Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regionstyrelsen beslutar om anhörigkonsulent inom psykiatrin och Länsgården får i uppdrag att bygga i Askersund

Regionstyrelsens beslut den 17 maj i korthet

Länsgården AB bygger vård- och omsorgsboende i Askersund

Under 2015 tecknade Region Örebro län, Länsgården Fastigheter AB och Askersunds kommun en avsiktsförklaring om om- och tillbyggnad av fastigheten Sjukhuset 1 för särskilt boende för äldre. Regionstyrelsen föreslår nu att regionfullmäktige ger Region Örebro läns förvaltnings AB, genom Länsgården Fastigheter AB, i uppdrag att bygga det nya omsorgsboendet i Askersund. Samtidigt föreslås att Region Örebro län utökar tidigare beslutad ram för borgen för Länsgården Fastigheter AB med 160 miljoner kronor. Mot beslutet reserverar sig (M), (L), (C), (KD) och (SD).

Årsredovisning och budget för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning för 2016. Fullmäktige föreslås också godkänna verksamhetsplan med budget för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2018.

Anhörigkonsulenten inom psykiatrin blir heltid

Föreningen för psykiatriskt samarbete, FPS, får utökat bidrag med      110 000 kr/år för att finansiera en utökning av anhörigkonsulentens arbetstid till heltid. Tack vare heltidstjänsten kan anhörigkonsultenten bättre fungera som samordningsansvarig i NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) som består av 14 intresse-/brukarföreningar inom psykisk ohälsa. Samordningsansvaret har vuxit, främst till följd av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, "Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016". Anhörigkonsulenten är också efterfrågad som företrädare i olika arbetsgrupper. 

Samförvaltade donationsstiftelsers årsredovisning 2016

Regionstyrelsen godkänner årsredovisning 2016 för de samförvaltade donationsstiftelserna. Stiftelserna mottog 9,1 miljoner kronor i donationer under 2016. Bidrag och stipendier har under året delats ut med 4,9 miljoner kronor. Vid årets utgång uppgick placeringar och likvida medel i stiftelserna till 164,2 miljonerkronor.

Ekonomisk periodrapport januari - mars 2017

Region Örebro läns ekonomiska resultat per mars uppgår till -9 miljoner kronor, jämfört med 30 miljoner kronor föregående år. Aprils preliminära resultat är betydligt mer positivt, med ett överskott om 51 miljoner kronor, jämfört med 19 miljoner kronor per april 2016. Helårsprognosen i mars ligger kvar på samma nivå som i februari, och uppgår till 170 miljoner kronor.

Upphandling av externa vårdplatser

Regionstyrelsen har antagit anbudet från Attendo Sverige AB som leverantör av 18-22 externa vårdplatser till Region Örebro län. Kostnaden beräknas till 13,2 miljoner kronor för perioden 2017-08-05 till 2018-03-31. Upphandlingen avser Rynningeviken. 
Efter genomförd upphandlingsprocess hade ett anbud kommit in som har bedömts utifrån en särskild utvärderingsmodell. Bedömningen är att Attendo Sverige AB:s anbud väl uppfyller de krav som Region Örebro län ställer på en extern aktör som på uppdrag ska tillhandahålla vårdplatser för utskrivningsklara patienter. Innevarande avtal med Attendo sträcker sig som längst till 2017-08-04. Avtalet är en åtgärd för att bättre kunna ta hand om utskrivningsklara patienter som väntar på kommunal vård. Det första avtalet med Attendo gällde från 2015-05-04. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Två vårdcentraler och 19 sjukhuskliniker utses till universitetssjukvårdsenheter

21 så kallade universitetssjukvårdsenheter inom Region Örebro län har utsetts av regionstyrelsen. Enheterna kännetecknas av hälso- och sjukvård av hög kvalitet, forskning och utbildning, innovativ kultur och en incitamentstruktur för kunskapsutveckling. Det är ett gemensamt samverkansorgan mellan Region Örebro län och Örebro universitet som har bedömt att de 21 enheterna uppfyller kraven på universitetssjukvård.
Följande enheter har utsetts efter såväl nationella som lokala kriterier: anestesi- och intensivvårdskliniken, handkirurgiska kliniken, kirurgiska kliniken, onkologiska kliniken, ortopediska kliniken, urologiska kliniken, öron- näs och halskliniken, barn- och ungdomskliniken, medicinska kliniken, infektionskliniken, neuro- och rehabmedicinska kliniken, arbets- och miljömedicinska kliniken, hjärt-lungkliniken, kärl-thoraxkliniken, laboratoriemedicinska kliniken, röntgenkliniken, audiologiska kliniken, akutkliniken inom närsjukvård Örebro, Brickebackens vårdcentral, Kumla vårdcentral, psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri.

Slutredovisning av Miljö- och hållbarhetsprogrammet 2012-2016

Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av Miljö- och hållbarhetsprogrammet 2012-2016. Programmet har årligen följts upp i en miljöredovisning. Måluppfyllelsen är relativt hög. Trendpilarna visar en förbättring inom de flesta områden. Den enskilt största minskningen av koldioxidutsläpp under 2016 står kollektivtrafiken för. Den stora minskningen beror på byte av bränsle i bussarna till HVO (hydrerade vegetabiliska oljor), vilket är ett mer miljövänligt alternativ än diesel.

Regionstyrelsen har också yttrat sig över

regeringens förslag till förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030, motion från Torbjörn Ahlin (C) om att Region Örebro län utarbetar en regional biogasstrategi, anmälan till Justitieombudsmannen, revisionsrapporten Internkontroll i administrativa rutiner, revisionsrapport ”Investeringar i de nationella invånartjänsterna 1177 – effekter i den egna regionen”, remiss om Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag om att införa rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet, remiss om förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, remiss Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, revisionsrapporten ”Granskning av operationsverksamheten”, remiss - SOU 2017:4: För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket.Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 17 maj 2017

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Carl Olsson