Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kvinnosjukdomar

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Kvinnokliniken USÖ, Karlskoga, Lindesberg, Primärvården ÖLL

GYNEKOLOGI

JOURVERKSAMHET 

Dagtid: Akuta fall som tar kontakt med vårdcentralen och där man bedömer enligt nedanstående rutiner att tillståndet kräver specialistbedömning, hänvisas patienten till att ta kontakt med kvinnokliniken per telefon. Vid misstanke om inläggningsfall skickas patienten direkt till kvinnokliniken USÖ eller Karlskoga lasarett vid behov tas telefonkontakt.
Akuta patienter som inte är klara inläggningsfall kan hänvisas till kvinnokliniken på USÖ, Karlskoga eller Lindesberg.  Patienten uppmanas att själv ta kontakt med kvinnokliniken  för rådgivning och planering av akut tid. Jourtid får patienter hänvisas/remitteras till USÖ eller Karlskoga lasarett.

KONSULTATION OCH FRÅGOR

Telefonkontakt tas med respektive Kvinnoklinik. Vid akuta obstetriska frågor tas kontakt med förlossningsjouren på USÖ. Icke-akuta frågor kan även ställas brevledes eller per e-post.

HÄNVISNING AV PATIENTER 

Icke gravid patient

PROBLEM/FRÅGESTÄLLNING HÄNVISNING
Vaginala symtom, flytning, klåda, miktionsbesvär VC dagtid
Om recidiverande och/eller svårbehandlade infektioner Remiss KK
Hudsjukdomar, vulvabesvär, intertriginösa  problem VC dagtid, Ev remiss KK alt Hudkliniken
Könssjukdomar VC/remiss STD
Komplicerade kondylom Remiss Hudkliniken alt KK
Preventivmedelsrådgivning VC, barnmorska/läkare
Vid komplicerade frågeställningar ang preventivmedel Remiss KK
Klimakteriebesvär, okomlicerade VC
Okomplicerade redan HRT pat remiss till VC från KK
Komplicerad sjukhistoria, frågor om ev HRT VC, därefter remiss KK
Vulvodyni VC, remiss KK
Cytologi, onormala fynd vid screening-us Enl vårdprogram
Inkontinens Enl spec. vårdprogram
Flytningar hos barn VC,  ev remiss Barnkliniken
Hematuri Enl urologens riktlinjer
Recidiverande UVI:er Primärutredning VC ev remiss Urolog

Prolaps: Primärt omhändertagande på VC. Ring kan insättas på VC i avvaktan på operation eller som enda behandling. Kvinnokliniken kan även utremittera patienten till Primärvården för ringkontroll. Remiss skall innehålla information om lämpligt tidsintervall av kontrollerna och  planerad tid för ev operation.

Blödningar
Lätt-måttlig blödning, lättare värk, opåverkad pat VC, dagtid
Riklig blödning, påverkad pat gyn.jour, USÖ
Postmenopausal blödning KK dagtid
Oklar underlivsblödning hos postmenopausal pat VC, ev remiss KK
Låga buksmärtor
Lätta smärtor, ingen allmänpåverkan VC, dagtid
Uttalade smärtor, feber, flytning gynjour akut
Sexuella övergrepp Vuxna
Vid akuta övergrepp < 72 h Till gyn.jour, akut. Polisanmälan, samt utredning hos polisen, bör föregå gyn-undersökning
Vid icke-akut (de senaste dygnen) övergrepp > 72 h kontakta Kvinnoklinikens mottagning dagtid
Sexuella övergrepp barn Se PM om sexuellt övergrepp mot minderårig

