Region Örebo county Region Örebo county
Search

Stöd till studieförbund

Region Örebro län ger stöd studieförbund. Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare.

När kan vi söka?

Ansökningsperioden inför 2025 är öppen maj-juni 2024. Information om exakta datum kommer.

Ansökan om stöd till studieförbund ska göras i digitalt forumlär.

Dispens årsmötesprotokoll

Föreningar som på grund av pandemin ännu inte haft sitt årsmöte för 2021 får dispens och kan komplettera med årsmötesprotokoll senast den 1 september. Dispensen är ett undantag som enbart gäller ansökningar om stöd inför 2022.

Det här gäller för att få dispens för årsmötesprotokoll 

Om stödet

Stödet följer statens syften med stöd till folkbildningen, nämligen att:

  1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Studieförbunden i Örebro län bedriver sin verksamhet med anslag från bland annat Region Örebro län. Stödets storlek är beroende dels av studieförbundets totala volym och dels av storleken på den regionala verksamheten.

Stödet för nästkommande år bygger på verksamheten under föregående år. 

Contacts

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Did the content help you?

Last updated: Friday, April 5, 2024