Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Samverkan

Enligt bibliotekslagen ska bibliotek och bibliotekshuvudmän i det allmänna biblioteksväsendet samverka.

Samverkansmålet

Biblioteksverksamheterna inom Region Örebro län ska sträva efter att identifiera samverkansområden och samverkanspartners så att tjänsteutbudet blir mer tillgängligt för användarna samtidigt som det ökar verksamheternas effektivitet och hållbarhet.

Det här jobbar vi med

Den regionala biblioteksverksamheten bedrivs inom ramen för en väletablerad samverkansstruktur av nätverk och arbetsgrupper med personal från länets folkbibliotek och andra aktörer i och utanför länet.

Den regionala biblioteksverksamheten medverkar bland annat i det nationella samarbete som finns inom ramen för Föreningen för Regional Biblioteksverksamhet, Kungl. Bibliotekets nätverk ”Träffpunkt biblioteksplaner” samt i Region Örebro läns ”Nätverket för regional kulturutveckling”.

Den regionala biblioteksverksamheten samordnar och administrerar överenskommelsen om medietransporter mellan folkbiblioteken i länet.

Samverkan är ett kriterium för den regionala biblioteksverksamhetens bidragsgivning när det gäller folkbibliotekens projektansökningar för verksamhetsutveckling.

Folkbiblioteken

Olika funktioner inom Region Örebro län identifierar länets folkbibliotek som strategiskt viktiga samverkanspartners för att nå gemensamma mål eller för att informera allmänheten. Ett exempel är barnhälsovårdens och familjecentralernas samarbete med folkbibliotek.

Samverkan främjas även genom den regionala biblioteksverksamhetens samverkan med de kommunala folkbiblioteken. De utgör tillsammans en gemensam biblioteksinfrastruktur i länet genom inköp av gemensamma databaser, fjärrlånesamarbete, transportordning, samsöksfunktion för bibliotekskataloger samt fortbildning och projektstöd.

Campus USÖ, sjukhusbiblioteken i Lindesberg och Karlskoga

När det gäller Region Örebro läns biblioteksverksamheter finns formaliserad samverkan på USÖ. Dels med Örebro universitet om biblioteket på Campus USÖ kring ansvaret för tillgången till medicinska elektroniska resurser som databaser och tidskrifter för hela Region Örebro län. Dels med Örebro kommun om patientbiblioteket.

Sjukhusbiblioteken i Lindesberg och Karlskoga samarbetar med Fellingsbro folkhögskolas bibliotek om en gemensam bibliotekskatalog.

Folkhögskolebiblioteken

Folkhögskolebiblioteken får del av Statens kulturråds distributionsstöd till utgivningen av kvalitetslitteratur genom den regionala biblioteksverksamhetens försorg.

Den regionala biblioteksverksamheten ska

tillsammans med folkbibliotekens verksamhetsansvariga ta fram ett förslag till en modell för utökad samverkan mellan regionen och kommunerna.

Indikatorer

  • Antalet stödtillfällen till folkbibliotekens verksamhetsansvariga.
  • Antalet informationstillfällen till folkbibliotekens ansvariga facknämnder.
  • Antalet besök till folkbiblioteken.
  • En modell för samverkan mellan kommunerna och Region Örebro län inom folkbiblioteksområdet är antagen under planperioden.
  • Antal projektbidrag där samverkan är ett kriterium.

Kontakter

Peter Alsbjer

Utvecklingsledare: Regionbibliotekarie

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 maj 2021