Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Regionarkivet

Regionarkivet förvarar Region Örebro läns, tidigare Örebro läns landsting, arkiverade handlingar från det att landstinget bildades 1863 fram till nutid. Du vänder dig till Regionarkivet för att få tillgång till exempelvis äldre patientjournaler (se specifikationer under fliken Patientjournal), betyg från landstingsdrivna skolor, protokoll eller information om länets vårdhistoria.

Regionarkivet, arkiv, sekretess, handlingar, journaler

Besöksadress

Regionarkivet
Södra Grev Rosengatan 15, Örebro

Besökstider

Måndag-fredag 9-15
(lunchstängt 12-13)

Avvikande tider:
Måndag 5/6: 9-12
Nationaldagen tisdag 6/6: Stängt

Postadress

Regionservice
Regionarkivet
Box 1613
701 16 Örebro

E-post

Regionarkivet

Telefon

019-602 73 53

Telefontid

Måndag-fredag 9-15
(lunchstängt 12-13)

Avvikande tider:
Måndag 5/6: 9-12
Nationaldagen tisdag 6/6: Stängt

Beställ arkiverade patientjournaler via 1177.se  

Du kan även ringa Regionarkivet, 019-602 73 53.

För utomlänspatienter som önskar lägga beställning via 1177, kontakta oss via mejl eller telefon så hjälper vi till att tillgängliggöra e-tjänsten.

För journaler äldre än 70 år, som inte längre omfattas av sekretess, går det bra att kontakta oss via vanlig e-post: regionarkivet@regionorebrolan.se
Alla andra patientjournalfrågor hänvisas till 1177 eller telefon.

Hos Regionarkivet finns äldre patientjournaler, se lista nedan. 

Nyare journaler finns digitalt och begärs ut hos den verksamhet där du fått din behandling. Kontakta då den aktuella verksamheten och be att få en kopia på din journal. Det kan du göra via 1177 eller genom att direkt ta kontakt med den aktuella verksamheten.

Patientjournaler hos Regionarkivet:

 • Barnhälsovårdsjournaler (BVC-journaler)
 • Patientjournaler från vårdcentraler - fram till och med cirka år 2000.
 • Patientjournaler från USÖ/RSÖ och Lindesbergs lasarett - fram till och med 1986.
 • Patientjournaler från Karlskoga lasarett – avlidna fram till och med 2003.
 • Patientjournaler från psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering - fram till cirka 2010.
 • Patientjournaler från äldre nedlagda vårdverksamheter, som till exempel sjukstugor, sanatorier och epidemisjukstugor.
 • Barnhemsakter
 • Patientjournaler från nedlagda privatkliniker och ej längre verksamma privatläkare 

Sekretess

Vi gör alltid en sekretessprövning om uppgifterna är yngre än sjuttio år. Sekretess för patientjournaler är sjuttio år från anteckningsdatumet och innebär att uppgifterna är hemliga för andra personer än den som uppgifterna berör. När sekretessen upphör efter sjuttio år är det fritt att lämna ut journalerna.

Du har oftast rätt att få ut din egen journal. 

Om du vill läsa en annan persons patientjournal så behöver du ett samtycke från den person som journalen handlar om. Även om personen är avliden gäller sekretessen men närstående till den avlidne kan få ta del av journalen efter sekretessprövning.

Skicka eller hämta ut journalkopior

 • Brev - Regionarkivet skickar kopior av din patientjournal hem till dig med rekommenderad post.
 • 1177 - få dina journalkopior digitalt
 • Hämta kopior på patientjournal - hämta kopiorna på din patientjournal på Regionarkivet mot att du visar din legitimation.

Regionarkivet skickar inte uppgifter som innehåller sekretess via e-post.

Kopiekostnad

Nio sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor, därefter 2 kronor per sida enligt regionens fastställda taxa. Kostnaden faktureras.

Betyg och andra skolhandlingar

Regionarkivet har betyg och andra skolhandlingar från de skolor som Örebro läns landsting varit huvudman för, från de åren landstinget var huvudman. Det är bland annat Alnängsskolan, Kvinnerstaskolan, Vårdhögskolan, Fellingsbro folkhögskola och Örebro folkhögskola.

Administrativa handlingar

På Regionarkivet finns administrativa handlingar som protokoll, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, trycksaker och handlingar från projekt och utredningar arkiverade från de flesta av regionens verksamheter som finns idag eller som har funnits sen Örebro läns landsting bildades 1863.

Beställningsformulär för administrativa handlingar och betyg


"Rätt handlingar ska bevaras på ett säkert och riktigt sätt för att kunna användas av samtiden och i framtiden."


Regionarkivet är Region Örebro läns slutarkiv. Här bevaras regionens (tidigare landstinget) handlingar från landstingets bildande år 1863 fram till nutid.

Varje dag hanterar och söker vi i de cirka 13 000 hyllmetrarna pappershandlingar och den stora mängden digital information som finns här. Handlingarna omfattar landstingets alla verksamheter genom tiderna som till exempel hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur och kommunikation.

