Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Behandling

Vårdriktlinjer - diabetes

BEHANDLING

Behandlingsmål
Livsstil
Farmakologisk behandling

BEHANDLING
Den övergripande målsättningen med behandling av all diabetes är att förhindra akuta och långsiktiga komplikationer med bibehållen hög livskvalitet för patienten. Till akuta komplikationer räknas främst ketoacidos, hyperglykemiska och hyperosmolära tillstånd samt hypoglykemi. Långsiktiga komplikationer är en följd av mikro- och makroangiopati. Människor med diabetes skall kunna leva normalt och ha en normal livslängd.
Frihet från diabetessymtom, såsom stora urinmängder, törst, trötthet och synstörningar, är ett primärt mål.
Patienten skall ges så god kunskap om behandling, dess fördelar och risker, för att i samråd med diabetesteamet kunna fatta rationella beslut om dess fortsatta behandling.
  
Målsättningen vad gäller metabol kontroll måste anpassas till diabetestyp, diabetessjukdomens karaktär, förväntad återstående livslängd samt patientens egen förmåga och motivation att hantera sin sjukdom.
Resultaten av stora randomiserade studier talar för att en multifaktoriell riskfaktorintervention (lipider, blodtryck, blodglukos och rökning) och inte enbart blodglukossänkning är väsentlig vid diabetes, i synnerhet typ 2, om diabetesrelaterad sjuklighet och dödlighet ska minskas.

Diabetessjukdomens långvariga förlopp gör att man i det praktiska arbetet och i kvalitetskontrollen av vården måste arbeteta med olika mål.

-  Kortsiktiga mål styr patienten och läkaren i det dagliga livet och kan formuleras utifrån patientens egna    testresultat, frånvaro av hypoglykemier, HbA1c-nivå, lipider, blodtryck, minskad kroppsvikt och allmänt välbefinnande.

-  Intermediära mål är till exempel att förhindra uppkomsten av retinopati, nefropati och neuropatistörningar i  fötterna. Genom regelbundna undersökningar av ögonbottnar, mikroalbuminuri och fotstatus skall läkare och vårdteam skaffa sig en god uppfattning om måluppfyllelse i dessa avseenden.

-  Långsiktiga mål är att reducera uppkomsten av blindhet, terminal njursjukdom, amputationer och kardiovaskulär sjuklighet samt åstadkomma ett normalt utfall av graviditet.

Hos patienter där symtomfrihet snarare än prevention av komplikationer är målet, kan högre HbA1c-nivåer accepteras.

Målnivåer för olika riskfaktorer enligt  Nationella riktlinjer                                                                      
Riskfaktor 
P-glukos preprandiellt                                                  
6 mmol/l
               postprandiellt                                                 8 mmol/l
HbA1c   Typ 2                                                              <52 mmol/mol hos >50%
                                                                                     >70 mmol/mol hos <10%

Lipider LDL-kolesterol enl riskmotor                         2,5 mmol/l

                     
Blodtryck njurfrisk                                                       
<140/85  hos >65%

mikroalbuminuri/nefropati                                          <130/80 mmHg

Registrering NDR                                                         
>90%
Tobak    andel icke-rökare                                          
>95%
Ögonbottenundersökning 
Andel som genomgått undersökning                          
>96%
Fotundersökning  genomgått undersökning               
>99%
Gruppundervisning erbjuds på vc/i samband med andra vc 
Ja/Nej
LIVSSTIL
Mycket viktigt att patienterna informeras om riskerna med rökning (kraftig ökning av hjärt/kärlsjukdomar och ökad insulinresistens), alkohol (energirikt och ger ytterligare störning av lipidmönstret) samt betydelsen av motion och alla former av naturliga möjligheter till fysisk aktivitet (leder även i måttlig omfattning till kraftigt minskad insulinresistens och därmed förbättrad glukoskontroll). Nya studier har visat en över 50 % minskad risk för patienter med nedsatt glukostolerans (Impaired Glucose Tolerance IGT) att utveckla diabetes med icke-farmakologiska medel (kost och motionsråd), klart bättre resultat än vad man uppnådde med metforminbehandling.
Dessutom innebar det en viktnedgång på 3-5 kg. Patientinformation 1177.

Kost
Bra kost är basen för all diabetesbehandling. Dagens diabeteskost skiljer sig inte på någon avgörande punkt från den kost som är bra för alla dvs. att måltidsordningen och näringssammansättningen följer de allmänna näringsrekommendationerna. Nordiska näringsrekommendationerna.
*  Diabeteskost skall vara anpassad till familjens vanor och ta hänsyn till kulturella och sociala faktorer.
*  Kosten skall vara rätt sammansatt vilket har en gynnsam inverkan på riskfaktorer för mikro- och makrovaskulär sjukdom. (blodglukos, lipider, blodtryck och vikt).
*  Energiintaget skall anpassas individuellt beroende på ålder, kön, fysisk aktivitet, vikt och längd (BMI).
*  Hos överviktiga patienter är viktreduktion ofta en absolut förutsättning för att uppnå en tillfredställande metabolisk kontroll. En viktminskning på 1-2 kg/månad kan vara ett rimligt mål.
*  Måltiderna bör fördelas så jämnt som möjligt under dagen, helst tre huvudmål och några mellanmål, vilket ger bättre förutsättningar för god metabol kontroll. Hur många och stora mellanmål man behöver är mycket individuellt. När det gäller tidpunkten för måltiderna gäller flexibilitet för att tillgodose individuella behov och förutsättningar.

Patientbroschyr om diabeteskost

Se patientinformation 1177

Kostinformation till patient med typ 2 diabetes handlar mer om beteendeförändringar och motivation att förändra kosten.

Viktigt
*  Det tar tid att ändra kostvanor. Sätt upp delmål och följ upp resultatet.
*  Använd aktuella kostbroschyrer vid kostinformation
*  De som behöver och önskar skall har möjlighet att träffa dietist för fördjupade kostsamtal.

FARMAKOLOGISK BEHANDLING
Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes ska vara individuellt anpassad och hänsyn tas till patientens totala situation som attityd till behandling, diabetesduration, risk för känningar, kärlkomplikationer, samsjuklighet med mera. Behandling hyperglykemi

I ”Rekommenderade läkemedel” finns nu en algoritm för hur man behandlar olika typer av patienter.

Riktlinje för vård av äldre med diabetes inom vårdboende och hemsjukvård”  

 

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 april 2019

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Ann-Sofie Sundvall