Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

11. Högkostnadsskydd och frikort

11.1 Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet innebär att patienten under en period på tolv månader sammanlagt behöver betala högst ett visst belopp inom den öppna vården. Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor. Det är patienten själv som svarar för att hålla reda på sin rätt till högkostnadsskydd.

Det är viktigt att patientkassor påminner och lämnar ut högkostnadskort så att patienten kan följa betalningar som görs kontant eller med kort.

När patienten uppnått högkostnadstaket utfärdas ett frikort för resten av tolvmånadersperioden.

11.1.1 Avgifter som ingår i högkostnadsskyddet

 • Öppenvårdsavgifter för både direkta och indirekta besök i all regionfinansierad vård, det vill säga även besök hos privata vårdgivare med vårdavtal och besök i andra landsting/regioner. Besök i andra landsting eller hos privat vårdgivare med vårdavtal stämplas dock bara in om de verifierats som betalda (till exempel som stämpel i ett högkostnadskort).
 • Besök hos digitala vårdtjänster med offentlig finansiering. Kontakta gärna Regionkansliet för rådgivning!
  - Kry, Min doktor, Medicoo, Pratamera och Unicare är underleverantörer till vårdcentraler inom primärvården i Region Jönköpings län. Av kvittot ska det framgå att den utförda vården ingår i primärvården i Region Jönköpings län.
  - Joint Academy är underleverantörer till en vårdcentral inom primärvården i Region Blekinge. Av kvittot ska det framgå att den utförda vården ingår i primärvården i Region Blekinge.
  - Doktor.se, Doktor24 och Snabbdoktor är underleverantörer till vårdcentraler inom primärvården i Region Sörmland. Av kvittot ska det framgå att den utförda vården ingår i primärvården i Region Sörmland.
  - Närhälsan Online drivs av Västra Götalandsregionen. Mer information finns på https://www.narhalsan.se/e-tjanster/narhalsan-online/
  - Väsby läkargrupp, Doktor Kom Hem och Airport Sky Vårdcentral ingår i primärvården i Region Stockholm och erbjuder digitala vårdbesök. Av kvittot ska det framgå att den utförda vården ingår i primärvården i Region Stockholm.
  - Mindler är underleverantör till en vårdcentral inom primärvården i Region Stockholm. Av kvittot ska det framgå att den utförda vården ingår i primärvården i Region Stockholm. 
 • Besöksavgifter i regionens tandvårdsstöd där hälso- och sjukvårdens patientavgifter tillämpas.
 • Regionens avgift för inkontinensartikel.
 • Öppenvårdsavgift som ingår i ett ersättningsbeslut från Försäkringskassan för vård enligt lagen (2013:513) om vård i annat EES-land. Det är besöksdatum som gäller för stämpling.

11.1.2 Avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet

 • Avgift för inläggning i sjukhusvård, läkemedelsavgift, hjälpmedelsavgift (varken abonnemangsavgift eller övriga hjälpmedelsavgifter), intygsavgift, vaccinationsavgift, avgift för speciallivsmedel, sjukreseavgift, vanlig tandvård som inte ingår i regionens tandvårdsstöd samt kommunala avgifter.
 • Uteblivandeavgift – avgift för patient som inte kommer på inbokat besök utan att ha av- eller  ombokat besöket senast 24 timmar före besökstiden.
 • Patientavgifter i privatvård som inte är finansierad av en region eller ett landsting.
 • Patientavgifter för vård i ett annat EES-land enligt förordning 883/2004 eller i sjukvård utanför Sverige.

11.1.3 Patienter som omfattas av högkostnadsskyddet:

 • Patienter som är folkbokförda i länet eller i annan region. Kvarskrivna enligt folkbokföringslagen men som stadigvarande vistas här.
 • Patienter som inte är bosatta här, men som har rätt till vårdförmåner enligt förordning 883/2004. Läs mer om vårdförmåner i avsnitt 2 om patientgrupper.

11.1.4 Patienter som inte omfattas av högkostnadsskyddet:

 • Asylsökande
 • Tillståndslösa
 • Självbetalande patienter från andra länder som saknar rätt till subventionerad vård här.

11.2 Frikort

Frikortet kan användas vid besök hos alla regionfinansierade vårdgivare i vårt län och i andra regioner. Högkostnadskort och frikort hanteras endast av personal i regionens vård i egen regi eller av privat regionfinansierad vårdgivare. Frikort som utfärdats i annan region kan registreras i Region Örebro län. Även e-frikort från andra landsting/regioner är giltiga i Region Örebro län, om patienten kan visa att den har e-frikort.

Alla avgiftsgrundande besök stämplas in oavsett om de betalas vid besöket eller på faktura. Avgift måste alltså inte vara verifierad med ett kvitto. Det räcker att avgiften har fakturerats för att inräknas i högkostnadsskyddet. Märk alltid fakturerade avgifter för besök i högkostnadskortet med ”faktura”.

Det är inte möjligt att i förväg betala hela beloppet utom i vissa särskilda fall (se 11.2.3). Den som betalat högkostnadsgrundande avgifter som inte ingår i fakturaservicen ska få notering införd i högkostnadskort. När frikortstaket uppnåtts ska patientmottagningen där besöket sker utfärda frikort.

