Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publikationer

Publikationer utgivna av Samhällsmedicin/Staben hållbar utveckling eller där medarbetare medverkat vid framställandet.

Äldres liv & hälsa i Mellansverige 2017
Liv & hälsa 2017
I rapporten redovisas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland personer 70 år och äldre i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län.

Arbetshälsorapport
Liv & hälsa 2017
I rapporten redovisas hälsorelaterade och arbetsrelaterade faktorer från undersökningen "Liv & hälsa" bland förvärvsarbetande 18-69 år i Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län.

Bortfallsanalys
Liv & hälsa i Mellansverige 2017

Rapporten redovisar svarsfrekvenser och svarsmönster samt hur levnadsvanor, livsvillkor och hälsa skiljer sig åt mellan olika grupper av svarande på undersökningen "Liv & hälsa 2017".

 

Mår alla bra? Rapport 2 - Levnadsvanor
Rapportserie från Liv & hälsa ung-undersökningarna 2017 i Mellansverige

Rapporten, som är den andra av tre rapporter, beskriver levnadsvanor hos elever i årskurs 9 i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands och Örebro län ur ett jämlikhetsperspektiv.

 

Mår alla bra? Rapport 1 - Hälsa
Rapportserie från Liv & hälsa ung-undersökningarna 2017 i Mellansverige

Rapporten, som är den första av tre rapporter, beskriver hälsan hos elever i årskurs 9 i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands och Örebro län ur ett jämlikhetsperspektiv.

Liv & hälsa ung 2017
-med fokus på sexuell läggning och könsidentitet

Rapporten beskriver hälsa och livsvillkor samt hur utsatthet, trygghet och relationer påverkar sambandet för gott psykiskt välbefinnande för elever med olika sexuell läggning och könsidentitet. Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion med förslag till åtgärder och lästips.

Liv & hälsa i Mellansverige 2017

Rapporten redovisar resultat från undersökningen "Liv & hälsa" där ca 34 000 personer i fem län, varav ca 8000 i Örebro län, har svarat på frågor om hälsa, levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande.

Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv

Rapporten redovisar resultat från ELSA i Örebro län läsåret 2015/2016. Statistiken har samlats in i samband med hälsosamtal i skolan bland elever i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt år 1 på gymnasiet.

Liv & hälsa ung i Mellansverige - Resultat från ungdomsundersökningarna "Liv & hälsa ung" bland elever i skolår 9 år 2013/2014 

En rapport om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands och Örebro län.

Rapport

Ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa – Liv & hälsa ung i Örebro län

En rapport om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa, hur risk- och skyddsfaktorer samvarierar med hälsan samt förslag på insatser.

Rapport

Uppväxtvillkor och hälsa i vuxen ålder

I studien analyseras förekomsten av ekonomiska svårigheter och nedlåtande behandling under uppväxten bland vuxna i fyra län i Mellansverige samt att studeras sambanden mellan dessa och självskattad hälsa samt psykiska besvär i vuxen ålder.

Rapport

Nyttan av regionala planer och program

En utvärdering rörande användningen och betydelsen av Socialt välfärds-program och Folkhälsoplan för
Örebro län

Rapport

Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning

En rapport som belyser skillnader i psykisk hälsa med hänsyn tagen till kön och funktionsndesättning utifrån undersökningen Liv & hälsa ung 2011.

Rapport

Liv & hälsa ung 2014 - med fokus på HBTQ-ungdomar

En rapport som belyser HBTQ-ungdomars livsvillkor och hälsa utifrån undersökningen Liv & hälsa ung 2014.

Rapport

En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012–2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig

En rapport över folkhälsan i länet med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning och äldre.

Huvudrapport 

Kortversion - Äldre

Kortversion - Funktionsnedsättning

HEMLÖSHET – En kunskapsöversikt utifrån svenska förhållanden

Hur kan man förstå de hemlösas situation ur ett främjande folkhälsoperspektiv?

Rapport

Hälsa på lika villkor? Självskattad hälsa hos HBHO personer i Mellansverige 2012

Material från befolkningsundersökningen "Hälsa på lika villkor?" bland personer 16-84 år i Sörmlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län.

Rapport

Samverkan och medborgardialog för en bättre hälsa - en satsning på bostadsområdet Varberga i Örebro kommun

En utvärdering av ett försök att samverka för att förbättra livsvillkoren och hälsoläget i ett bostadsområde i Örebro kommun.

Rapport

Livssituationen för arbetslösa unga vuxna med någon form av funktionsnedsättning

Vad säger forskningen kring unga vuxna funktionsnedsattas livssituation och vad berättar de själva om hur de ser på skolan, hälsan, arbete, samhällets stöd och framtiden.

Rapport

Liv & Hälsa i Mellansverige 2012

Resultat från folkhälsoundersökningen "Hälsa på lika villkor?" Ett samarbete mellan landstingen i Sörmlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län

Rapport

Hälsopromotion för landets äldre befolkning

Hur kan samhället stödja och förebygga äldre människors hälsa för ett friskare liv. Rapporten fokuserar främst på företeelsen förebyggande hembesök.

Rapport

Hälsans skyddsfaktorer ur ett jämlikhetsperspektiv

Liv & hälsa i Örebro län 2000–2011

Skydds- och riskfaktorer för självskattat allmänt hälsotillstånd och psykisk hälsa med betoning på skyddsfaktorernas betydelse.

Rapport

Arkiv - Samtliga publikationer 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 27 september 2019

Innehållsansvarig: Carina Persson

Publicerad av Carina Persson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/folkhalsa/publikationer

Beställa rapporter

Enstaka rapporter kan beställas kostnadsfritt i tryckt format i mån av tillgång genom att kontakta Region Örebro län.

Glöm inte att ange ditt namn och leveransadress samt rapportens titel.

Mejl:
Region Örebro län

Postadress:
Region Örebro län
Staben Hållbar utveckling
Box 1613
701 16 Örebro