Vaddå frisk? - Att definiera och mäta utfall efter ätstörningar

Ansvarig vid PFC
Tabita Björk
019-602 58 95
 
Bakgrund
Ätstörningar är en psykosomatisk sjukdom med allvarlig sjukdomsbild och hög dödlighet, som främst drabbar unga flickor och kvinnor. Trots ökad uppmärksamhet och kunskap om ätstörningar saknas fortfarande viktig kunskap om behandling, prognos och utfall. Befintliga uppföljningsstudier visar att över hälften av patienterna med ätstörningar tillfrisknar. Ett problem är att vi i dagsläget inte har en gemensam definition av utfall, vilket försvårar jämförelsestudier av exempelvis olika behandlingsinsatser. En viktig aspekt av tillfrisknandet som ofta saknas är beskrivningar av patientens uppfattningar om att vara frisk.

Syfte
Övergripande syfte för avhandlingen är att klargöra hur en definition av utfall efter ätstörningar bör se ut. Avsikten är också att bidra till ökad förståelse av hur patienter uppfattar det att vara frisk efter ätstörningar, samt att analysera några av de metodologiska problem som finns vid utfallsstudier, nämligen bortfall från uppföljning och avbrytande av behandling i förtid.

Material
· Huvuddelen av materialet kommer från SUFSA-projektet; en longitudinell, prospektiv uppföljning av
  840 patienter, 18 år eller äldre, som vårdats vid 14 svenska specialenheter för ätstörningar.
  Projektet omfattade tre års inklusion av nyinskrivna patienter samt tre års uppföljning.
· Material till den kvalitativa delstudien består av patientintervjuer (n=14), ca två år efter avslutad
  behandling för ätstörningar.

Metod
Patienter i SUFSA-projektet har intervjuats och besvarat självskattningsformulär vid behandlingsstart samt följts upp 6-, 12-, 18-, och 36 månader senare. Materialet analyseras med kvantitativ metod för att beskriva patientgruppen, samt analysera bortfall, drop-out och utfall. De vanligaste utfalls-definitionerna inom ätstörningsforskning appliceras på SUFSA-materialet för att se hur utfallet kan beskrivas på olika sätt. Kvalitativa intervjuer med patienter analyseras med fenomenografisk metod för att beskriva patienters uppfattningar och erfarenheter om att vara frisk från ätstörningar.

Aktuellt läge
Resultat från Studie I "Reasons for non-participation in follow-up research on eating disorders" har publicerats i Eating and Weight Disorder Vol. 11: 147-153, September 2006.
Resultat från Studie II "Self-image and treatment dropout in eating disorders" har publicerats i Psychology and psychotherapy: Theory, Research and Practice (2008), 81, 95–104.
Resultat från Studie III "What happended to the ones who dropped out? Outcome in eating disorder patients who complete or prematurely terminate treatment". Är accepterad med vissa korrigeringar för publicering i Eating Disorders Review.
Resultat från Studie IV “The patients´perception of having recovered from an eating disorder”, publiceras i Health Care for Women International 28: 9, i September 2008.
Resultat från Studie V "The impact of using different outcome measures on remission rates in a three year followup
of eating disorders finns i manusform i avhandlingen "Measuring eating disorder outcome. Definitions, dropout and patients' perspectives (Örebro Universitet, 2008).
Projektet har redovisats som en sammanläggningsavhandling vid Hälsoakademin i maj 2008, Örebro Universitet.
Sammanfattning av studierna i avhandlingen, samt möjlighet att beställa avhandlingen finns på nedanstående länk: http://www.ub.oru.se/templates/oruExtNormal____33689.aspx

Tillbaka till projektsidan


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 18 september 2009

Innehållsansvarig: Ingemar Engström

Publicerad av Anna Wadefjord