Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg inklusive tandvård.

Forskningsbokslut görs på verksamhetsnivå, via automatiska utdrag från Researchweb. Dessa innehåller årets forskningsproduktion i form av publikationer. De studier och kliniska prövningar som pågår inom respektive verksamhetsområde finns också listade i bokslutet. Dessa forskningsbokslut publiceras löpande på Region Örebro läns hemsida för forskning.

 

Universitetssjukvårdsbokslut för Region Örebro län sammanställs på uppdrag av FoU-chef och ingår i de redovisningar som skickas till SKR för nationella jämförelser samt används för verksamhetsuppföljning.

Forskningsbokslutet sammanställs årligen för Region Örebro län och utgår från SKRs nationella mall för forskningsbokslut och omfattar forskande kompetens, forskningsproduktion, samhällsnytta och tillgänglig ekonomiska medel.

Ursprunget till forskningsbokslutet kommer från de mått som SKR och forskningschefsnätverket har kommit tagit fram. Universitetssjukvårdsbokslutet har sedan kompletterats med fler parametrar för att ytterligare spegla stöd till forskning, men också utbildning och innovation. Sammanställningen görs utifrån egen data men också från nationella data så som ALF-bibliometri från Vetenskapsrådet.

Bokslutet speglar fyra områden och är kopplat till den fastställda strategin för klinisk forskning och innovation samt till utbildningsstrategin och FoU-nämndens verksamhetsplan.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 oktober 2023