Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

9. Intyg och hälsokontroller (åtgärd som inte är vård)

9.1 Om intyg

I Riktlinje för utfärdande av intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården (Region Örebro läns intranät) finns information om när ett intyg ska utfärdas och hur det ska göras. 

9.2 Om avgifter för intyg

De beslutade avgifterna för intyg och hälsokontroll grundas på regionens självkostnad. Taxan består av nivåer med en viss avgift för varje nivå beroende på arbetsinsatsen. Ett kort intyg kan utfärdas utifrån journalkopior eller kännedom om patienten. För ett normalt intyg krävs oftast undersökning av patienten. Ett långt intyg kräver en större arbetsinsats.

Nivå Avgift utan moms kr Avgift med moms kr
Korta intyg 376 470
Normala intyg 752 940
Långa intyg 1 128 1 410
Timtaxa 376 kr per påbörjad kvart 470, 940, 1 410, 1 880 kr o.s.v.
Hälsokontroller 750 eller 1 125

Avgifterna för intyg och hälsokontroller ingår inte i högkostnadsskyddet för öppenvårdsbesök och frikort gäller inte. Även barn och ungdom under 20 år och personer som fyllt 85 år betalar dessa avgifter. För körkortsintyg i beroendefall delbetalar patienten under handläggningen och slutbetalar innan intyget överlämnas.

9.2.1 Besöksavgift

Om skälet till patientens kontakt är att få ett intyg tillämpas intygsavgift, men ingen besöksavgift. Om intyget/utlåtandet ska till Försäkringskassan ska dock alltid besöksavgift betalas.

Om patienten i samband med ett öppenvårdsbesök begär ett avgiftsbelagt intyg ska patienten betala dels för besöket, dels för intyget.

Läkarintyg för att få ut sjukpenning/sjuklön vid sjukdom ingår i besöksavgiften för öppenvård vid direkt eller indirekt besök.

9.2.2 Medicinsk service

I debiterad tid ingår den tid som krävs för undersökning, utfärdande och utskrift av intyget. För mer omfattande undersökningar eller ytterligare medicinsk service, exempelvis laboratorieprover eller röntgen, debiteras också den faktiska kostnaden för dessa undersökningar, enligt respektive kliniks prislista. Kostnaden ska debiteras den som beställt åtgärden, oavsett vem som är den slutliga betalaren.

9.2.3 Avgifter för myndigheter och privata företag

När myndigheter (till exempel Arbetsförmedlingen och kommuner) eller privata bolag (till exempel försäkringsbolag) beställer intyg tillämpas timtaxan. Observera dock att intyg till Försäkringskassan är gratis (se 9.2.5).

9.2.4 Översättning

Om ett intyg ska utfärdas på annat språk än svenska ska timtaxa alltid tillämpas. I det fall intyget måste överlämnas till översättare ska denna kostnad debiteras.

9.2.5 Intyg till Försäkringskassan

Intyg som behövs för att Försäkringskassan ska kunna handlägga ett ärende inom socialförsäkringen utfärdas kostnadsfritt.  Detta gäller när patienten begär ett intyg och det finns rimlig anledning att anta att intyget är ett sådant intyg som Försäkringskassan behöver för att handlägga ärendet eller som Försäkringskassan begärt. Besöksavgift ska dock alltid betalas vid intyg/utlåtande till Försäkringskassan. Om ett intyg till Försäkringskassan om sjukskrivning förlängs utan besök ska patienten betala 100 kronor.

Om intyg beställs av patient/god man för överprövning av Försäkringskassans beslut gäller avgift enligt kort, normalt eller långt intyg.

När juridiska personer (till exempel företag) beställer intyg i socialförsäkringsärenden gäller timtaxa.

Försäkringskassan ansvarar för avstämningsmöte när det medicinska ställningstagandet för en patient behöver klargöras. När läkare medverkar i ett sådant avstämningsmöte ska regionen debitera Försäkringskassan 750 kronor plus moms. Om mötet pågår längre än en timme ska Försäkringskassan dessutom debiteras ytterligare 375 kronor (plus moms) per påbörjad halvtimme utöver första timmen. Ingen avgift tas ut av patienten.

9.2.6 LSS-intyg

Regionens Barn- och ungdomshabilitering (BUH) och Vuxenhabilitering (VUH) ska kostnadsfritt svara för intyg som underlag för kommunens bedömning av personkretstillhörighet och behov av insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till funktionsnedsatta. Avgiftsfriheten berör enbart insatser av BUH och VUH som sker på kommunens begäran som stöd till myndighetsutövning avseende persongrupp 1 och 2 samt i viss mån persongrupp 3. För intyg enligt LSS i andra fall gäller avgift för kort, normalt eller långt intyg eller timtaxa.

9.3 Prislista för intyg och hälsokontroller

I priserna nedan ingår moms med 25 procent, utom för hälsokontroller som är momsbefriade. Momsbefriade åtgärder har markerats med *.

Om ett visst intyg inte framgår av förteckningen eller om det saknas jämförbart intyg ska timtaxa tillämpas. För analyskostnad som tillkommer debiteras respektive kliniks prislista plus moms. 