11.2.1 Att beräkna frikortsperioden

Frikortsperioden ska alltid beräknas från det första besöket inom den senaste tolvmånadersperioden.

Observera att avgifter hos de privat drivna vårdcentralerna och andra privata mottagningar inte ingår i fakturaservicen. Högkostnadsskyddet omfattar dock den privat drivna vården.

11.2.2 Patient från annat landsting/region

Frikort kan utfärdas av Region Örebro län för en patient från annan region. Då ska Region Örebro läns regler och takbelopp följas.

11.2.3 Förbetalning av frikort

För patienter där det finns ett starkt praktiskt skäl att underlätta betalning eller där besök kommer att göras i mycket snabb följd finns i undantagsfall möjlighet att utfärda frikort genom förbetalning.

Betalning kan vid förbetalning endast ske med kort eller kontant. Ingen återbetalning sker av förbetalda frikort.

11.2.4 Så utfärdas frikort

När patienten betalat 1 150 kr inom en tolvmånadersperiod utfärdas ett frikort som ger kostnadsfria besök resten av tolvmånadersperioden. Patienten betalar inte mer än upp till frikortstaket 1 150 kr.

Frikort utfärdas i pappersformat av kassor eller mottagningar. När ett frikort registrerats i vårdsystemen görs en automatisk överföring till frikortsregistret. Det går att använda sig av Frikortssök i applikationen för att se om patienten har ett frikort registrerat. Den som betalat avgifter över frikortsgränsen kan få pengarna återbetalda vid de flesta mottagningar. För stöd i frikortsutredning kontakta Regionservice; avdelningen för kundfakturor.

Frikortsperioden räknas alltid från det första besöket inom den senaste tolvmånadersperioden. Det går inte att avstå från att räkna med det äldsta besöket och få en förlängd giltighetsperiod för frikortet.

Högkostnadsgrundande avgifter noteras i ett högkostnadskort. Det räcker att avgiften har fakturerats för att inräknas i högkostnadsskyddet. Betald patientavgift skrivs eller stämplas in i löpande följd. Om avgiften för det sista besöket innebär att den sammanlagda summan blir högre än 1 150 kronor betalar patienten enbart mellanskillnaden mellan 1 150 kronor och summan av tidigare betalningar.

Ange mottagningens namn, stämpel och signatur. Besökstidpunkt anges med datumstämpel. Stämpla även besökskvittot. Har patienten fakturerats ska notering göras i högkostnadskortet. Kvitton från andra regionfinansierade vårdgivare eller vårdgivare utanför länet noteras i högkostnadskortet. Patienten måste inte notera i högkostnadskort utan kan samla sina kvitton. För kontroll bör beloppen föras in i högkostnadskortet i samband med att frikort utfärdas. Anges slutdatum för frikortets giltighet. Giltighetstid är tolv månader minus en dag räknat från det första besökstillfället i tolvmånadersperioden.

Exempel: Första besöket gjordes den 30 november 2018. Vid besök den 20 januari 2019 har patienten betalat 1 150 kr. Då utfärdas ett frikort som gäller från den 20 januari 2019 till den 29 november 2019.

Ange datum för när frikortet utfärdades och mottagningens namn. Signera utfärdat frikort. Markera i underlaget genom överkryssning eller hålslag så att det tydligt syns att frikort utfärdats. Ange även på högkostnadskortet datum för frikortets utfärdande och giltighetstid. Allt material lämnas åter till patienten.

11.2.5 Registrering av frikort

Registrera frikortet i aktuellt vårdsystem. Privata vårdgivare sänder kopia av utfärdat frikort till Region Örebro län, Sjukreseenheten, Box 1613, 701 16 Örebro och privata tandläkare sänder det till Tandvårdsenheten, Box 1613, 701 16 Örebro.

11.2.6 Beställning av högkostnadskort och frikort

Formulär för högkostnadskort och frikort beställs från Mediq Sverige AB. Privata vårdgivare beställer från Regionservice, ”Privata vårdgivare”, Box 1613, 701 16 Örebro. Privata tandläkare beställer från Tandvårdsenheten Box 1613, 701 16 Örebro.

11.2.7 Återbetalning

Avgifter som inbetalats som överstiger frikortsbeloppet kan återbetalas inom den aktuella frikortsperioden. Återbetalning kan ske vid de flesta mottagningar och ingen interndebitering ska tillämpas. Patienten ska visa kvitto och högkostnadskort. Notera återbetalning på kvitto och i
högkostnadskortet. Kvitto på återbetalningen utfärdas som sedan bifogas kassaredovisningen. Patienten signerar återbetalningen men får inget kvitto. När frikort utfärdas tas endast hänsyn till betalningar som gjorts de två senaste åren.

Ingen återbetalning görs för besöksavgifter som överstiger taket och som har betalats i annan region eller i de fall frikort inte uppvisats vid besök i annat landsting. Patienten får vända sig till det andra landstinget i så fall. Patienten kan inte återfå besöksavgifter som betalats i annan region i samband med till exempel remitterad vård eller om det andra landstinget tillämpar avgift för barn.

För vårdcentraler: Se rutin för Återbetalning NCS Cross.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 juni 2020

Innehållsansvarig: Gabriel Stenström

Publicerad av Gabriel Stenström