Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hantering av personuppgifter

Personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person, exempelvis namn, personnummer, adress etc. Inom Region Örebro län behandlas en stor mängd personuppgifter inom exempelvis hälso- och sjukvården, forskning, länstrafiken och folkhögskolorna. Likaså behandlas också personuppgifter om anställda och förtroendevalda.

Beroende på vad det är för slags personuppgiftsbehandlingar samlas personuppgifterna in i olika sammanhang och på olika sätt. Personuppgifterna kan behandlas med stöd av olika regler, det vill säga olika rättsliga grunder, beroende på i vilket syfte/för vilket ändamål uppgifterna ska används.

GDPR förbjuder all hantering av personuppgifter utan stöd i lag. För behandling av personuppgifter krävs således rättsligt grund.

De rättsliga grunderna för behandling är:

 • om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade
 • fullgöra en rättslig förpliktelse
 • skydda den registrerades grundläggande intressen
 • fullgöra en uppgift av allmänt intresse
 • för myndighetsutövning
 • efter en intresseavvägning eller samtycke.

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta regionen eller dataskyddsombudet för att lämna klagomål.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in klagomål direkt till regionen eller tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Lämna ett klagomål eller tips - Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Personuppgiftsansvarig

Region Örebro län (regionstyrelsen) är ansvarig för all behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är också skyldig att se till att en lista upprätthålls över alla personuppgiftsbehandlingar som sker inom Region Örebro län. Då en ny personuppgiftsbehandling startas eller avslutas ska detta dokumenteras i ett särskilt system (GDPR Manager).

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet övervakar att regionen följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Kontakta Dataskyddsombudet

Dataskyddsombud
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro
E-post

Hur länge dina uppgifter sparas beror på vad det är för slags personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund de har samlats in. Vissa uppgifter sparas för all framtid medan andra uppgifter raderas så fort de inte längre behövs. 

Till vem dina personuppgifter kan komma att lämnas ut beror på vad det är för personuppgifter. Till exempel omfattas personuppgifter inom hälso- och sjukvården av sekretess.

Uppgifterna kan endast lämnas ut efter en så kallad menprövning, ditt samtycke eller om det finns annat lagligt stöd för ett utlämnande.  Personuppgiftsbehandlingar inom andra områden, kan vi behöva lämna ut med stöd av lag eller beslut från annan myndighet. 

Region Örebro län är en myndighet vilket också innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt till insyn i myndighetens verksamhet. Bland annat har man rätt att ta del av allmänna handlingar. GDPR innebär ingen förändring i detta avseende.

Region Örebro län anlitar ibland leverantörer som har sin verksamhet utanför EU/EES, i ett så kallat tredje land. Detta för att kunna tillhandahålla bra tjänster och system.

Om vi överför personuppgifter till tredje land kontrolleras det att det finns en korrekt skyddsnivå i det landet eller att det finns särskilda garantier för att uppgifterna och dina rättigheter skyddas.

Tillräckliga garantier kan exempelvis vara att överföringen regleras av särskilda avtalsklausuler som skyddar dina rättigheter.

Vår ambition är att säkerställa för dig som har skyddade personuppgifter att dina uppgifter inte röjs för obehöriga. Det är därför viktigt vilken information du själv lämnar till myndigheten eller dina bekanta.

Fråga gärna personalen på den vårdenhet du ska besöka om vilka rutiner det finns för personer med skyddade personuppgifter.

Vad är skyddade personuppgifter?

Skyddade personuppgifter är ett samlingsnamn på skyddsåtgärder som används av Skatteverket.

Dessa skyddsåtgärder är:

 • sekretessmarkering
 • kvarskrivning
 • fingerade personuppgifter

Information om skyddade personuppgifter på Skatteverkets webbplats

Hantering av personer med skyddade personuppgifter

Inom Region Örebro län visas enbart personnummer på patienter med sekretessmarkering och/eller kvarskrivning utan att det görs någon skillnad på graden av skyddet. I namnfältet visas enbart ”skyddad identitet” och istället för adressuppgifter ”förmedlingsuppdrag i Göteborg”.

Skyddsåtgärden ”fingerade personuppgifter” föranleder inga särskilda insatser.

Du kan läsa mer i infobladet om hur Region Örebro län hanterar personer med skyddade personuppgifter.

Region Örebro län kamerabevakar ett antal ytor i sina verksamheter. Kameror finns uppsatta bland annat på:

 • Universitetssjukhusets område
 • Lindesbergs lasarett
 • Karlskoga lasarett
 • Folktandvården.

Bildupptagning utförs i olika utrymmen, till exempel:

 • entréer
 • kulvert
 • allmänna korridorer
 • väntrum.

Besökare, personal och andra som rör sig i dessa utrymmen berörs av bildupptagningen.

Region Örebro län lagrar inte uppgifterna under längre tid än vad som framgår i tillståndsbeslut och som är nödvändigt med hänsyn till att upprätthålla säkerheten samt att förebygga, förhindra och upptäcka brottslighet.

Rättslig grund

Region Örebro län bedriver en verksamhet av allmänt intresse och är styrd av lagar och förordningar.

Syftet med kamerabevakning

 • Den skapar en trygg och säker miljö för patienter, personal, närstående och övriga besökare som vistas i någon av Region Örebro läns lokaler genom att i tid kunna förebygga, förhindra eller upptäcka säkerhets- och ordningsstörningar och olyckor.
 • Om ett brott begåtts ska möjlighet finnas att bistå polisen med utredningsmaterial i form av inspelningar från bevakningskamerorna.
 • En annan viktig funktion med kamerabevakningen är att kunna hitta patienter som gått vilse.

Dina rättigheter

Dina rättigheter som registrerad framgår av EU:s dataskyddsförordning, till exempel rätt att få information om behandling av personuppgifter, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen. Region Örebro län kommer utifrån en begäran pröva om det enligt gällande lagstiftning är möjligt att tillgodose ditt önskemål.

Om du som besökare eller anställd har frågor kring kamerabevakning kan du kontakta oss på mejl.

Synpunkter och mer information

Region Örebro län är personuppgiftsansvarig för behandlingen och kan kontaktas via post:


Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro
eller via telefon: 019-602 10 00.

Du har också alltid rätt att inlämna klagomål till Datainspektionen. Du kan kontakta Datainspektionen via e-post, telefon eller post.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen 

Information om kamerabevakning på Datainspektionens webbplats

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 november 2021