Logo for the website Logo for the website

Företagsstöd och projektmedel

Här kan du som ska starta eller har startat företag söka stöd för att utveckla och expandera din verksamhet. Företag som får stöd ska drivas affärsmässigt med vinstsyfte (inte hobbyverksamhet). För att kunna söka stöd är det en del krav och kriterier som du måste uppfylla. Därför är det viktigt att du läser igenom all text som finns nedan. Genom stöden vill vi bidra till en hållbar regional utveckling och tillväxt i länet. Företag som söker stöd får inte ha fler än 249 anställda.
Ansök om företagsstöd eller projektmedel

Projektfinansiering

Har du en projektidé? Region Örebro län kan finansiera projekt som bidrar till att nå målen i regionala utvecklingsstrategin (RUS) Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län. 

Läs mer om projektstöd här.

Stöd för dig som är företagare

Region Örebro län hanterar och beslutar om din ansökan. Ansökan gör du digitalt via Tillväxtverkets webbplats. Kontakta oss gärna innan du börjar med din ansökan!

Konsultinsatser

Anlita en extern konsult för att få hjälp med produktutveckling, marknadsinsatser eller andra utvecklingsinsatser. Ditt företag har möjlighet att få högst 50 procent av kostnaderna i stöd och maxbeloppet är 150 000 kronor.

Mindre investeringar för mindre företag sk Mikrostöd

Ska du göra en mindre investering (upp till 60 000 kr) i maskiner, inventarier eller använda externa konsulter och har max fyra anställda. Du kan få stöd för 50 procent av kostnaderna med maxbelopp på 30 000 kronor. Stöd beviljas inte till företag i Örebro tätort. Investeringsbidraget/Mikrostödet är ett försumbart stöd vilket betyder att det enskilda företaget får ta emot max 200 000 Euro (ca 2 Mkr) under en treårsperiod i offentligt stöd

Investeringar i byggnader och maskiner

Stöd för företag som vill öka produktionskapaciteten. Ditt företag har möjlighet att få högst 25 procent av kostnaderna i stöd och maxbeloppet är 800 000 kronor. Stöd beviljas inte till företag i Örebro tätort. Investeringsbidraget/Mikrostödet är ett försumbart stöd vilket betyder att det enskilda företaget får ta emot max 200 000 Euro (ca 2 Mkr) under en treårsperiod i offentligt stöd.

Nystartade företag

Stöd kan lämnas till nystartade innovativa företag som är högst två år gamla. Idéen ska ha en innovativ höjd och stor tillväxtpotential. Stöd kan lämnas med högst 500 000 kr, motsvarande 50 procent av utvecklingskostnaderna.

Grundläggande förutsättningar för att få stöd
Möjligheten att få regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag. Företaget ska bedrivas med vinstsyfte och kan inte vara ett hobbyföretag. Du ska kunna visa att en marknadsmässig lön motsvarande minst en 50 procent tjänst tas ut.

 • Investeringen ska vara så stor och betydelsefull att den kan ses som ett språng i företagets utveckling.
 • Kostnader som tas upp i ansökan får inte vara beställda och betalda innan ansökan inkommit till Region Örebro.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott.

Stöd lämnas inte till
Företag på en lokalt konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen  (Det innebär att vi inte kommer kunna lämna stöd till tex restauranger, barer, frisörer, butiker etc.) Ej heller kan stöd lämnas till företag som har rörlig karaktär som tex entreprenadverksamhet och åkerier.

 • Lönekostnader, driftskostnader och kostnader för eget arbete är inte stödberättigade kostnader, inte heller kostnader för datorer, mobiltelefoner och surfplattor.
 • Region Örebro län hanterar och beslutar om din ansökan. Ansökan gör du digitalt via Tillväxtverkets. Kontakta oss gärna innan du börjar med din ansökan.

För att utveckla eller bibehålla grundläggande service i gles- och landsbygden finns speciella stöd. 

Investeringsbidrag

Ansök om Investeringsbidraget här!

Stöd kan lämnas till näringsidkare som säljer dagligvaror eller drivmedel. Försäljningsstället ska vara det sista på orten.

Du kan ansöka om stöd för:

 • Nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller större reparation av lokaler
 • Ny inredning och utrustning
 • Kompetenshöjande insats

Stöd ges med högst 50 % av investeringen. Maximalt stöd 800 000 kr per insats.

Investeringsbidraget är ett försumbart stöd vilket betyder att det enskilda företaget får ta emot max 200 000 Euro (ca 2 Mkr) under en treårsperiod i offentligt stöd.

Investeringarna som man söker stöd för får inte påbörjas innan ansökan lämnats in.

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker

Stödet kan ännu inte sökas för 2021. De butiker som är berörda av stödet kommer att kontaktas när det är dags att skicka in ansökningar.

Sök driftstödet via Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats

Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder. Medlen fördelas ur en nationell pott. Regeringen har beslutat att Tillväxtverket ska fördela högst 70 miljoner kronor för 2019 och därefter högst 35 miljoner kronor per år fram till 2025.

