Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län har sedan länge drivit utveckling av den kliniska forskningen inom hälso- och sjukvården. Detta tillsammans med det kommunala stödet för utvecklingen av Örebro universitet och då särskilt läkarutbildningen har idag fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt.

Region Örebro län bedriver och stödjer klinisk forskning i syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för medborgarnas hälsa, vård och omsorg. Detta innebär att all forskning och utbildning i Region Örebro län ska kännetecknas av att:

• den forskning som bedrivs ska vara till nytta för regionen och länets invånare.

• Region Örebro län samarbetar med Örebro universitet och med länets kommuner för att stärka den medicinska forskningen och utbildningen samt  stärka utvecklingen i regionen.

• forskare finansierade av Region Örebro län har en klinisk förankring och är kliniskt verksamma.

• ett mångvetenskapligt synsätt tillämpas och att etik och genusperspektiv är självklara inslag i forskningen.

Universitetssjukvård och innovation för bättre hälsa 

Kännetecknande för universitetssjukvård är att verksamheten har en incitaments-struktur för inte bara sjukvård av hög kvalitet, utan också forskning, utbildning och innovationer. Detta leder också till att utvecklingen av universitetssjukvården kan ses som en drivkraft mot att nå en ökande innovationskraft inom länet.

Kunskapsstyrning för en mer jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet

Region Örebro län var tidig med att ta tillvara ny kunskap från medicinsk forskning inom vården. Vi har ett väletablerat och strukturerat arbetssätt för hur den nya kunskapen tas tillvara i alla led - från behandling av sjukdomar till bemötande av patienten, det är det som ofta benämns implementering av evidens.

Samverkan

Den utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet som gjordes på nationell nivå av Vetenskapsrådet visar på god kvalitet. För att ytterligare kunna stärka utvecklingen av universitetssjukvården är ett fördjupat samarbete med Örebro universitet, kommuner, samverkande sjukvårdshuvudmän, patienter och företag är också en mycket viktig drivkraft i arbetet för en stark klinisk forskning som leder till en universitetssjukvård med största möjliga nytta för länets invånare.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juni 2022