Region Örebo county Region Örebo county
Search

Projekt och aktiviteter på musikområdet i Örebro län som är av nationellt eller internationellt intresse

Planerar du eller din organisation att genomföra en aktivitet eller projekt på musikområdet i Örebro län som är av nationellt eller internationellt intresse? Då har du löpande under året möjlighet att söka stöd på upp till 30 000 kronor.

Ansök till Projekt och aktiviteter på musikområdet

Bakgrund och syfte

Ibland uppstår möjligheten för musikaktörer i eller utanför Örebro län att genomföra aktiviteter eller projekt i Örebro län som är av nationellt eller internationellt intresse. Det kan till exempel avse ett projekt som är musikaliskt utvecklande eller experimentellt på en mycket hög nivå eller om infrastrukturprojekt som har potential att få stor betydelse för musiklivet såväl inom länet som i Sverige och internationellt. Det kan också handla om aktiviteter på musikområdet som sätter Örebro län på kartan eller som ger länet ett större nationellt eller internationellt genomslag. Det finns ett värde i att kunna hantera sådana ansökningar löpande för att möjliggöra enskilda aktiviteter som i sig har stor betydelse för det regionala musiklivet och Region Örebro län erbjuder därför en möjlighet att skicka in en spontanansökan om stöd för sådana aktiviteter.

Vem kan söka?

Endast juridiska personer kan söka detta stöd.

Stödbelopp

Högsta möjliga sökbelopp är 30 000 kronor.

Ansökan

Ansökningar kan göras löpande under året. Om möjligt ges besked inom en månad från ansökan. Sådant som kan komma att innebära längre handläggningstider är till exempel om ansökan skickas in under semestertider eller med anledning av föräldraledigheter och sjukskrivningar.

Urvalsgrunder och bedömning

Ansökan bedöms utifrån följande frågeställningar:

  1. Bidrar aktiviteten i hög utsträckning till att sätta Örebro län på kartan, nationellt eller internationellt?
  2. Bidrar aktiviteten till en musikutveckling på mycket hög nivå ur ett nationellt eller internationellt perspektiv?
  3. Bidrar aktiviteten till att påtagligt stärka musiklivets infrastruktur i Örebro län och/eller nationellt eller internationellt?
  4. Har aktiviteten en starkt gynnande effekt för aktörer i Örebro läns musikliv?
  5. Kan sökanden visa att den organisation som står bakom ansökan har kompetens och kapacitet att genomföra aktiviteten?

Generellt sett beviljas mycket få sådana här ansökningar och för att ett godkännande ska vara möjligt så måste minst en av bedömningsgrunderna 1-4 ovan uppfyllas och bedömningsgrund 5 måste alltid vara uppfylld.

Redovisning

Uppföljning i form av en skriftlig redovisning med ekonomisk rapport ska lämnas in senast en månad efter att aktiviteten genomförts.

Villkor

Sökanden förbinder sig att använda stödet så som angetts i ansökan. Vid oförutsedda händelser som påverkar genomförandet ska Region Örebro län kontaktas för att godkänna det reviderade genomförandet av ansökan. Det kan handla om förändringar i budget, att aktiviteter senareläggs eller att projektets innehåll eller form förändras. Små förändringar som inte påverkar genomförandet på något genomgripande sätt eller som endast har marginell påverkan på budgeten omfattas inte av kravet på ansökan om revidering. Är du osäker på om förändringen behöver godkännas kan du höra av dig till handläggaren för avstämning.

Innan sökande går vidare med ett förändrat projekt så ska godkännande på inlämnad revidering inväntas.

I de fall revideringen inte godkänns ska sökanden inte spendera mer av beviljade medel utan återbetala det belopp som ännu inte använts. Sökanden är inte skyldig att återbetala belopp som fram tills revideringen använts i linje med inlämnad budget.

Om stödet/stipendiet avser en publik aktivitet ska Region Örebro län genom logotyp och/eller i text anges som stödgivare i utåtriktat material kopplat till aktiviteten. Logotyp skickas per mail till de som beviljas stöd.

Allmän handling och publicering av namn

Genom att skicka in en ansökan till Region Örebro län blir ansökningsmaterialet till allmän handling.

Region Örebro län kan i samband med beviljat beslut i pressmeddelanden och egna kommunikationskanaler komma att publicera sökandes namn, projektnamn, kort beskrivning av aktiviteten hämtad från ansökan samt beviljat belopp.

Genom att lämna in ansökan godkänner sökanden detta.

Beviljade stöd

  • Svenska Stiftelsen Ung Nordisk Musik har beviljats 30 000 kronor för genomförandet av UNM-festivalen 2024

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, December 27, 2023