Region Örebo county Region Örebo county
Search

Förändringar inom finansiering av och stöd till regional kultur och civilsamhället

Den 8 december 2023 tog kulturnämnden i Region Örebro län ekonomiska beslut som påverkar kulturen och civilsamhället i Örebro län. Bakgrunden till beslutet är Region Örebro läns ekonomiska läge.

Med anledning av det svåra ekonomiska läget och ökad inflation hade Region Örebro län ett underskott på drygt en miljard kronor i slutet av 2023. Läget ser inte ut att förbättras under kommande år och därför gav Regionstyrelsen respektive nämnd i uppdrag att ta fram underlag för en åtstramad budget för 2024.

Vad innebär detta för kulturen och civilsamhället?

Område kultur och ideell sektor där den regionalt finansierade kulturen, främjandeverksamhet, stöd till studieförbund och föreningsbidrag samt stöd för social innovation ingår, har fått ett sparkrav om 18 miljoner kronor 2024.

För att möta kravet, har ett arbete gjorts med att se över ekonomin inför 2024.

Innehållet i beslutet kan sammanfattas:

  • Personalminskning inom kultur och ideell sektor om sammanlagt 700 000 kronor.
  • Verksamhetsmedel för Område kultur och ideell sektor (bland annat för särskilda satsningar) har dragits in med drygt 3 miljoner kronor.
  • Utvecklingsmedel för kultur om 750 000 kronor har pausats.
  • Fria politiska medel om 500 000 kronor har dragits in.
  • Arrangörsstödet Ung peng om 100 000 kronor har dragits in.
  • Verksamhetsbidrag till Loka Brunns kurortsmuseum om 100 000 kronor har dragits in.
  • Stöd till föreningsliv har minskat med 1 825 000 kronor, vilket motsvarar cirka 9,5 procent av Kulturnämndens stöd till föreningslivet.
  • Stöd till studieförbund har minskat med 425 000 kronor, vilket motsvarar 3 procent av Kulturnämndens stöd till studieförbunden.
  • Stöd för social innovation riktad till civilsamhället om 450 000 kronor har pausats.

Tio miljoner kronor av besparingarna har flyttats från kulturnämnden till ett av Region Örebro läns bolag för fortsatt finansiering av Länsteatern Örebro.

Konsekvenser av beslutet

Besparingarna leder till färre möjligheter för professionella kulturaktörer, civilsamhället, kommuner att få medel för kulturutveckling och mindre regionalt finansierad kulturverksamhet. Besparingarna innebär att Region Örebro län minskar sitt ekonomiska förutsättningsskapande för ett starkt civilsamhälle, en stark folkbildning och social innovation.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, April 10, 2024