Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Nyhetsbrevet Angeläget

Angeläget är ett nyhetsbrev som handlar om nyheter inom forskning, utbildning och innovationsområdet.

Angeläget skickas digitalt till anställda inom hälso- och sjukvården, Folktandvården samt Medicinsk teknik inom Region Örebro län. Det skickas även till anställda på Örebro universitet inom Institutionen för hälsovetenskaper och Medicinsk vetenskap samt ledamöterna som sitter med i Forsknings- och utbildningsnämnden.

Månadens ledare av forskningschef

Det är dags att erkänna för sig själv, hösten är nog här nu. Men höst betyder också hösttermin och därmed är vi åter med regionövergripande nyheter om forskning och utbildning. Dessutom börjar våra studenter även återkomma till andra moment än den VFU som många så förtjänstfullt varit med att säkerställa även under pandemin.

I detta Angeläget har vi samlat en stor mängd nyheter om regionens och universitetets forskning samt den gemensamma forskning. Bredden imponerar, i en del forskningsfält anknyter forskningen till vårdens nationella spetsar, inom andra områden stärks inslaget av forskning inom nära vård och folkhälsa.

Vad har vi då framför oss under året 2021/22. Mycket finns att säga, ett axblock är att den nya sexåriga läkarutbildningen nu precis har startat upp, regionen planerar för att ta emot den första bastjänstgörande läkare (BT) för första gången till våren, sökandetrycket på i stort sett alla akademiska vårdutbildningar har ökat i pandemins skugga vilket ger goda förutsättningar för framtida studentuppdrag och rekrytering av nya medarbetare om några år. Mer finns att säga om det kommande året men läs och njut nu av att ta del av alla nyhet!

Månadens ledare av forskningschef

Vi närmar oss med mer eller mindre snabba steg sommaren. I terminens sista nyhetsbrev för Angeläget från FoU skickar vi med en sommarhälsning till er alla!

Detta halvår fick ju tyvärr åter en pandemiprägel, fantastiska insatser görs i det direkta vårdarbetet men ur FoU-perspektivet vill jag till er alla också rikta ett stort tack för att vi tillsammans kunnat genomföra våra utbildningsuppdrag och också introducera ytterligare covidforskning med flera behandlings- och vaccinstudier. Exempel på detta kan du läsa i detta nummer tillsammans med nya forskningsresultat ur vår breda forskning, som också kunnat pågå under pandemin.

En forskningsanknytning av prioriterade utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården lyfts fram, en samverkan för att evidenssäkra vårdens utvecklingslinjer är prioriterat.

Utbildningscentrum och Örebro universitet presenterar också nyheter om en ny modell för pedagogisk utbildning för kliniska handledare.

Du som disponerar forskningsanslag har också via det nya ekonomisystemet nu bättre möjlighet att följa dina anslag.

Återigen, stort tack till er alla som har genomfört regionens viktiga uppdrag inom forskning och utbildning under vårens pandemitryck, till er alla som läser detta önskar jag och FoU-verksamheten en bra sommar!

Mats G Karlsson, forskningschef

Månadens ledare av forskningschef

Efter ett kort bakslag ser vi alla fram emot en fortsatt vår. Inte minst hoppas vi att den varmare tiden ska hjälpa oss med den ytterst besvärande situationen med covid-19 som vi alla lever i och med.

Ur ett FoU-perspektiv har vi nu i mer än ett år till exempel lyckats säkra utbildningsuppdraget och snart kommer den andra eller tredje utbildningskullen av studenter som fullföljt sin utbildning under pandemin att bidra till vårdens kompetensförsörjning till sommaren och framåt.

Vad gäller forskning finns 20 covidregistrerade forskningsprojekt som pågår inom regionens vårdverksamheter och tillsammans med Örebro universitet har vi till dags datum bidragit i 40 internationella vetenskapliga artiklar.

Även om vi alla har ett dagligt covidfokus pågår parallellt mycket annat, i detta nummer av Angeläget kan vi läsa om de forskningsprojekt som får stöd av den lokala forskningsfonden, Nyckelfonden. Bredden på stödda projekt är stor, psykiatri, trauma, biomedicin, cancer och covid-19 är nyckelord i några projekt. På den nationella arenan har ett projekt som genomförs i primärvård och i samverkan med kommunal vård också i stark konkurrens fått forskningsanslag. Jag är övertygad om du och jag kommer att läsa om spännande resultat från alla dessa projekt som leder kunskap och vård framåt.

En kommande efterutbildningsaktivitet för dig som är undersköterska eller skötare annonseras också upp, läs och se om detta kan intressera dig, vi hoppas och tror att dagen kommer att kunna genomföras på plats på Conventum i november, tänk vad skönt det kommer att bli att äntligen kunna ses i större grupper.

Regionen och universitet fortsätter också att bygga möjligheter för forskning, ett nytt rörelselaboratorium är nu klart och även här hoppas vi på en riktig invigning till hösten.

Förra veckan beslutades om fortsatta covid-19 restriktioner på grund av den höga smittspridningen. Samtidigt  når vaccinationen allt fler och Folkhälsomyndigheten har så smått börjat öppna upp möjligheterna att, om alla är friska, träffas över generationsgränserna i den nära kretsen. Varför inte fira en sådan möjlighet med att stödja den lokala forskningen via en liten sommargåva från Nyckelfonden!