Särskilt driftstöd får lämnas till ägaren till försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som:

 • Är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror.
 • Har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på året runt-basis.
 • Har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Omställningscheck till näringar som bedriver sin verksamhet i Örebro län

För att skapa förutsättningar för företag att komma stärkta ur den rådande situationen, inför Region Örebro län ett förhöjt stöd för omställning. Stödet avser sådana företag som redan i dag normalt är stödberättigade men som nu ser möjligheter med att utveckla exempelvis nya IT-lösningar.

De näringar som bedriver sin verksamhet på en lokal marknad kan inte söka stödet. Företagsstöd lämnas inte till dessa verksamheter då risk föreligger att stödet kan komma att snedvrida konkurrensen.

Stödet utgörs av medel för att anlita en extern konsult  i syfte att utveckla nya erbjudanden, eller ta fram strategier för omställning av verksamheten som ökar företagets konkurrenskraft.

Stödet går att söka fram till 31 december 2021 och är ett bidrag på 50-90 procent av kostnaden (dock max 150 000 kronor) för en konsultinsats.  

Grundläggande förutsättningar för att få stöd

 • Möjligheten att erhålla regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag.
 • Företaget ska bedrivas med vinstsyfte och kan inte vara ett hobbyföretag. Man ska kunna påvisa att en marknadsmässig lön motsvarande minst en 50 procents tjänst tas ut.
 • De företag som bedöms klara investeringen utan stöd, på både kort och lång sikt, kan inte beviljas stöd.
 • Vid prövning av ansökan beaktas att stödet inte får snedvrida konkurrensen.
 • Investeringen ska vara så stor och betydelsefull att den kan ses som ett språng i företagets utveckling.
 • Kostnader som tas upp i ansökan får inte vara beställda och betalda innan ansökan inkommit till Region Örebro.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

Stöd lämnas inte till

 • Företag på en lokalt konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen  (Det innebär att vi inte kommer kunna lämna stöd till tex restauranger, barer, frisörer, butiker etc.).
 • Ej heller kan stöd lämnas till företag som har rörlig karaktär som tex entreprenadverksamhet och åkerier.
 • Lönekostnader, driftskostnader och kostnader för eget arbete är inte stödberättigade kostnader, inte heller kostnader för datorer, mobiltelefoner och surfplattor.
 • Verksamheter som till övervägande del finansieras eller drivs med offentliga medel kan inte få regionalt företagsstöd.
 • Stöd lämnas inte till företag inom jordbruks-, trädgårds- och fiskerinäringen eller företag som bedriver sin verksamhet på en lokal marknad.

Ansök via e-tjänsten www.minansokan.se

Osäker? Ring oss!

Det finns även möjlighet för dig att göra en förfrågan innan du startar med din ansökan. Ring oss så vi hjälper dig att få en snabb bedömning om ditt företag kvalificerar sig för att kunna söka Omställningschecken.

Behöver du stöd för ditt nystartade sociala företag eller för att expandera? Start- och expansionsstödet för sociala företag ger dig möjlighet att köpa in kompetens som saknas i företaget.

Vad kan stödet användas till? 

Det sociala företaget får själv bestämma vad för sorts konsulttjänster stödet ska användas till. Exempel på användningsområden kan vara konsulttjänster kopplade mot affärsutveckling, digitalisering, eller utveckling av webbplats.

Vem kan söka stödet

Stödet riktar sig till nystartade sociala företag eller sociala företag som vill expandera genom en specifik satsning. Investeringen ska vara så stor och betydelsefull att den kan ses som ett språng i företagets utveckling. Sociala företag är verksamheter som arbetar för att lösa samhällsutmaningar. Det här kännetecknar sociala företag (enligt Tillväxtverkets definition):

 • Verksamheten är ett medel för att lösa samhällsutmaningar.
 • Resultat mäts först och främst i samhällsnyttiga mål.
 • Det mesta av vinsten återinvesteras i verksamheten.

Utöver att klassas som ett socialt företag enligt definitionen ovan, måste nedan kriterier även uppfyllas:

 • Företaget ska bedriva verksamhet i Örebro län.
 • Företaget måste vara startat vid ansökningstillfället.
 • Det måste framgå av stadgar eller bolagsordning att verksamheten är ett socialt företag.

Stödet kan inte ges till ideella föreningar.

Stödet kan inte användas till

 • Satsningar som redan är beställda.
 • Utgifter för företagets normala drift.
 • Insatser utan att företaget har för avsikt att expandera.
 • Investeringar i maskiner och inventarier.

Hur fungerar stödet

Företag kan få 50 procent av satsningen i stöd, men max 150 000 kr. Investeringen ska vara så stor och betydelsefull att den kan ses som ett språng i företagets utveckling. Investeringen får inte vara mindre än 30 000 kr.

Stödet utbetalas efter att investeringen gjorts.

Hur söker du stödet?

Ansökan görs via minansökan.se

 

Contacts

Malena Pirsech

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Niklas Halldén

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Did the content help you?

Last updated: Monday, March 15, 2021