Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nationella infrastukturer som helt eller delvis drivs från Örebro.

Forskare som är intresserade av att ta del av det stöd och/eller forskningsnätverk som erbjuds inom faciliteterna är välkommen att kontakta den regionala företrädaren för respektive facilitet.

Biobank Sverige

Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, universitet, näringsliv och patient­organisationer för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling av patienter.

Biobank Sveriges roll är bl.a. att vidare­utveckla en gemensam, långsiktigt hållbar nationell biobanks­infra­struktur med de bästa förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete.

Maria Svensson

Biobankssamordnare

Karin Johansson

Biobankssamordnare

Clinical Genomics

Många genetiska sjukdomar, som t.ex. olika former av cancer eller ärftliga sjukdomar och syndrom, kräver genetisk karaktärisering för en exakt diagnos och val av behandling.

Nya metoder för sekvensering och kartläggning av arvsmassan, har möjlighet att generera betydligt mer data än vad som tidigare varit möjligt. Detta kan leda till kostnadsbesparing jämfört med traditionell sekvensering för existerande genetiska analyser, dels utökade möjligheter att snabbare införa bredare diagnostik än vad som tidigare varit möjligt.

Clinical Genomics Örebro bildades i maj 2019 med uppgift att identifiera, utveckla och implementera nya metoder för genetiska analyser i klinisk verksamhet samt vara en resurs för genomiska forskningsprojekt. Faciliteten erbjuder forskare hjälp med genomiska forskningsprojekt hela vägen från studiedesign, provinsamling, sekvensering och bioinformatik till klinisk tolkning av svaret.

För att bygga upp en verksamhet som gagnar både forskning och utveckling inom klinisk diagnostik såväl som dess implementation i sjukvården sker arbetet i samarbete mellan Örebro universitet, Science for Life Laboratory (SciLifeLab) samt Region Örebro Län. Faciliteten organiseras under Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet och är fysiskt placerad vid Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Du kan läsa mer om Clinical Genomics Örebro på vår hemsida.

Forskning och utveckling av tekniker och metoder drivs genom arbetspaket med ansvar för olika specialistområden:

  • cancer
  • ärftliga sjukdomar
  • komplexa sjukdomar
  • mikrobiologi
  • informatik

Gisela Helenius

Molekylärbiolog

Bianca Stenmark

Molekylärbiolog

Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden (GMS) banar väg för bättre diagnostik, vård och behandling i hela Sverige. I bred samverkan med sjukvård, akademi och näringsliv bygger GMS en infrastruktur som möjliggör förbättrad diagnostik, individanpassade behandlingsval och forskning inom området precisions-medicin. Man fokuserar till en början på bred gensekvensering vid bland annat cancer, sällsynta diagnoser och infektionssjukdomar. Universitetssjukhuset Örebro och Region Örebro län är en av noderna i  den nationella infrastrukturen. Mer information finns på GMS hemsida.

Gisela Helenius

Molekylärbiolog

Kliniska Studier Sverige

Samarbetet finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. Samarbetet går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier. För mer information kring nätverk, utvecklingssatsningar samt leveranser (som stödmallar, introduktionsfilm till forskning mm.) framtagna inom denna samverkansinfrastruktur besök den nationella webbsidan Kliniska studier Sverige

Forum Mellansverige

Forum Mellansverige består av sju regioner (Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland) och är en enhet inom det Regionala Forskningsrådet (RFR).

Det lokala nodnätverket med lokala samordnare från de sju regionerna är en direktlinje till den operativa verksamheten på lokal nivå inom regionen och en viktig del av den regionala nodens informations- och kommunikations-struktur.

Nu finns en statistikrapporten framtagen över pågående kliniska studier i Sjukvårdsregion Mellansverige 2021. Forum Mellansverige har tagit fram en standardiserad insamlingsmetodik av data över pågående kliniska studier.

 

Kontaktinformation samordnare lokal nod, Forum Mellansverige

Funktionsbrevlåda

Anna Axelsson

Samordnare lokal nod, Kliniska Studier Sverige

Enheten för kliniska studier

Annika Rosdahl

Samordnare lokal nod, Kliniska Studier Sverige

SIMPLER

SIMPLER (Swedish Infrastructure for Medical Population based Life course and Environmental Research) är en individdatabas och biobank i Sverige för för främst epidemiologisk forskning. Databasen består av två populationsbaserade kohorter, Swedish Mammography Cohort och Cohort of Swedish Men, med sammanlagt ca 110 000 personer födda 1914-1952 från Uppsala, Västmanland och Örebro län. Datainsamling från deltagarna pågår kontinuerligt sedan 1987 genom regelbundna utskick av frågeformulär och undersökningar samt länkning till registerbaserade data. En biobank med DNA och andra biologiska prover finns tillgänglig från en stor andel av deltagarna.

Data och prover från SIMPLER används till forskning på bl.a. cancer, neurologiska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, njursjukdomar, diabetes och benskörhet.

Konsortiet kring SIMPLER koordineras av Uppsala universitet med deltagande från Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet och Örebro universitet.

Henrik Ugge

Specialistläkare

Svenska Usher-registret

Svenska Usher-registrer (SVUSH) är ett forskningsregister över personer med den genetiska sjukdomen Ushers syndrom. I registret finns uppgifter om hörsel, syn, balans och genetik.

Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda Audiologiskt forskningscentrum

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 juni 2023