Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

WHO skärper bullernivåer i nya riktlinjer

 

WHO:s regionala kontor för Europa har lanserat nya hälsobaserade riktlinjer för hur mycket buller från bland annat trafik och vindkraft som invånare bör utsättas för. För exempelvis vägtrafikbuller ges starka rekommendationer att begränsa ljudnivån utomhus vid bostaden till under 50 dBA i dygnsmedelvärde.

– Detta kommer att kräva insatser från flera olika håll. Många invånare i Sverige och i övriga Europa utsätts för bullernivåer som kan påverka hälsan negativt, så det är absolut ett steg i rätt riktning, säger Anita Gidlöf Gunnarsson, beteendevetare på Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Påverkar hälsan

Bakom WHO:s nya riktlinjer ligger en gedigen genomgång av de senaste årens forskning inom området buller och dess hälsoeffekter. Man har bland annat tittat på hur buller påverkar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, hörselnedsättning, tinnitus, allmän störning, sömnstörning, livskvalitet, psykisk hälsa, välbefinnande och påverkan på gravidas hälsa och nyfödda barns födelsevikt.

Inte bara trafikbuller

Tidigare har WHO:s riktlinjer gällt för olika miljöer men den här gången gäller riktlinjerna för specifika bullerkällor. De täcker därmed in alla platser där människor spenderar en betydande del av sin tid som i bostäder, förskolor och skolor och offentliga platser.  

Genomgången av forskningen har resulterat i en rad hälsobaserade rekommendationer när det gäller buller från bil-, tåg- och flygtrafik men även buller från vindkraftverk och platser som vi besöker på vår fritid, exempelvis idrottsanläggningar eller musikkonserter.

Den vanligaste formen av trafikbuller gäller biltrafik. Den ska enligt de nya rekommendationerna inte överstiga Lden 53 decibel (dB) som ett medelvärde över dygnets 24 timmar. Lden är ett bullermått där bullernivån för kvällen räknas upp med 5 dB och för natten med 10 dB.

I Sverige används oftast ett annat bullermått med betäckningen LAeq,24h. När man räknar om WHO:s rekommendation för vägtrafikbuller Lden 53 dB till LAeq,24h, så motsvarar det cirka 50 dB. Eftersom man nu har fastställt att vägtrafikbuller över LAeq,24h 50 dB är kopplat till negativa hälsoeffekter rekommenderar WHO starkt att åtgärder görs för att sänka bullret till under denna nivå.
– Att WHO ger starka rekommendationer för lägre trafikbullernivåer är inte så förvånande eftersom det är ett växande problem att fler och fler utsätts för sådant buller, säger Anita Gidlöf Gunnarsson.

De övriga bullerkällorna har egna nivåer som beskrivs närmare i WHO:s rapport Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018).

Behövs mer forskning

WHO slår också fast att det fattas forskning inom området buller. Det behövs till exempel fler studier som spänner över lång tid där man studerar hur långvarigt buller påverkar hälsan. Man bör även studera hur barn påverkas av buller och vad som händer när man utsätts för buller från flera olika ljudkällor. Det är också viktigt med studier som utvärderar effekter av olika bulleråtgärder på människors hälsa.
På Arbets- och miljömedicin pågår en studie av buller från biltrafik, där invånare längs en trafikerad väg fått svara på hur de upplever ljudnivåerna före och efter att man har bytt asfalt och sänkt hastigheten.
– Sammanställning av studien pågår och rapporten förväntas vara klar i februari 2019, säger Anita Gidlöf Gunnarsson.

WHO sammanfattar en rad åtgärder för att minska det oönskade ljudet i vår omgivning. Framförallt nämns åtgärder vid källan som effektiva. Till exempel fortsatt utveckling av bildäck som bullrar mindre, lågbullrande asfalt samt utveckling av tystare tåg och flyg. Dessutom är det viktigt att ha tillgång till en tyst sida vid bostaden och att tysta områden bevaras, enligt WHO.

Rapporten om rekommenderade ljudnivåer kommer från WHO:s regionala kontor i Europa men är applicerbara globalt, enligt rapporten. Rekommendationerna bör användas som en utgångspunkt när policydokument tas fram, exempelvis när lagstiftning uppdateras.

Länkar

Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018)

Vill du läsa mer om problemen med omgivningsbuller och hur vi påverkas? I vår rapport Miljö och hälsa 2018 kan du läsa mer om buller och andra miljöföroreningar.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 oktober 2018

Innehållsansvarig: Katja Hagström

Publicerad av Karin Stenström