Region Örebo county Region Örebo county
Search

Fler fall än förväntat av sorkfeber i Örebro län

Published: 2022-05-27 13:21

Örebro län har haft ovanligt många fall av sjukdomen sorkfeber under början av det här året. Sorkfeber är ett virus som sprids från skogssork till människa och orsakar feber, muskelvärk, allmän sjukdomskänsla, smärta i ryggen och magen samt påverkan på njurarna.

- Ett vanligt sätt att smittas av sorkfeber är när man städar ur ett gammalt förråd eller en sommarstuga som stått oanvänd under vintern, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Utbredningen av sorkfeber i Sverige har tidigare varit begränsad till områden norr om Dalälven. Tidigare har enstaka fall rapporterats in från Örebro län men hittills i år har fler fall än förväntat, nio stycken, rapporterats in från länet och då främst i de norra länsdelarna.  Majoriteten av personerna som varit smittade har haft påverkan på njurarna och varit inlagda på sjukhus.

Smittspridningen av sorkfeber sker via inandning av damm som har förorenats av sorkars urin och avföring eller via direktkontakt med saliv, urin eller avföring.

- Vi har sett oväntat många fall i år. Det kan därför vara bra att tänka på att förebygga smitta. De som inte har öppnat sina sommarstugor för säsongen än kan tänka på att inte andas in damm i onödan. Man bör också använda handskar vid hantering av avföring, döda sorkar eller föremål där sorkar ofta finns, till exempel ved, säger Gunlög Rasmussen.

Fakta: Sorkfeber

Sorkfeber är en zoonos, kallas även nephropathia epidemica. Infektionen orsakas av puumulavirus som tillhör familjen hantavirus.

Sorkfeber smittar inte från människa till människa.

Inkubationstiden är 2-6 veckor. Det finns ingen behandling men infektionen självläker oftast på 1-2 veckor och ger en livslång immunitet. Symtom på sjukdom är feber, muskelvärk, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, rygg- och magsmärta samt nedsatt njurfunktion.

Vid misstanke om sjukdom tas prov för påvisande av antikroppar mot puumulavirus.

Sorkfeber är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Så här skyddar du dig mot sorkfeber

Undvik inandning av damm som kan vara förorenat. När man städar efter gnagares utsöndringar bör man inte dammsuga eller torrsopa. Spreja i stället med disk- eller desinfektionsmedel och gör sedan rent med en blöt engångstrasa.

Använd handskar vid hantering av avföring, döda sorkar eller föremål där sorkar ofta befinner sig, till exempel ved. Tvätta händerna noggrant efteråt med tvål och/eller desinfektionsmedel.

Utomhus kan man undvika smitta genom att inte att kratta eller klippa torrt fjolårsgräs utan vänta till strax efter ett regn då risken för uppvirvlande viruspartiklar är mindre.

Undvik direktkontakt med gnagare. Inför nästa säsong kan man försöka undvika att gnagare kommer in i husen. Man kan till exempel förse ventiler med metallnät och täta rörgenomgångar och springor.

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 27, 2022