Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Centrala diariet och postlista

Diariet ansvarar för att diarieföra och registrera allmänna handlingar som kommer in till Region Örebro län. Detta för att du lätt och enkelt ska kunna ta del av handlingarna. I postlistan hittar du dagens diarieförda handlingar. Den publiceras cirka kl 16:30 varje vardag. Om du är intresserad av äldre postlistor än dagens postlista så är du välkommen att kontakta registratorerna på diariet.

E-post
Centrala diariet

Telefon
019-602 17 43

Telefontid
Måndag - fredag, kl 10:00-11:30 (under perioden 13 juni- 12 augusti).

Övriga tider hänvisas till funktionsbrevlådan regionen@regionorebrolan.se

Avdelningschef 

Veronica Wentzel

Vad är en allmän handling

En allmän handling kan till exempel vara brev, sms, e-post, protokoll, beslut, utredningar, videoupptagningar och fotografier. 

Du har enligt grundlag rätt att begära ut dessa handlingar och behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se handlingarna. Detta gäller handlingar som Region Örebro län förvarar och som antingen har kommit in till myndigheten eller har upprättats här.

Om en handling omfattas av sekretess

Du har rätt att ta del av en allmän handling eller uppgifter ur en allmän handling om inte uppgifterna i handlingen omfattas av sekretess. Sekretess betyder att uppgifterna enligt lag är hemliga och inte får lämnas ut. Olika typer av uppgifter kan skyddas av sekretess. Det kan till exempel vara handlingar som innehåller patientuppgifter eller vissa uppgifter om personal. Därför måste vi alltid sekretesspröva en förfrågan innan du kan ta del av en allmän handling.

Om efterfrågad handling inte lämnas ut har du rätt till ett överklagbart beslut. Du har rätt att vara anonym men ibland är det nödvändigt att fråga vem som ska ha handlingen och vad den ska användas till för att kunna göra en sekretessprövning.  

Vem ansvarar för att lämna ut en handling?

Den verksamhet som äger handlingen ansvarar för att lämna ut den. Centrala diariet förmedlar endast förfrågan. Du kan mejla regionen@regionorebrolan.se för att få din fråga förmedlad, eller kontakta berörd verksamhet direkt själv.

En begäran om utlämnande av allmän handling ska alltid behandlas skyndsamt men är begäran omfattande kan det ta viss tid att sekretesspröva handlingarna.

I vilken form kan jag få handlingar utlämnade?

Det finns ingen skyldighet för Region Örebro län att lämna ut handlingar via e-post eller i annan elektronisk form. Du kan läsa handlingar på plats och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior.  Om du vill ha en kopia på handlingen skickad till dig, behöver du uppge adressuppgifter.

Avgift för kopior av allmänna handlingar

Region Örebro län har rätt att ta betalt för kopior av allmänna handlingar beroende på antal sidor. De första nio sidorna är kostnadsfria, den tionde sidan kostar 50 kr och därefter 2 kronor per sida.

Information om beslut om avgifter för allmänn handling

Om en efterfrågad handling inte lämnas ut

Om efterfrågad handling inte lämnas ut har du rätt till ett överklagbart beslut. Beslutet överklagas till Kammarrätten i Göteborg men ges in till Region Örebro län.

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges fyra grundlagar och är den som reglerar offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt till insyn och att ta del av Region Örebro läns allmänna handlingar om de inte innehåller sekretess.

Offentlighetsprincipen och sekretess – kortfattat om lagstiftningen

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2021