Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbets- och miljömedicin nu och framåt

En föränderlig arbetsmarknad är vår vardag.
En god hälsa i en bra miljö vårt uppdrag.
Vilka utmaningar möter vi idag och framåt?


Hur ser ohälsan ut i dagens arbetsliv?

Ohälsotalen talar tydligt om att vår verksamhet behövs.

 

 

Foto: Jens Qvarngård.

Varje år inträffar i Sverige cirka 500arbetsrelaterade dödsfall i cancer, 1 procent av alla cancerfall för kvinnor och 3 procent av alla cancerfall för män (Järvholm 2010, Nurminen och Karjalainen 2001, Rushton et al.2010). Lungcancer är den vanligaste arbetsrelaterade cancerformen. Cirka 200 dödsfall i lungcancer för både män och kvinnor beror på arbetsmiljöfaktorer. Motsvarande siffror för hjärt- och kärlsjukdom är cirka 450 individer, lung- och luftvägssjukdom cirka 100. Vi talar här bara om död och dödsfall, antalet hjärt-och kärlsjuka är sannolikt mångdubbelt större.

Den yttre miljön är lika bekymmersam. Mer än 50 procent av arbetskraften anger att man utsätts för hörselskadligt buller mer än 1/)4 av arbetstiden i arbete inom jord- och skogsbruk, trädgård, skogsbruk, fiske samt inom byggverksamhet och tillverkning, för vibrationer , motsvarande siffror för till exempel byggbranschen är mellan 40-50 procent som exponeras mer än 1/4 av tiden!

Vår arbets- och miljömedicinska kompetens är guld värd – och vi vill lyfta fram några områden där vi behöver satsa extra.

Vi behöver nya ingångar från arbetslivet till AMM

Alla företag och myndigheter är inte anslutna till företagshälsovård, primärvården är hårt belastad och arbetskraften på svarta marknaden ökar. Dessa förhållanden gör att nya ingångar till vår klinik behövs. För att göra det lättare att nå oss har vi infört möjlighet till egen vårdbegäran via telefonrådgivning hos våra miljösköterskor. Vi har haft telefonslussen öppen cirka ett halvår med goda erfarenheter. Systerklinikerna i Lund och Göteborg har infört detta sedan länge, även de med lyckat resultat.

Vi behöver hälsorelaterad arbetsmiljöövervakning

Vi har deltagit i ett arbete om hälsorelaterad arbetsmiljöövervakning (HAMI) på uppdrag av Arbetsmiljöverket (AV). Grunden i arbetet är behovet av att kunna följa utvecklingen av ohälsa och exponering i svenskt arbetsliv över tid. Data i dessa trender ska kunna användas av myndigheter, men även forskare och andra intressenter, främst i ett förebyggande perspektiv. Data från dessa undersökningar är offentliga och finns tillgängliga med Institutet för miljömedicin som datavärd. Våra förslag är utformade för Arbetsmiljöverket med både ett övervaknings- och åtgärdsperspektiv. Detta innebär att data som registreras samlas på en nivå som ger möjlighet till riktade åtgärder.

Vi har valt exponeringar som har en tydlig reglering och har allvarliga hälsokonsekvenser för den enskilde, eller står för betydande delar av den arbetsrelaterade ohälsan, till exempel kvarts, buller, vibrationer. Anledningen till att vi valt dessa är att det redan finns en skyldighet att göra bedömningar eller mätningar av exponeringen på arbetsplatsen. Sjukskrivning på grund av besvär i rörelseorganen och mental ohälsa är mycket vanlig. Arbetsmiljön har här en stor, om än delvis omdiskuterad, betydelse. Därför har vi också valt att försöka hitta möjligheter att beskriva hur detta utvecklas över tid.

Vi behöver mer samarbete med företagshälsovården

Kliniken har nyligen genomfört ett uppdrag på ett företag som tillverkar spårväxlar baserade på kreosotimpregnerad syll. Arbetet bestod av traditionella hälsokontroller och luftmätningar för att beskriva lufthalter av olika polyckliska aromatiska kolväten som associeras med förhöjd risk för framför allt hudcancer men även lungcancer. Företagshälsovården (FHV) som ville ha vår hjälp med att lyfta nivån på undersökningen fick också med sig en ny undersökningsmetod kring hudstatus och hela uppdraget blev en win-to-winsituation.

Vi hoppas på fler uppdrag av denna karaktär i där vi ingår som en naturlig del i ett nätverk för FHV. Vi tror också att den nya specialitén med arbetsmedicin kommer att utveckla både samarbetet med FHV, den preventiva kompetensen och göra att FHV blir ännu mer slagkraftig. När kunderna ser vad vi kan prestera tillsammans kommer de förhoppningsvis att förstå möjligheter med mer utvecklat FHV- arbete med förebyggande profil.

Vi behöver ett nytt arbetslivsinstitut

Vår uppfattning är att vi behöver ett nationellt forsknings- och utvecklingsinstitut med brett ansvar i olika forsknings- och utvecklingsfrågor, framför allt i områden med stora risker och där resurser behöver sättas in mer akut. Forskningsråden AFA och FORTE kan inte ansvara för allt. Det finns också frågor som kräver en tillämpad och akut ansvarstagande instans att vända sig till, till exempel vid larm av olika slag.

Ett nytt forsknings- och utvecklingsinstitut skulle även ansvara för att:

  • utveckla och kvalitetssäkra undersökningsmetoder inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin.
  • utbilda arbetsmiljöansvariga.
  • uppdatera och utbilda i system för övervakning.
  •  delta i EU:s olika forskningsprogram, till exempel Horizon 20.
  • bygga upp arbets- och miljömedicins kompetens runtom i världen.

Håkan Westberg


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 januari 2017

Innehållsansvarig: hakan Westberg

Publicerad av Karin Stenström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/amm/utmaningar