Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Remiss till länets kommuner: Örebro län bildar region 2015?

Fem månader efter det att planerna på att bilda gemensam region med landstingen i Sörmland och Västmanland avbröts, föreslår Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro län att länet ska bilda egen region fr o m 2015.

Landstinget och regionförbundet skriver nu till alla länets kommuner och frågar om man tillstyrker förslaget.
- Det här är ett viktigt steg i att få ett sammanhållet ansvar för regional utveckling och hälso- och sjukvård, säger landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

- Detta är en avgörande fråga för utvecklingen i Örebro län. För att kunna utvecklas så positivt som möjligt och möta människors behov är det viktigt att det finns en samlad direktvald demokratisk arena för regional utvecklingspolitik tillsammans med en kraftfull hälso- och sjukvård, framhåller Marie-Louise Forsberg-Fransson.

- Genom att bilda en region får vi en sådan arena, ett direktvalt regionfullmäktige, som har ansvar för att leda länet och verka för en positiv utveckling; socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsiktigt hållbart, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Regionförbundet Örebro län.

Kommunerna ska ta ställning

Landstinget har tillsammans med regionförbundet tagit fram underlag inför en ansökan till regeringen om att bilda region 2015. Nu genomförs en gemensam remissprocess, där länets kommuner tar ställning till förslaget. Frågan ska behandlas i respektive kommunfullmäktige och svar ska ges senast 1 oktober. Tillstyrker kommunerna förslaget, blir det Örebro läns landsting som formellt ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län”.

- Kommunerna och landstinget har ju samma uppdrag att verka för invånarnas bästa, och jag hoppas därför på positiva svar. Våra länskommuner har sedan tidigare visat att man ser fördelarna med att stärka den regionala nivån, vilket ger helt andra möjligheter till utveckling och effektivisering av infrastruktur, arbetsmarknad, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, kultur, utbildning och forskning, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Tydligare rollfördelning

Landstingsstyrelsen beslutade vid dagens möte att remittera förslaget om att bilda region till länets kommuner. Regionstyrelsen väntas ta likalydande beslut i morgon den 21 juni.

- Bildandet av en region är ett naturligt nästa steg i den förändring av Sveriges regionala organisation som nu sker, säger Ola Karlsson (M), landstingsstyrelsens andre vice ordförande.

- Vi måste ha ett väl fungerande samarbete i den här regionen och med staten för att få en positiv utveckling för vår region. Genom att bilda region skapar vi en tydligare rollfördelning i länet, vilket är bra för samarbeten med staten och andra regioner.

Region Mälardalen

Det är fem månader sedan den gemensamma ansökningsprocessen avbröts om att bilda Region Mälardalen från och med 2015 tillsammans med landstingen i Sörmland och Västmanland.

Trots att majoriteten av de ingående kommunerna ställde sig positiva, fick Landstinget Sörmland inte tillräcklig politisk majoritet för förslaget, och därmed avbröts planerna i de tre landstingen att gå vidare till regeringen med en gemensam ansökan före den sista januari i år.

Ett steg på vägen

- En regionbildning där fler landsting ingår är fortfarande en vision och ett mål som vi måste nå på sikt för att slå vakt om tillväxten i vår region och för att säkra framtida god vård, men nu kan den inte bli aktuell förrän först från 2019, påpekar Marie-Louise Forsberg-Fransson.

- Inför Region Mälardalen hade vi i Örebro län en konstruktiv process mellan partierna i landstinget,  kommunerna, länsstyrelsen och universitetet, som vi har tagit vara på. Att bilda egen region är ett steg på vägen i att skapa en större trygghet och styra utvecklingen mer samlat.

Förutsättningar för ökad kraftsamling

- På sikt behöver utvecklings- och hälso- och sjukvårdsfrågorna samordnas i en större geografi med en större befolkning, men redan idag finns förutsättningarna för ökad samordning och kraftsamling runt det regionala utvecklingsuppdraget tillsammans med hälso- och sjukvårdsfrågor i länet, säger Irén Lejegren.

- Bildandet av en egen region i länet underlättar dessutom en samordning med kringliggande kommuner och landsting i frågor om hälso- och sjukvård, kultur, infrastruktur och kollektivtrafik, och det är ett gott steg på vägen.

Bakgrund: I januari 2009 meddelade regeringen att Sverige i framtiden ska ha tre politiska nivåer med beskattningsrätt – staten, regionkommuner och primärkommuner. Fyra regionkommuner har redan bildats, och i flera län finns arbete som syftar till att bilda större sammanhållna regioner. Parallellt pågår en utredning om hur den statliga regionala indelningen ska se ut.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 januari 2013

Innehållsansvarig: Ann-Marie Wentzel

Publicerad av Carl Olsson