Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Palliativ medicin

Vårdriktlinjer - palliativ medicin

1 INLEDNING
Palliativ vård innebär vård av människor som är nära döden. Begreppet ersätter tidigare benämningar som terminalvård eller det längre vård i livets slutskede. Den palliativa vården kan indelas i en tidig palliativ fas, när inriktningen fortfarande är att förlänga patientens liv och en sen palliativ fas, där målet är att förbättra patientens livskvalité. Palliativ vård bedrivs inom alla vårdformer, som tex. slutenvård, hemsjukvård, särskilda boenden mm. Enligt riksdagsbeslut tillhör palliativ vård prioriteringsgrupp 1. I slutbetänkandet från den senaste statliga utredningen angående palliativ vård, Döden angår oss alla – om värdig vård vid livets slut, 2001:6, läggs ett förslag att palliativ vård skall vara tillgänglig för alla döende människor oberoende av diagnos och oberoende av var vården ges. Utredningen lyfter fram fyra hörnstenar inom palliativ vård:
- symtomkontroll
- teamarbete
- god kommunikation
- stöd till närstående.
Inom Region Örebro län dör ca 3.000 människor varje år. Enligt tillgänglig statistik kan man räkna med att ca 80 % av dem dör den sk. långsamma döden, dvs. man är under kortare eller längre tid medveten om att sjukdomen kommer att medföra dödsfall. 42 % dör på sjukhus, 31 % inom särskilda boenden och 20 % i det egna hemmet.

SPECIALISERAD PALLIATIV VÅRD
 
Specialiserad palliativ vård utförs av ett multidisciplinärt team som har palliativ vård som huvuduppgift, och är lämpligt när vårdbehovet är av måttlig-hög svårighetsgrad. Präglas även av:

· Symtombilden är ofta komplex
· Nära tillgång till konsultstöd från andra specialister såsom onkolog, anestesiolog, kirurg mfl
· Sluten vård finns i form av avd 84 Vitsippan på USÖ

För vård i hemmet finns Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)  i Örebro, som behandlar patienter inom USÖs upptagningsområde.
Ansvarig jourlinje är Geriatriska klinikens jour

I Lindesberg respektive Karlskoga finns ett palliativt konsultteam som dels svarar för avancerad palliativ sjukvård, dels fungerar som konsulter till primärvård och slutenvård.

ALLMÄN PALLIATIV VÅRD
Allmän palliativ vård utförs av patientens vanliga vårdgivare, och är lämpligt när vårdbehovet är av låg-måttlig svårighetsgrad.
Sjukhusens kliniker i Örebro, Lindesberg och Karlskoga bedriver sluten och poliklinisk vård. Vård och omvårdnad i hemmet kan patienten få genom samarbete mellan landstingets primärvård och hemtjänsten i respektive kommun.
Kännetecknas av:
· Vården sker brett i organisationerna.
· Teamet med läkare, sjuksköterska, omvårdnadspersonal sker utifrån patientens behov och kan aktiveras dygnet runt.
· Tydliggörandet av brytpunkten är en förutsättning för god palliativ vård.
· Ibland avbryts ej ändamålsenliga medicinska insatser.
· Kontroll av basala symtom är viktig tex smärta.
· Dialog med och stöd av anhöriga är viktig.
· Det måste finnas möjlighet till konsultstöd från tex smärtsjuksköterska, palliativt intresserad läkare och sjuksköterska.

Allmän palliativ vård i primärvård
För Örebro kommun finns ett särskilt avtal mellan kommunen och landstinget.
Den praktiska arbetsordningen kan dock utföras likartat i hela länet.
Ansvarig jourlinje är Primärvården.
 
a) Primärvårdens egna patienter på sjukhem och i eget hem; i samarbete med kommunens hemsjukvård. Ålderssvaghet är dominerande förväntad dödsorsak. Detta är sedan tidigare primärvårdens uppgift.
b) Utremitterad patient från specialistklinik på respektive sjukhus, där t.ex. cancer eller hjärtsjukdom är förväntad dödsorsak. Vissa patienter kan kräva en stor arbetsinsats av PAL.

Om patientens vårdbehov är lågt kan kommunens OAS (områdesansvarig sjuksköterska) och distriktsläkar-PAL ge god vård med liten arbetsinsats. Se medicinska råd för symtomlindring nedan. Använd gärna handläggningsordning och checklista även på sjukhem.

Om patientens vårdbehov är måttligt kan distriktsläkaren behöva göra en betydande arbetsinsats, och får vara beredd att göra akuta bedömningar och uppsökande verksamhet.

Remittera till Palliativt konsultteam/Palliativa sektionen vid behov av avancerad palliativ vård

Vid remisspatient från slutenvården viktigt att behövlig information finns med tex i form av epikris, medicinlista.
Men man kan ibland själv behöva söka behövlig medicinsk information, t.ex. epikris.
Vid delat PAL-skap: Sök själv kontakt med sjukhus-PAL.

Var tydlig i kontakten med OA Sköterska; som bör rapportera en gång i veckan + vid behov

BILAGOR

Riktlinjer akut och buffertläkemedel


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 oktober 2016

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Sven-Olof Röstlund