist 

Bakgrund

Ätstörningar är svårbehandlade tillstånd. En stor andel av patienterna har efter behandling kvarvarande problem med kroppsmissnöje och /eller  viktfobi, även om de inte längre uppfyller de diagnostiska kriterierna för en ätstörning.  Kvarvarande missnöje med kroppen är associerat med försämrad livskvalitet och högre förekomst av återfall i ätstörning. Att hitta effektiva interventioner som förbättrar livskvaliteten hos patienter som behandlats för ätstörningsproblem, och minskar återfallsrisken är en viktig och angelägen uppgift. Således kan projektet vara till nytta för utvecklandet av behandlingsmetoder för personer med ätstörning.

Medarbetare

Lars Kjellin, docent och forskningsledare, PFC
Sanna Aila Gustavsson, med.dr och socionom, PFC

Syfte

Studiens syfte är att undersöka om en ACT-behandling i grupp med fokus att lära ut strategier att hantera missnöje med kroppen kan bidra till en minskning av ätstörda patienters missnöje med vikt och kroppsform, bättre självkänsla och en mer accepterande attityd till den egna kroppen?

Metod

En grupp patienter som randomiseras till ACT-behandling i grupp och en grupp patienter som randomiseras till sedvanlig behandling kommer att jämföras vid fyra tillfällen under en tvåårsperidod avseende såväl kroppsmissnöje som självkänsla. Bland deltagarna i ACT-gruppen genomförs också två kvalitativa studier för att få en fördjupad förståelse av hur deltagarna uppfattar interventionen, och betydelsen av den.

Aktuellt läge

Inkludering av patienter påbörjades i januari 2010 och beräknas pågå till och med 2013. Inga data är i dagsläget tillgängliga.

Tillbaka till projektsidan


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 15 december 2014

Innehållsansvarig: Agneta Schröder

Publicerad av Anna Wadefjord