Återfall i brott samt mortalitet hos patienter utskrivna från rättspsykiatrisk vård

Ansvariga vid PFC 

Lars Kjellin

Medarbetare

Med dr Tabita Björk, Ledningskansliet Örebro läns landsting
Miguel De Santi, Psykolog, Rättspsykiatriska kliniken Örebro läns landsting

Bakgrund

Det är under det första året efter utskrivning från rättspsykiatrisk vård som risken för återfall i brott är störst, liksom risken för suicid (Tiihonen, Hakola, Eronen, Variainen & Ryynänen, 1996; Harris & Barraclough, 1997; Ösby, 2000; SoS, 2002). En person som tidigare begått brott löper ökad risk att begå brott på nytt {Paanila, 1999). En övergripande riskfaktor för återfall i brott är även förekomsten av missbruk (Stattin, 1995; Öjesjö, 1990). Befintlig forskning har främst studerat riskfaktorer för återfall i brott. Uppföljning av återfall i våldsbrott har genomförts för några begränsade diagnosgrupper. Vår kunskap om utfallet för hela patientgruppen som vårdas inom rättspsykiatrin är därför begränsad.

Syfte

Att beskriva patientgruppen som vårdats inom rättspsykiatrin och skrivits ut under perioden 1992 t o m 2007, avseende ålder, diagnoser, vårdtid och indexbrott. Syftet är även att följa upp återfall i brott samt mortalitet.

Material

Studien omfattar samtliga patienter tillhörande Örebro län som dömts för brott och vårdats enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV, 1991:1129) på kliniken (alt. remitterats utomläns men tillhörde Örebro län vid domslut) och som blivit definitivt utskrivna under perioden januari 1992 till december 2007. Totalt inkluderades 88 patienter i studien varav 8 kvinnor.

Metod

Studien är en retrospektiv registerstudie. Kliniska data hämtas från rättspsykiatriska kliniken. Uppgifter om dödsfall hämtas från befolkningsregistret och återfall i brott hämtas från brottsregistret (BRÅ).

Aktuellt läge

Materialet är färdigbearbetat. Resultaten presenteras i en vetenskaplig artikel som publicerats 2012.

Tillbaka till projektsidan


Sid-funktioner och -information

Dela

Sidan granskades den 13 mars 2012

Innehållsansvarig: Ingemar Engström

Publicerad av Anna Wadefjord