Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Region Örebro län satsar på ny ambulansstation, vård av nyfödda och en ny mottagning för underlivssmärta

En ny ambulansstation i sydvästra Örebro, en satsning på intensivvården av nyfödda och en ny mottagning för bäcken- och underlivssmärta. Det är tre av de ärenden som regionstyrelsen beslutade om vid sitt sammanträde den 14 september.

Den nya ambulansstationen vid Berglundaområdet utanför Örebro som regionstyrelsen i dag beslutade om ska stå färdig år 2020. Placeringen i närheten av Europavägarna ger minskade insatstider för ett stort antal av de högst prioriterade fallen, så kallade prio 1, i till exempel Lekebergs kommun och i södra länsdelen. Förutom minskade insatstider försärks behovet av en ny ambulansstation av att Örebro kommuns befolkning ökar med cirka 2 000 personer om året samt att antalet ambulansuppdrag i länet totalt sett ökar. Planering av den nya stationen pågår fortfarande, men bedömningen är att den kan rymma tio garageplatser. Stationen rymmer i så fall två till tre utryckningsfordon samt reserv- och övningsbilar som inte längre kan vara kvar vid Universitetssjukhuset Örebro.

Fler nyfödda ska kunna få intensivvård i Örebro län

Regionstyrelsen beslutade i dag att Region Örebro län ska utöka sin kapacitet för intensivvård till nyfödda. Det finns flera anledningar till satsningen på neonatalvården. Den mest självklara är att det föds allt fler barn i länet, och att behovet av vård därför ökar. Satsningen möjliggör dessutom ökad försäljning av vård till de landsting som saknar egna resurser. Bland annat kommer kapaciteten för neonatal intensivvård på Akademiska sjukhuset i Uppsala att vara reducerad under ett par år, och då har Region Örebro län åtagit sig att säkra upp de platser som behövs. Region Örebro läns neonatala intensivvård bedrivs på Universitetssjukhuset Örebro, och det är där förstärkningen i form av åtta barnsjuksköterskor/undersköterskor kommer att ske. Möjligheten till utökad försäljning av vård till andra regioner och landsting bedöms finansiera kostnaden för de nya tjänsterna.

Ny mottagning för bäcken- och underlivssmärta

Regionstyrelsen beslutade vid dagens möte att finansiera ett projekt för att starta en mottagning för kvinnor med bäcken- och underlivssmärta. Mottagningen ska, förutom sedvanlig sjukgymnastbehandling, erbjuda behandling av smärt- och spänningstillstånd i underlivet. Tillstånd som blir aktuella för behandling på mottagningen är bland annat mensvärk, foglossning och svanskotesmärta som i sin tur kan leda till inkontinens och besvär vid samlag. Den nya mottagningen kommer att leda till att viktig kunskap kan föras över till andra anställda inom regionen, så att fler patienter kan få del av denna typ av behandling. Uppstarten av projektet går i linje med överenskommelser mellan landets sjukvårdsregioner om att starta arbeten för att utveckla och främja omhändertagandet av bäckenkomplikationer, och få en ökad kunskap kring bäckenrehabilitering.

Fler nyheter från regionstyrelsen i korthet:

Förmånscyklar till regionens medarbetare

När regionstyrelsen i dag fattade beslut om att ge regionens medarbetare möjlighet att hyra en förmånscykel var en bättre hälsa och mindre negativ påverkan på miljön två tungt vägande skäl. Medarbetarna kommer att ha flera olika cykelmodeller, i skilda prisklasser, att välja mellan. Hyrtiden är tre år, och när avtalet löper ut finns valet att återlämna cykeln eller att köpa loss den till det återstående värdet. Erfarenheter från andra regioner och kommuner visar att fler personer har börjat cykla tack vare erbjudande om förmånscyklar, och förhoppningen är att samma effekt ska nås i Örebro län. SD reserverar sig mot beslutet.

Journalinformation via nätet ska nu innefatta också psykiatri – åldersgränsen sänks

Som ett steg i det succesiva införandet av journal via nätet kommer journalinformation från psykiatrin och arbets- och miljömedicin kunna läsas via nätet. Dessutom kommer journalinformation från kurator och psykolog, med undantag för kuratorer knutna till kvinnokliniken, kunna nås via nätet. Det har regionstyrelsen beslutat. Beslutet innebär också att åldersgränsen för direktåtkomst till den egna journaldokumentationen ändras från 18 till 16 år. Publiceringen till invånarna startar den 15 november 2017. Barn och ungdomar under 18 år inom psykiatrin ingår inte i publiceringen från start.

