Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Region Örebro läns krisberedskap

Region Örebro läns ansvar regleras i lagar och förordningar.

Vad är en kris?

En allvarlig händelse är en befarad eller inträffad händelse som är så omfattande att hälso- och sjukvården behöver organiseras och ledas av en särskild sjukvårdsledning för att lösa uppgiften. Det kan vara en stor olycka, elavbrott eller brand, där resurserna är otillräckliga, men där det genom omfördelning av resurser och förändrad teknik är möjligt att upprätthålla normala kvalitetskrav.

Vid en katastrof är de tillgänglia resurserna så otillräckliga i det akuta vårdbehovet att normala kvalitetskrav inte längre kan upprätthållas.

När det händer

När en stor olycka/Katastrof eller annan allvarlig händelse äger rum ska informationen organiseras från skadeplatsen eller den plats där händelsen äger rum samt från det sjukhus som ligger inom händelsens geografiska område. Är det en större händelse där fler sjukhus är inblandade, har det akutsjukhus som ligger närmast det område i vårt län där händelsen ägt rum ansvar för att upprätta regional sjukvårdsledning. Det innebär att detta sjukhus har ett samordningsansvar över sjukvårdens hela insats. Det omfattar också informationsarbetet.

Vid behov kan Region Örebro läns centrala krisledning kallas in som stöd till den regionala sjukvårdsledningen. Om händelsen bedöms vara extraordinär, så tar den centrala krisledningsorganisationen fram underlag till krisledningsnämnden, som består av regionstyrelsens ledamöter. Det gäller också ansvar för den information som ska ut till samverkande myndigheter på regional och central nivå samt till allmänheten.

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Krisledningsnämnden kan till exempel besluta att begära bistånd från annan kommun eller landsting.

Ledning på regional nivå/ regionnivå

Vid en allvarlig händelse har Region Örebro läns regionala sjukvårdsledning ett övergripande ansvar att samordna Region Örebro läns totala resurser och vid behov tillföra ytterligare resurser. Det kan ske via kontakt med närliggande landsting/regioner samt organisationer och myndigheter på regional och nationell nivå.

Region Örebro läns regionala sjukvårdsledning består av:

  • Regiondirektör
  • Hälso- och sjukvårdsdirektör
  • Medicinsk rådgivare 
  • Beredskaps- och säkerhetschef
  • Informationsdirektör
  • Representanter från Region Örebro läns tre akutsjukhus
  • Tjänsteman i beredskap (TIB) 
  • Teknisk support
  • Representant från Psykosocial katastrofledning (PKL) 

Adjungerad specialistkompetens efter behov samt ekonomi- och personaldirektör.

Ledning på lokal nivå/ på respektive sjukhus

Sjukvårdsledning på lokal nivå ska vara organiserad på respektive  akutsjukhus. Varje akutsjukhus har ansvar för att leda och samordna det egna sjukhusets resurser vid en allvarlig händelse eller annan allvarlig störning i den egna verksamheten.

Ledning på skadeplats

Personalen i den ambulans som kommer  först till en olycksplats innehar rollerna Sjukvårdsledare och Medicinskt ansvarig.

Primärvården

I mindre befolkningstäta områden och där det är långt avstånd till akutsjukhus har primärvården en viktig roll vid  stora olyckor/katastrofer.  Alla vårdcentraler ska vara beredda att vid behov fungera som buffert till andra vårdcentraler och/ eller vara uppsamlingsplats för skadade och kunna ta emot lätt skadade. 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 13 juni 2018

Innehållsansvarig: Thomas Bjerke

Publicerad av Kristin Lundström

Kontakt

Beredskapschef
Maria Westin
Tel 019-602 72 55