Region Örebo county Region Örebo county
Search

Minskat ekonomiskt stöd till kulturen i länet

Published: 2023-12-08 15:00

När kulturnämnden nu fattat beslut om nästa års verksamhetsplan med budget står det klart att det till stora delar handlar om lägre bidrag och minskade anslag till kulturen och civilsamhället i Örebro län.

- Vi kommer dock inte att spara in på våra länsinstitutioner och de övriga aktörer som ryms inom den statliga samverkansmodellen vilket jag ser som viktigt för det framtida kulturutbudet i länet, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

En hög inflation som resulterat i ökade kostnader har bidragit till en svår ekonomisk situation för samhället i stort liksom för Region Örebro län. Den ekonomiska prognosen för Region Örebro län pekar mot ett underskott på cirka 1 miljard kronor vid årets slut. För att parera det underskottet krävs att alla delar av organisationen genomför besparingsåtgärder. Kulturområdet är inget undantag och vid dagens sammanträde fattade kulturnämnden beslut om effektiviseringar som får följder för bland annat utvecklingsprojekt, utredningar och nysatsningar.

Totalt handlar det om ett reduceringskrav på 18 miljoner kronor men då fullmäktige aviserat om ett koncernbidrag på 10 miljoner kronor till Örebro Länsteater stannar sparkravet för nämnden på 8 miljoner kronor.

- Beskedet från fullmäktige är välkommet, det ger oss möjlighet att även framöver kunna erbjuda en professionell kulturscen av hög kvalitet i Örebro län. Icke desto mindre kommer våra besparingar inom kulturområdet att märkas vilket naturligtvis är väldigt tråkigt för de enskilda aktörerna och för publiken, säger Torbjörn Ahlin.

- Det ekonomiska läget är svårare än på många år och om vi ska reda ut situationen måste vi alla bidra i besparingsarbetet. Tillsammans med verksamheten har vi i nämnden försökt att hitta effektiviseringar som ska påverka finansieringen för professionella kulturaktörer, föreningsliv och studieförbund i så liten utsträckning som möjligt, säger Jonas Sandström (S), vice ordförande i kulturnämnden.

Dagens beslut i kulturnämnden innebär bland annat att bidrag till organisationer inom kultur och civilsamhället reduceras och att budgeten för sökbara projektbidrag minskar. Vidare minskas även övergripande verksamhetsmedel, utvecklingsmedel och anslag för särskilda satsningar samtidigt som vakanta tjänster inte kommer att återbesättas.

- Det är naturligtvis tuffa beslut vi fattat i dag men när det gäller studieförbunden känns det ändå glädjande att anslagen till dem endast kommer att reduceras marginellt, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

Kulturnämndens beslut rymmer åtgärder inom tre huvudområden, dessa är: 

  • Bidragsrelaterade förändringar - minskad eller borttagna bidrag till externa aktörer.
  • Budgetjustering - budget för vissa kostnadsslag prioriteras bort eller minskas.
  • Personalöversyn – minskade personalomkostnader genom förändrade arbetssätt och genom att inte tillsätta befintliga vakanser.

Did the content help you?

Last updated: Friday, December 8, 2023