Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Delårsrapport och statsbidrag för förlossningsvård några av ärendena som behandlades på styrelsen

Nedan följer en redogörelse över de ärenden som behandlades av Region Örebro läns styrelse den 9 juni.

Katarina Tolgfors (M) entledigas

Regionstyrelsen beviljar Katarina Tolgfors (M) begäran om entledigande från sina uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskott, samt som ledamot i Parlamentarisk styrgrupp gränslöst samarbete, samarbetsprojekt mellan Region Örebro län och Örebro kommun. Till ny ledamot och 2:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskott samt till ny ledamot i Parlamentarisk styrgrupp gränslöst samarbete har ännu ingen ersättare utsetts.

Ewa Sundkvist (KD) entledigas och ersätts av Behcet Barsom

Regionstyrelsen beviljar Ewa Sundkvists (KD) begäran om entledigande från sina uppdrag från och med 2017-08-16 som ledamot och 2:e vice ordförande i regionstyrelsens ekonomi-, service- och ägarutskott, ledamot i regionalt samverkansråd samt ledamot i regionstyrelsens planerings- och organisationskommitté. Till ny ledamot och 2:e vice ordförande efter Ewa Sundkvist (KD) i regionstyrelsens ekonomi-, service- och ägarutskott utses Behcet Barsom (KD) för tiden 2017-08-16 – 2018-12-31.

Första delårsrapport visar stor måluppfyllnad

Prognosen för att uppfylla regionfullmäktiges mål och uppdrag i verksamhetsplanen visar en positiv utveckling inom de flesta processer och målområden. Det visar årets första delårsrapport, för månaderna januari-april. Sammantaget prognostiserar 30 av 31 mål en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Ett inriktningsmål, att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans, väntas få en negativ avvikelse från målnivån och uppfylls inte.

Region Örebro län redovisar för perioden ett överskott om 51 miljoner kronor. Region Örebro läns samlade helårsprognos uppgår till 170 miljoner kronor, trots att verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -36 miljoner kronor. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten.

Gemensamt ägt trafikbolag för Region Örebro län och Region Västmanland

Regionstyrelserna i Region Örebro län och i Region Västmanland har under en tid diskuterat samarbete avseende kollektivtrafik. I början av året beslutade respektive regionstyrelse att tillsammans arbeta vidare med inriktningen att den 1 januari 2018 bilda ett gemensamt ägt bolag som driver busstrafik i de båda länen, genom att Region Örebro köper 50 procent av aktierna i AB Västerås Lokaltrafik.

Regionstyrelsen föreslår nu regionfullmäktige teckna aktieägaravtal rörande ägandet i AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB). Föreslås också att bolagsordning fastställs, och att aktieöverlåtelseavtal tecknas, att ägardirektiv fastställs och att till ägarombud i bolaget utse regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn.

Region Örebro län köper från och om med den 1 januari 2018 in sig i bolaget för ett belopp motsvarande hälften av bolagets värde, preliminärt cirka 50 miljoner kronor. M, C och L reserverar sig mot förslaget.

Övertagande av stiftelsen Örebro Hjärtfond

Regionstyrelsen beslutar att överta förvaltningen av stiftelsen Örebro Hjärtfond. Stiftelsen ska främja forskning och utvecklingsarbete inom ämnesområdet kardiologi vid kardiologisektionen vid Universitetssjukhuset Örebro. Stiftelsen har framfört önskemål om att Region Örebro län ska överta förvaltningen av stiftelsen.

Region Örebro läns Tobakspolicy

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner förslag för tobakspolicy inom Region Örebro län. Region Örebro län har sedan hösten 2015 anslutit sig till opinionsprojektet Tobacco Endgame – Sverige slutrökt 2025. Det syftar till att få till stånd ett politiskt beslut om ett slutmål för rökningen år 2025. Tobakspolicyn är den del i det arbetet. SD avstod från att delta i beslutet.

Klartecken för pilotprojekt med digital vårdcentral och ungdomsmottagning

Region Örebro län ska gå vidare med att undersöka möjligheterna för att driva en digital vårdcentral samt att erbjuda digitala vårdmöten för återbesök och telefonrådgivning. Regionstyrelsen beslutar att godkänna förstudierapporten "Vård via video", att starta pilotprojekt i enlighet med förslagen, samt att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram projektdirektiv för pilotprojekten. Arbetet är en följd av det uppdrag som finns i årets verksamhetsplan med budget. Utifrån resultatet i förstudien har ett projektdirektiv tagits fram som föreslår att tre delprojekt för pilotdrift sätts upp: ”Digital vårdcentral inom länet”, ”Digital ungdomsmottagning” samt ”Digitala vårdmöten – återbesök och telefonrådgivning”.

Samlad insats inom missbruksvården

Regionstyrelsen beslutar att satsa två miljoner kronor på en mottagning för läkemedelsmissbruk samt 0,5 miljoner kronor för sprutbytesverksamhet. Fokusberedningen för somatisk och psykiatrisk vård samt högspecialiserad vård får i uppdrag att följa upp implementeringen av dessa verksamheter senast den 31 december 2018. Beredningen får också i uppdrag att följa Beroendecentrums arbete för att säkerställa en medicinskt säker avgiftning för både män och kvinnor. SD reserverade sig mot beslutet.

Fördelning av statsbidrag för förlossningsvård och kvinnors hälsa

Region Örebro län får statsbidrag om totalt 14,5 miljoner kronor för 2017 avseende förlossningsvård och kvinnors hälsa. Regionstyrelsen besluta att ersätta hälso- och sjukvårdsförvaltningen med tre miljoner kronor 2017 för bemanning av 12 underskötersketjänster inom kvinnokliniken (helårskostnad 5,14 miljoner kronor) under förutsättning att regionorganisationen får ytterligare statsbidrag för förlossningsvård och kvinnosjukvård. Regeringen har i vårändringsbudgeten 2017 föreslagit ytterligare statsbidrag för förstärkning inom området med samma belopp. Beslut tas i juni. Kvinnokliniken har därför tagit fram förslag på flera bemanningsförstärkningar vilka skulle vara i linje med intentionen i satsningen från staten.

Klimatkompensation av tjänsteresor – utvärdering av system

Ett system för intern klimatkompensation av tjänsteresor med bil och inrikesflyg infördes 2010. Klimatkompensationen sker genom ett årligt avsättande av medel på ett ”internt klimatkonto”. Avsättningen beräknas utifrån vilka koldioxidutsläpp verksamheten orsakat genom sina resor i tjänsten med bil som drivs av fossilt bränsle samt inrikes flyg. Regionstyrelsen ger nu regiondirektören i uppdrag att genomföra en översyn och revidering av systemet, med utgångspunkt från de förslag som tagits upp i utvärdering av befintligt system.

Kontakt

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 juni 2017

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Carl Olsson