Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utbildning och kompetensförsörjning

Grunden för hög livskvalitet, arbetslivets kompetensförsörjning och för samhällets utveckling är tillgång till bra utbildning från förskola till universitet. Det är viktigt att alla invånare i hela länet har goda och jämlika förutsättningar att fullfölja utbildning och att utbudet motsvarar den regionala arbetsmarknadens behov. Region Örebro län samordnar det regionala utvecklingsarbetet inom utbildning och kompetensförsörjning med länets kommuner, myndigheter och andra aktörer.

Kompetensförsörjning

En fungerande arbetsmarknad bygger på att företag och organisationer hittar rätt kompetens. Matchningen på arbetsmarknaden behöver stärkas och utvecklas. Region Örebro län bidrar till detta genom att samverka med länets utbildningsanordnare, arbetsgivarorganisationer och andra aktörer som på olika sätt vill bidra i det regionala utvecklingsarbetet.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga organisationer som tillsammans arbetar med kompetensförsörjning inom vård och omsorg. I Örebro län samverkar samtliga tolv kommuner, Region Örebro län, privata vårdföretag, Kommunal, Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare från ungdomsgymnasiet, vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och Örebro universitet.

Till Vård- och omsorgscollege webbsida

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Örebro län är Sveriges första Teknikcollegregion och har en nära samverkan genom hela utbildningstrappan, från att öka teknikintresset för barn och ungdomar, till gymnasiet, yrkesvux, YH och Örebro universitet.

Till Teknikcollege webbsida

Samverkan med grundskola, gymnaiseskola och universitetet

För att nå ökad måluppfyllelse i skolan har Region Örebro län i samverkan med de kommunala skolhuvudmännen för grund- och gymnasieskola arbetat fram ett samverkansdokument, Kunskapslyft barn och unga. Regionalt utvecklingscentrum, RUC som bedrivs av Örebro universitet, är en viktig samverkanspart för genomförandet.

Till Regionalt utvecklingscentrums webbsida

Vuxenutbildning

Oavsett om du behöver fylla på med nya kunskaper eller om du vill byta yrke arbetar vi för att stärka vuxenutbildningen och göra det möjligt för alla, oavsett ålder, att utbilda sig. Det gör vi tillsammans med länets kommuner och utbildningsaktör. En del av arbetet är att utveckla SFI. En annan del är att utveckla länets yrkesvuxutbildningar.

Här hittar du samtliga utbildningar i Örebro län

Gymnasieutbildning

För att underlätta för elever att göra sitt val till gymnasiet har vi tagit fram en sida där länets samtliga gymnasieskolor och gymnsiesärskolor finns listade. Där finns också samtliga gymnasieprogram som man kan välja. Allt samlat på ett ställe. 

Här hittar du till den sidan

Folkhögskolor

Region Örebro län är huvudman för två av länets sex folkhögskolor, Kävesta och Fellingsbro folkhögskola.

Kävesta folkhögskola har en kulturprofil, där det förutom allmän linje finns linjer för dans, konst och formgivning samt musik.

Till Kävesta folkhögskolas webbplats


Fellingsbro folkhögskola erbjuder allmän kurs, profilkurser och yrkesutbildningar. Skolan har en profil inom funktionsnedsättning och språk. Det finns bland annat kurser i teckenspråk.

Till Fellingsbro folkhögskolas webbplats 

Projekt - TABB 

Vi driver också olika projekt inom vårt område. Ett sådant är Tillsammans för alla barns bästa (TABB). Det går ut på att skapa en ny sammanhållen organisation där skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården arbetar tillsammans för att lotsa länets barn och unga igenom de första åren av deras liv, till att bli trygga vuxna människor.

Läs mer om TABB

#vägledKompetens

I projekt #vägledKompetens är vi fem regioner som gått samman för att kompetensutveckla personal som jobbar med eller har ansvar för vägledningsfrågor. Genom att driva på utveckling inom vägledningsområdet kan vi få till en bättre matchning, minska antalet felval och säkra en hållbar kompetensförsörjning som hänger med i arbetsmarknadens behov av kompetens.

Läs mer om #vägledningKompetens

 

Ewa Lindberg

Områdeschef: Utbildning och arbetsmarknad

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 juni 2022