Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kan preventiva insatser på arbetsplatser vara lönsamt för organisationer?

Statistik från SCB visar att 1 av 10 personer i den arbetsföra befolkningen har nedsatt arbetsförmåga.
55 procent inom den kommunala sektorn har arbetsmiljöproblem och eller hälsoproblem enligt ny forskning. Mot den bakgrunden - lönar det sig att satsa preventivt för att förebygga ohälsa?

Kan preventiva insatser på arbetsplatser vara lönsamt för organisationer? Det var titeln på en föreläsning av Malin Lohela Karlsson, Med Dr och ekonom som forskar vid enheten för interventions- och implementeringsforskning vid Karolinska Institutet.

Så många som 1 av 10 personer av den arbetande delen av befolkningen uppger att man har en nedsatt arbetsförmåga. En stor andel av de anställda upplever att man har arbetsmiljöproblem och/eller hälsoproblem.  Inom den kommunala sektorn uppger till exempel 55 % av de anställda att man har antingen arbetsmiljöproblem, hälsoproblem eller både och visar nya data från Karolinska Institutet.

Ohälsa och dålig arbetsmiljö kostar

Konsekvenserna av ohälsa och brister i arbetsmiljö är enligt forskaren bland annat:

- Sjukfrånvaro – både kortidsfrånvaro och långtidsfrånvaro
- Personalomsättning
- Produktionsbortfall
- Bristande motivation – minskad prestation
- Kvalitetsbrister
- Effektivitetsförlust
- Produktivitetsförlust

Ett syfte med att, genom forskningen, göra ekonomiska kalkyler rörande bristande arbetsmiljö är att dessa kostnader ofta är, till någon grad, dolda. Dessutom räcker inte alltid ”förbättrad hälsa” som ensamt argument för att få till stånd investeringar i arbetsmiljön.

Dyra brister i arbetsmiljön

Malin Lohela Karlsson lyfte fram ett antal negativa arbetsmiljöfaktorer som visat sig bidra till produktionsbortfall i företag och organisationer:

- Otydlig arbetsroll
- Höga beslutskrav
- Ojämlikhet
- Bristfälligt socialt klimat
- Låg grad av beslutskontroll
- Brister vad gäller ”rättvist ledarskap”

Omvänt så är produktionsbortfallen betydligt mindre - på arbetsplatser där arbetsrollerna är tydliga, beslutskraven låga, de anställda upplever jämlikhet,  det sociala klimatet är mycket gott, graden av beslutskontroll hög och ledarskapet upplevs som gott.

Lönsamt att satsa preventivt

Preventiva insatser för att förebygga ohälsa har i olika studier visat sig vara kostnadseffektiva, till exempel hälsopromotion och ergonomiska insatser på arbetsplatser. Även satsningar för att förbättra arbetsmiljön på ett bredare plan har i många fall visat sig vara lönsamma över tid.

Malin Lohela Karlsson avslutade med att poängtera att det finns ett glapp mellan den forskningsbaserade kunskap som finns inom området, och tillämpningen av den kunskapen.
Hon uppmuntrade till exempel att tillämpa ekonomisk analys när man följer upp arbetshälsosatsningar av olika slag.
Patrik Hennings

  


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 januari 2017

Innehållsansvarig: Håkan Westberg

Publicerad av Karin Stenström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/amm/prevention

Malin Lohela Karlsson var en av föreläsarna på det Arbets- och miljömedicinska vårmötet 22 - 24 april 2015.

Presentationen från denna session finns här