Logo for the website Logo for the website

Föreningsstöd

Region Örebro län stödjer ett brett föreningsliv. Region Örebro län ger stöd till länsidrottsförbunden, ungdomsorganisationer, politiska ungdomsförbund, kulturföreningar, sociala stödorganisationer och andra föreningar med regional verksamhet. Syftet med stödet är att ge människor möjlighet till gemenskap, engagemang och en meningsfull vardag, genom föreningslivet. Ett starkt civilsamhälle bidrar till den demokratiska utvecklingen.

När kan vi söka?

Ansökningsperioden inför 2024 är öppen 1 mars till 30 juni 2023.

Nyhet 2021: Möjlighet att söka treårigt stöd

Från och med 2021 kan föreningar välja att söka ettårigt eller treårigt stöd. Möjligheten finns vart tredje år: inför 2022, sedan inför 2025 och så vidare.

Enligt riktlinjerna ska föreningar som ansöker om treårigt stöd kallas till dialog i anslutning till handläggning. På grund av coronapandemin bjuder Region Örebro län in föreningar till dialog avseende de treåriga stöden vid ett senare tillfälle.

Kulturföreningar

Området omfattar musikföreningar, teater- och dansföreningar, konstföreningar, museer och lokalhållande föreningar. Stödet är avsett för egen verksamhet och inte enskilda projekt. Stödet ska främja en regional kulturell infrastruktur där länets invånare får ta del av och medverka i olika former av kultur.

Övriga föreningar

Stödet riktar sig till andra föreningar med regional verksamhet, som pensionärsföreningar, trafiksäkerhetsföreningar, lokalhållande föreningar, föreningar för nationella minoriteter samt föreningar inom miljö och natur.

Sociala stödorganisationer

Stöden syftar till att stödja och stimulera ideella organisationer som arbetar med social och hälsofrämjande verksamhet.

Ungdomsorganisationer

Stödet till ungdomsorganisationer, som har distriktsorganisationer, består av verksamhetsbidrag och aktivitetsstöd.

Politiska ungdomsförbund

De politiska partiernas ungdomsförbund har särskilda bidragsregler som grundar sig på moderpartiets mandatfördelning i regionfullmäktige.

Handläggning och beslut

Det är kultur och ideell sektor som handlägger ansökningar om föreningsstöden. Kulturnämnden fattar sedan beslut.

Uppföljning 3-årigt föreningsstöd

Föreningar som beviljats 3-årigt stöd ska skicka in en årlig uppföljning senast den 30 juni.

Handlingar som ska bifogas är årsmötesprotokoll, resultatrapport/balansrapport, revisionsberättelse, stadgar (vid förändring), verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för det år uppföljningen avser.

Stödåtgärder i coronakrisen

14 maj 2020

Kulturnämnden beslutade om att gå in med stödåtgärder genom omfördelning av 1 350 000 kronor och ändrade riktlinjer:

Läs om Region Örebro läns stödpaket till föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag (14 maj 2020)

25 mars 2021

Kulturnämnden beslutade att kulturaktörer och aktörer inom civilsamhället som fått ekonomiska bidrag 2020 och 2021 har möjlighet att vid behov använda bidragen även under 2022 med anledning av coronapandemin.

Detta gäller fasta verksamhetsstöd inom kultursamverkansmodellen samt regionala verksamhetsmedel och föreningsstöd.

Stödåtgärder i coronakrisens spår till länets kulturliv och civilsamhälle (25 mars 2021)

Contacts

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning

Did the content help you?

Last updated: Friday, March 3, 2023