Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Filmproduktionsstöd och filmstipendium

Film i Örebro län stödjer unga och nya filmare genom nätverk, utbildningar, coachning, teknikstöd och ekonomiska stöd. Ekonomiska stöd fördelas som filmproduktionsstöd alternativt stipendium till filmproduktion. Ansökningar tas emot tre gånger per år.

Filmfotograf i lövskog

Syfte

Syftet med stödet och stipendiet är att möjliggöra för framför allt unga och nya filmare i Örebro län att utveckla sina kompetenser och erfarenheter av filmproduktion. Stödet och stipendiet avser användas till att utveckla en egen filmproduktion inklusive dess distribution.
Stödet och stipendiet är i huvudsak ämnat för kortfilmsproduktion, men kan även beviljas andra format. Vi eftersträvar en jämn fördelning gällande genus och etnicitet bland de utdelade stöden och stipendierna.

Grundläggande krav
• Ansökan avser filmproduktion (fiktion eller dokumentär).
• Upphovsperson och/eller regissör ska vara bosatt eller huvudsakligen verksam i Örebro län. Undantag kan göras för personer som tillfälligt lämnat länet men fortfarande har en stark filmkulturell koppling till Örebro län. Sökande bolag får ha annat säte.
• Upphovsperson, regissör och andra nyckelkompetenser ska kunna visa upp tidigare genomförda produktioner eller på annat sätt styrka att man har möjlighet att genomföra produktionen och nå uppsatta mål.
• Ansökan ska presentera en tydlig idé kring hur filmen ska möta sin publik, och distributionskostnader bör vara inräknade i budgeten.

Prioriterande kriterier
• Nya sökande och sökande som avslutat och redovisat tidigare stödärenden.
• Unga upphovspersoner/regissörer upp till 25 år.
• Produktioner där oetablerade filmare samarbetar med etablerade branschaktörer.
• Produktioner med flera finansiärer och/eller stödgivare.
• Produktioner som kan bedömas ha särskilt hög ambitionsnivå och potential till bredare genomslag och spridning på nationella och/eller internationella filmfestivaler, biograf eller TV. Denna prioritering är ett grundläggande krav för filmproduktionsstöd över 10 000 kr.

Observera att produktionen inte behöver uppfylla samtliga prioriteringar. Det räcker med att en ansökan uppfyller de grundläggande kraven för att vara giltig och handläggas.
De prioriterade områdena vägs dock in i bedömningen.

Stöd och stipendium beviljas inte till:
• musikvideo, reklam-, dokumentations-, beställnings- eller informationsfilm.
• löner och ersättningar till sökande och det närmaste kreativa teamet. Undantaget inhyrd extern kompetens.
• investering av kapitalvaror i form av inspelningsteknik. Undantaget förbrukningsvaror.
• efterhandsstöd. Man kan dock söka närsomhelst under produktionen och distributionen, men bara för framtida kostnader.

Vem kan söka och hur mycket?
• Filmstipendiet upp till 10 000 kr kan bara sökas av privatpersoner över 18 år.
• Filmproduktionsstödet upp till 25 000 kr kan bara sökas av juridiska personer såsom förening, enskild firma eller produktionsbolag.
• Söks endast distributionsstöd för färdig film uppgår maxbeloppet till 2000 kr inom stipendiet och 5000 kr inom produktionsstödet.   

När ska man söka?
Ansökningarna börjar handläggas först efter sista ansökningsdag som infaller tre gånger årligen: 15 februari, 15 maj och 15 september.
Handläggningstiden kan uppgå till en månad, från sista ansökningsdag räknat.

Ansökningsblankett ”Ansökan - Filmproduktionsstöd och stipendium” ska användas. Finns i högerspalten. -->

Utbetalning
Beviljade medel betalas ut mot rekvisition till konto, alternativt via momsfri faktura.
Information om detta följer med beslutsbrevet.

Villkor för stöd och uppföljning
Region Örebro län/Film i Örebro län ska anges som stödgivare i allt kommunikationsmaterial kring produktionen. Det avser filmens eftertext, omslag, affischer, webbsidor och där det är tillämpligt även sociala media. Logotyper finns att tillgå på begäran.

Sökanden ska löpande hålla Film i Örebro län underrättade om projektets utveckling, både under produktionen och under distributionsfasen efteråt.

Uppföljning i form av en skriftlig rapport med ekonomisk redovisning ska lämnas i samband med att den färdiga filmen (digital fil) redovisas. Blankett för detta finns på webben.
Kvitton behöver inte lämnas in, men ska kunna visas upp på begäran och styrka utfallet. 

Region Örebro län tilldelas en icke-exklusiv visningsrätt av den färdiga filmen. Region Örebro län förbinder sig att inte visa filmen offentligt före producentens egna premiär eller på andra sätt som försvårar annan distribution. 
 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 augusti 2019

Innehållsansvarig: Jerry Eriksson

Publicerad av Jerry Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/filmstod

Kontakt

Jerry Eriksson
Utvecklingsledare - film
019-602 72 59
0705-28 38 00

Filmnyheter i din e-post?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tidigare nyhetsbrev