Arkivhuset

Regionarkivet flyttade in i det nyrenoverade Arkivhuset på Södra Grev Rosengatan 15 hösten 2015. Huset har tidigare tillhört SJ:s Centralverkstad (CV) och har huserat presenningverkstad för CV och senare ett tryckeriföretag.

I huset ryms arkivdepåer i de första två våningarna och kontors- och konferensrum samt allmänna utrymmen på våning tre.

Arkivarierollen

På Regionarkivet har arkivarierna flera olika arbetsuppgifter. En av de främsta uppgifterna är att besvara och handlägga förfrågningar från privatpersoner och regionens verksamheter med flera. Ofta rör det sig om utlämnande av allmänna handlingar från arkivet. Omfattas handlingen av sekretess är det arkivariens uppgift att läsa, bedöma och i vissa fall ta bort delar ur texten innan det lämnas ut.

Arkivet är till för att användas. Hit kommer både privatpersoner och studenter som vill forska i arkivets handlingar. Vi tar även emot skolklasser, föreningar och andra verksamheter som vill ha en presentation av arkivet. Arkivarien måste ha god kännedom om Landstingets och Regionens historia och vilka olika verksamheter som bedrivits i dess regi för att leta fram relevant material till forskaren eller presentationen.

Arkivarien ger också råd och stöd till Region Örebro läns verksamheter när det gäller arkivfrågor. Detta kan utöver den vanliga dag till dag kontakten utgöras av bland annat utbildningar eller besök hos verksamheterna.
En viktig del är även att se över och justera informationshanteringsplanerna som styr vad som ska bevaras eller gallras. Det som bevaras skickas hit till Regionarkivet där personalen hanterar leveransen. Handlingarna ordnas, förtecknas och i vissa fall registreras så de blir sökbara för framtiden. Pappershandlingar förvaras i husets depåer, arkivarien ser på liknande vis till att de digitala leveranserna blir sökbara i Region Örebro läns e-arkiv R7e-arkiv.

R7e-arkiv  

R7e-arkiv är ett e-arkiv som möjliggör långsiktig elektronisk arkivering enligt gällande lagar och riktlinjer. I R7e-arkiv arkiveras information från avvecklade it-system som har använts inom Region Örebro län. I dagsläget finns funktioner för att arkivera information från vård-, personal-, diarie- och ekonomisystem. Den arkiverade digitala informationen är en värdefull resurs idag och i framtiden.

Skanningscentralen

Regionarkivet har även som uppdrag att överföra patientinformation från pappersformat till digitalt format. Detta gör vi på Skanningscentralen genom skanning och tolkning. Vi skannar patientjournaler åt flertalet vårdenheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Registraturen

Regionarkiv och registratur är en avdelning under området Regionservice kansli. Registraturen ansvarar för att diarieföra och registrera allmänna handlingar som kommer in till Region Örebro län. Här finner du deras kontaktuppgifter.

Region Örebro läns arkivmyndighet beslutar om vilka allmänna handlingar som ska bevaras och gallras inom organisationen, dessa beslut sammanställs i styrdokument kallade Informationshanteringsplaner och finns uppdelade på olika områden.
Regionarkivet är arkivmyndighetens verkställande och beredande organ med ansvar för att ta fram dessa planer, revideringar sker årligen.

 

 

Arkiven som finns i Regionarkivet består av originalhandlingar vilket innebär att de är unika och finns bara i ett exemplar. De innehåller mycket intressant som du kan ta del av. De flesta administrativa handlingar omfattas inte av sekretess utan att fria att ta del av för vem som helst. För handlingar från hälso- och sjukvården är sekretessen 70 år.

Skolelever i grundskolan, gymnasiet och studenter upp till och med B-nivå på universitetet får inte ta del av sekretessbelagda handlingar. Men eftersom Regionarkivet hanterar handlingar från 1800-talet och framåt så har sekretessen upphört för en stor mängd handlingar från hälso- och sjukvården och det är fritt att läsa dem och använda dem till uppsatser och annan forskning.

För dig som går på gymnasiet, studerar på universitet, är lärare eller forskare har vi tagit fram olika ämnesförslag till uppsatser och projektarbeten, kontakta gärna oss på Regionarkivet för att få veta mer.

Forskare på minst C-nivå på universitetet kan få tillgång till handlingar som är yngre än 70 år. Men då måste Regionarkivet skriva ett villkor med förbehåll mellan studenten och Regionarkivet.

Du som student ska också kunna styrka din utbildningstillhörighet och lämna kontaktuppgifter till handledare.

Regionarkivet tar gärna emot grupper på studiebesök. Vi berättar om vår verksamhet och visar prov på dokument från olika tidsperioder ur arkiven.

Skolklasser, studenter från universitetet, föreningar och andra grupper är varmt välkomna att höra av sig. Ett studiebesök beräknas vara ca en och en halvtimme och är kostnadsfritt.

Kontakta Regionarkivet för att boka ett besök.

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges fyra grundlagar och är den som reglerar offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt till insyn och att ta del av Region Örebro läns allmänna handlingar om de inte innehåller sekretess.

Offentlighetsprincipen och sekretess – kortfattat om lagstiftningen

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 9. Februar 2023