Ekonomisk uppföljning av assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

I samband med beslut om att ensamstående kvinnor ska erbjudas assisterad befruktning beslutades att genomföra en ekonomisk uppföljning. Sedan behandlingarna startat har hittills fem stycken genomförts, och för 2017 är beräkningen att totalt 20 stycken kommer genomföras. Det ger en kostnad på 815 000 kronor. Regionstyrelsen beslutar att en nyuppföljning görs i mars 2018.

Psykoterapeuter godkänns

Regionstyrelsen godkänner psykoterapeut Mona Wilhelmsson Göstas ansökan om att bedriva psykoterapi vid mottagning i Örebro från och med den 15 september 2017, samt psykoterapeut Kerstin Mills ansökan om att bedriva psykoterapi vid mottagning i Grythyttan från och med den 15 september 2017, samt psykoterapeut Ann-Britt Stigfurs ansökan om att bedriva psykoterapi vid mottagning i Örebro från och med den 3 oktober 2017.

Beslut om de fyra samordningsförbunden FINSAM

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelserna, samt att godkänna årsredovisningarna för, samordningsförbunden Finsam Lekeberg och Örebro, Sydnärke, Degerfors/Karlskoga samt Norra Örebro län SOFINT. Regionstyrelsen beslutar också att en diskussion ska föras mellan parterna om hur samordningsförbunden kan utvecklas ytterligare. Reviderade förbundsordning för Finsam Lekeberg Örebro samt Finsam Degerfors/Karlskoga antogs också.

Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Region Örebro län är liksom alla landsting och regioner medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg som har som uppgift att bedriva ambulansflyg inom Sverige. Regionstyrelsen föreslår nu att regionfullmäktige godkänner förslag till ny förbundsordning för förbundet. Bakgrunden till det är att förbundets fullmäktige i april 2017 antog en reviderad förbundsordning. Denna blir gällande först när samtliga landsting och regioner har godkänt förbundsordningen. Den viktigaste förändringen i förbundsordningen är att den tidigare fastställda låneramen om 600 miljoner kronor är fastställd i 2015 års penningvärde och ska räknas upp med tre procent per år. SD reserverar sig mot beslutet.

Borgen för Scantec AB

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att Region Örebro län ingår borgen för Scantec AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 10 miljoner kronor. Scantec AB ägs till 50 procent av Region Örebro län och till 50 procent av Kumla kommun. Bolaget utbildar förare inom person- och godstrafik med fokus på trafiksäkerhet och hållbarhet. M, L och C reserverar sig mot beslutet.

Utökat driftsbidrag 2017 till Oslo-Stockholm 2.55 AB

Regionstyrelsen beslutar att lämna ytterligare 500 000 kronor i driftbidrag för 2017 till bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB. Region Örebro län ger sedan tidigare en miljon kronor i driftbidrag för 2017. Oslo-Stockholm AB är ett intressebolag som ägs till 25 procent av Region Örebro län. Övriga delägare är Karlstad kommun, Region Värmland och Örebro kommun. Bolaget har som syfte att förverkliga en snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse mellan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm.

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017-2020

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslaget till energi- och klimatprogram för Örebro län år 2017-2020. Enligt förslaget ska programmet gälla från och med oktober 2017. Energi- och klimatprogrammet har tagits fram i dialog med länets aktörer, och i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län. Programmet innehåller en långsiktig klimatvision, samt övergripande och mätbara mål för utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivisering. SD reserverar sig mot beslutet.

Inriktning för kollektivtrafikens drivmedel

Regionstyrelsen beslutar att inriktningen för drivmedlet i den busstrafik som från hösten 2019 drivs av bolaget som Region Örebro län äger tillsammans med Region Västmanland ska vara biogas. Regionstyrelsen beslutade också om en fortsatt utredning av förutsättningarna för miljövänlig busstrafik så att det finns förutsättningar att driva delar av busstrafiken med andra miljövänliga drivmedel från år 2021 och framåt. Beslutet ska föra Region Örebro län närmare de mål som finns uppställda i det regionala trafikförsörjningsprogrammet avseende klimat och miljö. SD reserverar sig mot beslutet.

Regionstyrelsen har också yttrat sig till Kulturdepartementet om betänkandet Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik, till Socialdepartementet om remissen För dig och för alla – reglering av biobanker, till Utbildningsdepartementet om remissen Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, om remissen Föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, till Strålsäkerhetsmyndigheten om remissen Förslag till föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning, till Strålsäkerhetsmyndigheten om förslag till föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar, till Socialdepartementet om remissen God och nära vård, om ett medborgarförslag om att låta storregionfrågan bli en valfråga.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 17 september 2017

Innehållsansvarig: Carl Olsson

Publicerad av Carl Olsson