Logo for the website Logo for the website

Kulturstöd och stipendier

Vi arbetar för att invånare och besökare ska få tillgång till ett rikt, varierat och offentligt finansierat kulturliv. Därför har föreningar, studieförbund och kulturaktörer möjlighet att söka föreningsstöd, stöd till olika projekt eller utvecklingssatsningar.

Syftet med stöden är att medverka till en utveckling av hela länets attraktionskraft för invånare, besökare och företag. Utgångspunkten för stöden är de prioriteringar och mål som beskrivs i kulturplanen.

Vi erbjuder flera typer av stöd inom dansområdet. Du kan söka stöd för egen utveckling, dansproduktion eller för att arrangera dansföreställningar.

Du kan söka det här stödet för att arrangera en dansföreställning för både en vuxen publik och för barn och unga. Det högsta beloppet som går att söka är 30 000 kronor. Använd stödet för att exempelvis betala gage, resa, logi och traktamente för de som medverkar i dansföreställningen.

Stöd för dansfrämjande är till för dig om vill utveckla dina kunskaper inom dans. Nu får du en chans att testa din idé. Det högsta beloppet som du kan söka är 10 000 kronor. Sök stödet för att exempelvis arrangera en workshop, ta del av fortbildning eller som resebidrag för att delta i ett dansarrangemang.

Stipendiet är ett ekonomiskt stöd till din dansproduktion.

Inom filmområdet erbjuder vi flera typer av stöd. Du kan låna filmteknik, söka stöd för filmproduktion eller filmvisning.

Arrangemangsstödet för visning är till för arrangörer och biografer som vill skapa ett visningsarrangemang, utöver ordinarie repertoar. Det kan till exempel vara ett mervärdesarrangemang i anslutning till en premiärvisning, eller en filmfestival.

Filmproduktionsstipendium är ett ekonomiskt stöd till din filmproduktion.

Du kan låna enkel filminspelningsteknik och redigeringsdatorer till din filmproduktion.

Region Örebro län ger stöd till kulturföreningar, övriga föreningar, sociala stödorganisationer och ungdomsföreningar. Syftet med stödet är att ge människor möjlighet till gemenskap, engagemang och en meningsfull vardag, genom föreningslivet.

Du som är intresserad av internationella samarbeten kan söka det internationella stipendiet. Internationella samarbeten kan ske på många olika sätt och på flera olika nivåer. Du kan också söka stipendiet för att få möjlighet att bjuda in internationella kulturutövare till Örebro län.

Utbyten som uppfyller dessa två villkor prioriteras:

  • de är nyskapande och experimentella,
  • de är metodutvecklande för långsiktig samverkan.

Vem kan söka?

Bara enskilda personer kan söka internationellt stipendium. Du kan söka upp till 20 000 kronor.

När kan du söka?

Du kan söka närsomhelst under året. Vi handlägger ansökningar löpande.

Du som är kulturaktör och har anknytning till Örebro län kan ansöka eller bli nominerad till Region Örebro läns kulturstipendium.

Region Örebro län fördelar ut totalt 30 000 kronor per år, till en eller flera kulturstipendiater. Vi delar också ut ett kulturpris som består av 50 000 kronor och ett kulturföremål.

Region Örebro län ger stöd till studieförbunden. Syftet med stödet är att ge människor möjlighet till gemenskap, engagemang och en meningsfull vardag, genom folkbildningen.

Du som är mellan 13-25 år kan söka upp till 6 000 kronor för att genomföra ett kulturarrangemang inom till exempel musik, dans, teater, konst, film eller poesi. Ditt arrangemang ska i första hand rikta sig till personer i samma ålder som dig, det vill säga 13-25 år.

Organisationer, föreningar, företag och kommuner kan söka utvecklingsmedel, men inte i vinstsyfte. Syftet med stödet är att stimulera utvecklingen av kulturlivet i Örebro län. 

Utvecklingsmedel till folkbibliotek i Örebro län kan sökas två gånger per år.

Du som är verksam inom en ideell förening har möjlighet skapa engagemang genom att söka medel till konkreta naturvårdsprojekt. 

Did the content help you?

Last updated: Friday, March 26, 2021