Mats G Karlsson, forskningschef

Månadens ledare av forskningschef

I detta Angeläget kan du läsa om flera intressanta och för vården direkt tillämpbara forskningsresultat. Trots pågående och tyvärr ökande pandemitryck pågår bred klinisk forskning inom regionens verksamheter. Våra utbildningsengagerade medarbetare ser också framåt genom att nu arbeta med regionens kommande utbildningsstrategi.

Som sagt, mycket intressant att läsa men låt mig också reflektera över några saker som inte finns med i nyhetsbrevet. I torsdags började den sedan länge av pandemiskäl uppskjutna tredje omgången utbildningar för chefer, tyvärr åter tidsmässigt under tungt pandemitryck, men trots detta mycket trevligt och inspirerande att möta chefer som antigen själva forskar eller vill stödja vårt viktiga forskningsuppdrag.

I veckan har regionen också lämnat in ett rekordhögt antal ansökningar om forskningsfinansiering till Vetenskapsrådet. Även om det är ett mycket litet nålsöga att komma igenom granskning och prioritering så är ju en första förutsättning för att erhålla anslag att söka medel! Stort tack till de engagerade medarbetare som ansökt och också fått ett professionellt stöd från FoU medarbetare.

Sammanställningarna av vetenskapliga publikationer under 2020 visar också en ökad forskningsaktivitet inom hela hälso- och sjukvårdens och tandvårdens bredd. Vi tolkar detta som att de stora satsningar som ALF-medlen från staten som kom in i regionen från 2015 och framåt nu också börjar ge tydliga inslag i ”färdig forskning” det vill säga publikationer i seriösa vetenskapliga tidskrifter som kan bidra till vård på evidens.

Med dessa lite allvarsamma ord, som föll mig in efter att ha passerat ett nyhetsinslag om desinformation runt pandemin från olika grupper i samhället, tackar jag för mig denna gång och hoppas att vi nästa gång kan mötas via Angeläget i ett bättre pandemiläge.

Mats G Karlsson, forskningschef

 

Månadens ledare av forskningschef

Pandemin har på många sätt påverkat både oss och samhället under det senaste året. Omfattande analyser görs och kommer fortsatt att pågå för att förändra och förstärka samhällets möjligheter att bättre hantera en eventuell kommande ny pandemi eller annan större samhällsutmaning. Ibland är tonläget högt och övergår i extrema situationer även till hot mot medarbetare både på Folkhälsomyndigheten och inom vår regionorganisation. Detta är självklart helt oacceptabelt och kommer att utredas och prövas av rättsvårdande myndigheter.

Tyvärr ser vi nu att även forskningen dras in eller snarast ned i denna urspårade debatt. Inom forskningen finns flera kontrollstationer för att säkerställa att forskning utförs med god etik och god kvalitet. Kontrollfunktionerna bygger både på internationella överenskommelser som Helsingforsdeklarationen om forskningsetik, lagar och inte minst en granskningsprocess inom forskarsamhället. I svensk lag finns redan skrivningar om att forskningen ska vara fri och flera olika förslag finns för att ytterligare stärka detta.

Trots detta ser vi nu att en ledande svensk forskare som även är verksam inom regionen har utsatts för sådana påtryckningar att han har valt att lämna forskningsfältet runt pandemin. Den forskning som lett till dessa utfall mot honom har genomgått alla kontrollstationer och publicerats i välrenommerad internationella tidskrifter, den debatt han deltagit har också skett i vetenskapliga och seriösa forum.

Några av oss från regionen och universitet har lokalt i insändarform uttryckt vår avsky och upprördhet över att den fria forskningen tystas på detta sätt. Många andra står också upp för samma sak i olika sammanhang. Att skrämma den fria forskningen till tystnad är oacceptabelt!

Mats G Karlsson, forskningschef

Månadens ledare av forskningschef

Ett drygt år har gått sedan covid-19 började spridas över världen. Pandemin var snart ett faktum och världen stängde ned samtidigt som sjukvårdssystem världen över ställdes inför århundrades utmaning. I skrivande stund har våra gränser stängts mot grannländerna och det är bara vädret som kan röra sig fritt i Norden.

Samtidigt är den internationella forskningssamverkan en förutsättning för den extremt snabba kunskapsutveckling som skett. Mer än 92 000 vetenskapliga artiklar om covid-19 har redan publicerats. Vaccinutvecklingen bygger på samverkan mellan universitet och företag världen över. Självklart påverkas också regionens FoU-verksamhet, vi bidrar tillsammans med universitetet till detta genom i dagsläget 29 artiklar och inte minst deltagande i några behandlingsstudier varav en kan du läsa om i Angeläget. Även om viruset dominerar vardagen pågår också annan forskning och inte minst bedrivs vårt utbildningsuppdrag för att stärka regionens kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Årsskiften betyder både framåt och bakåtblickar. Framåt kan ni som är forskningsaktiva läsa om fortsatta möjligheter att söka forskningsfinansiering. Det är också viktigt att vi kan redovisa vad som genomförts, därför ber jag också er som är forskningsaktiva att genomföra den årliga översynen av era aktiviteter och publikationer.

På återhörande!

Mats G Karlsson, forskningschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 mars 2021