 Gravid patient

PROBLEM/FRÅGESTÄLLNING HÄNVISNING
Vaginala symptom, miktionsbesvär
Opåverkad patient MVC/vårdcentral dagtid
Påverkad patient gynjour akut
Hyperemesis
Lätta Besvär MVC/vårdcentral dagtid
Svåra besvär, påverkad patient gynjour akut
Blödning tidig graviditet (< 12 veckor)
Sparsam - måttlig blödning, opåverkad patient avvakta el KK dagtid
Riklig blödning och eller värk/påverkad patient gynjour akut
Patient med blödning och ökad risk för extrauteringraviditet samråd med gynjour
Blödning sen graviditet (> 12 veckor)
Obetydlig blödning, opåverkad patient gynjour dagtid
Måttlig - riklig blödning och/eller andra symptom gynjour akut
Blödning postpartum
riklig blödning < 4-6 veckor postpartum gynjour akut
> 4-6 veckor postpartum, sparsam - måttlig blödning MVC/vårdcentral dagtid
> 4-6 veckor postpartum, riklig blödning gynjour akut
Gravid patient,postpartum och annan sjukdom/trauma
Opåverkad patient, ej graviditetsrelaterad sjukdom Frikostig bedömning av läkare vårdcentralen/distriktsläkarjour
Påverkad patient och/eller misstanke om graviditetsrelaterad sjukdom till gynjour akut
Påverkad patient, ingen misstanke om graviditetsrelaterad sjukdom till sjukhus akut, frikostig gynkonsult i sen graviditet

Misstanke om ”missed abortion” vid första läkarbesök på MVC, ta kontakt med kvinnoklin. Oftast kan tid ges inom de närmsta dagarna.

REMISS FRÅN PRIMÄRVÅRDEN TILL KVINNOKLINIKEN

Remisser bör innehålla frågeställning, sjukhistoria, aktuell medicinering samt aktuellt gynekologiskt status, Resultat av rtg/lab, ev listor. Detta är nödvändigt för Kvinnoklinikens prioritering av remisser. Remisser utan gynekologiskt status kan vid behov återskickas till remitterande läkare på vårdcentralen för komplettering. Remissen får inte enbart utgöras av journalkopior. Remissen bör gälla en frågeställning, inte begäran om viss typ av undersökning, t ex ultraljud, då det ankommer behandlande läkare att välja lämplig undersökningsmetod.

Vid Kvinnokliniken råder ej remisstvång. Patienter kan därför givetvis söka själva utan remiss. Inom områden där samverkansöverenskommelser finns hänvisas patienterna till vård vid vårdcentral respektive Kvinnokliniken enligt de gemensamma riktlinjerna.

Om patienten hänvisas per telefon av läkare/sjuksköterska till att själv ta kontakt med kvinnokliniken för tillstånd för vilken patienten redan sökt på VC bör remiss skrivas. Kvinnokliniken kan också begära kopia av journal från VC efter tillstånd från patient.

Primärvårdens barnmorskor får enligt rådande överenskommelser remittera direkt till Kvinnokliniken i frågor angående mödrahälsovård och preventivmedel. Remiss från barnmorska med annan frågeställning accepteras inte utan återsändes till vårdcentralen för bedömning av distriktsläkare.

Patienter i kommunal sjukvård bör inte remitteras akut till Kvinnokliniken utan att jourhavande distriktsläkare gjort adekvat bedömning. Det gäller speciellt äldre med gynekologisk blödning som mycket sällan behöver åtgärdas akut. Innan akut remiss skickas bör jourhavande gynekolog kontaktas.

REMISSER/REMISSVAR FRÅN KVINNOKLINIKEN TILL PRIMÄRVÅRDEN

Remissvar ska ge adekvat svar på remissens fråga och inte bara rutinmässig bestå av en journalkopia. Eventuell fortsatt planering och önskemål om uppföljning i Primärvården ska framgå av remissvaret, ej endast i journalkopia.

Vid utremittering av patient från Kvinnokliniken till Primärvården ska remissen innehålla adekvata uppgifter om tidigare genomgångna utredningar och behandling samt kan i förekommande fall innehålla hänvisning till befintliga vårdriktlinjer.

 

DOKUMENTFAKTA
Gäller för: Kvinnokliniken USÖ,Karlskoga, Lindesberg och Primärvården Örebro och söder.
Skrivet: 1997
Reviderad: 2014 av René Bangshöj klinikchef kvinnokliniken USÖ, Izabella Jawad överläkare kvinnokliniken USÖ och Sven Röstlund samordnande distriktsöverläkare primärvården ÖLL 
Nästa revision: 2017
Redaktör Sven Röstlund
Publicerad av: Sven Röstlund


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 februari 2016

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Sven-Olof Röstlund