Intyg Pris att betala med moms För registreringen

A

Adoption, intyg inför
(exklusive  lungröntgen)
per person
1 125 900
Förnyelse av intyg
för adoption
560 448
Anställning, friskintyg
för (kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning,
tonometri, enkel hörsel-prövning, enkel blod- och urinstatus, fysikalisk status)
940 normalt
Audiogram länssjukvård
utlåtande
1 410 långt

B

Behandlingshjälpmedel eller läkemedel intyg om innehav av, exempelvis inför en resa 470 kort
Bilbälte
intyg för befrielse att använda
(exklusive undersökning)
470 kort
Blodgruppsbestämning 470 kort
Bostadsanpassning
-kort intyg 470 kort
-normalt intyg 940 normalt
-långt intyg 1 410 långt
Boxare/brottare 1 410 långt

D

Dykarcertifikat,
intyg för (exklusive eventuell lungröntgen)
-enbart undersökning 940 normalt
-undersökning samt EKG 1 875 1 500

E

EKG,
vilo-EKG, i samband med intyg
940 normalt
EKG,
vilo-EKG (ej i samband med intyg)
750* normalt*
EKG,
arbets-EKG, i samband med intyg
1 410 långt
EKG,
arbets-EKG (ej i samband med intyg)
1 125* långt*
Emigration 1 410 långt

F

Faderskapsprov,
utan samband med faderskapsmål
375* 375*
Fallskärmshoppning,
intyg för
1 410 långt
Flygcertifikat,
Protokoll 1 C (exklusive tillkommande kostnadskrävande undersökningar)
940 normalt
Flygcertifikat,
övriga protokoll, per protokoll (exklusive tillkommande kostnadskrävande undersökningar)
1 410 långt
Flygcertifikat,
vilo-EKG
940 normalt
Frisklunga,
intyg för
625 normalt
Frisklunga
med undersökning
940 normalt
Frisklunga
med omfattande undersökning
1 410 långt
Färdtjänst 470 kort
Färgsinnesintyg 470 kort
Försvarsmakten och rekryteringsmyndigheten
- utan undersökning 470 kort
- med undersökning 940 normalt

G

Gynekologisk undersökning
för att utfärda intyg (i andra fall än för rättsintyg) kan innefatta anamnes, bimanuell undersökning, cytolog prov, inspektion av vagina och portio samt enkel blod- och urinstatus
1 410 långt
Gynekologisk undersökning
som ovan men som inte rör intyg
1 125* 1 125
Gynekologisk undersökning vaginal ultraljudsundersökning utan samband med intyg 1 746* 1 746
Graviditetstest
på egen begäran
150* 150

H

Handikappfordon, utan undersökning 470 kort
HIV/aids,
friskintyg för visum
470 kort
Hälsoundersökning
med normal omfattning för att utfärda intyg; kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning, tonometri, enkel hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, fysikalisk status
940 normalt
Hälsoundersökning
som rör intyg och där det krävs utökad provtagning
1 410 långt
Hälsoundersökning
som inte rör intyg och där det krävs utökad provtagning
1 125* 1 125
Hälsoundersökning
som inte rör intyg; normal omfattning
750* 750

K

Körkortstillstånd,
för högre körkortsbehörighet eller för intyg vid sjukdom när undersökning krävs
940 normalt
Körkortstillstånd,
intyg vid sjukdom utan undersökning; utifrån journalkopia eller kännedom
470 kort
Körkortstillstånd,
intyg vid sjukdom vid omfattande arbetsinsats
1 410 långt
Körkortstillstånd, på grund av missbruk, intyg för att återfå körkort (inklusive besök och provtagning)
- alkohol 5 000 4 000
- narkotika/droger 5 550 4 450
Uppföljande intyg, för fortsatt innehav av körkort/st (inklusive besök och provtagningar)
-alkohol 2 500 2 000
-narkotika/droger 5 000 4 000
Villkorligt körkortstillstånd
för alkolås
2 815 2 252

L

Läkemedel eller behandlingshjälpmedel etc., intyg om innehav av, exempelvis inför en resa 470 kort

P

Parkeringstillstånd, intyg för
- utan undersökning 470 kort
- med undersökning 940 normalt

R

Rallyförare, intyg för 1 410 långt
Reseåterbud,  intyg för 470 kort

S

Sjöfolk, intyg för 1 410 långt
Skolgång, intyg som rör barns skolsituation 470 kort

T

Travsport, intyg för licens 1 410 långt
Tropikmedicinsk hälsoundersökning (exkl analys) efter utlandsvistelse, utlåtande för 1 410 långt

U

Utbildningssökande, intyg för 940 normalt
Utlandsarbete eller utlandsstudier, intyg för (kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning, tonometri, enkel hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, fysikalisk status) 940 normalt

V

Visum, intyg för (exkl provtagning) 470 kort

9.4 Avgiftsfria intyg


Intyg till Försäkringskassan Utlåtanden som behövs för FK prövning i socialförsäkringsärenden ska lämnas kostnadsfritt till FK
Arbetsskadeförsäkringslagen,
intyg enligt
Dödsbevis och dödsorsaksintyg
God man och förvaltarskap, intyg för
Insatser av BUH och VUH som sker på kommunens begäran som stöd till deras myndighetsutövning avseende persongrupp 1 och 2 samt i viss mån
persongrupp 3. Avser intyg för LSS.
Enligt särskild överenskommelse mellan kommunerna och regionen.
Patientskadeförsäkringen (LÖF), intyg enligt
Psykiatrisk tvångsvård, vårdintyg för intagning när anhörig begär.
Sterilisering, intyg om
Tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar, intyg för
Lämnas kostnadsfritt för Försäkringskassans eller regionens bedömning.

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 oktober 2020

Innehållsansvarig: Gabriel Stenström

Publicerad av Gabriel Stenström