Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Stödåtgärder i coronakrisens spår till länets kulturliv och civilsamhälle

Coronapandemin slår hårt mot länets kulturaktörer och civilsamhälle. Därför fattade kulturnämnden den 14 maj 2020 beslut om att gå in med stödåtgärder genom omfördelning av 1 350 000 kronor och ändrade riktlinjer.

Stöd- och åtgärdspaketen, som ryms inom kulturnämndens antagna budget, riktar sig till:

  1. Studieförbund,
  2. mottagare av dans- och filmstöd,
  3. mottagare av utvecklingsmedel kultur,
  4. aktörer inom kultursamverkansmodellen och som får regionala verksamhetsmedel kultur,
  5. professionella kulturskapare och kulturella kreativa näringar,
  6. sociala innovationer och Partnerskapet för sociala innovationer,
  7. föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsstöd samt
  8. mottagare av Ung peng-stipendium.

Studieförbunden

Region Örebro läns bidrag till studieförbunden för år 2022 kommer att fördelas procentuellt på verksamheten som genomfördes 2019 istället för 2020. Denna stödåtgärd ger studieförbunden en trygghet i och med att deras bidrag inte baseras på verksamheten år 2020.

Mottagare av dans- och filmstöd

Redan stödbeviljade mottagare för Filmproduktionsstöd och stipendium, Arrangemangsstöd filmvisning, Dansfrämjandestöd, Dansproduktionsstöd samt Arrangörsstöd professionella dansföreställningar får meddelande om de nya riktlinjer som antagits och som förtydligar vad som gäller vid oförutsedda händelser.

Nya riktlinjer för beviljade och kommande stöd inom dans och film

Vid oförutsedda händelser som påverkar arrangemangets/produktionens genomförande önskar vi emotta en revidering av ansökan som beskriver de förändrade förutsättningarna och hur de påverkar slutresultatet. Det kan handla om förändringar i budget, att aktiviteter senareläggs, eller att projektets innehåll eller form förändras.

Innan sökande går vidare med ett förändrat projekt så ska godkännande på inlämnad revidering inväntas.
I de fall revideringen inte godkänns ska sökanden inte spendera mer av beviljade stödmedel utan betala åter det belopp man ännu inte förverkat. Sökanden är inte skyldig att återbetala belopp som fram tills revideringen använts i linje med inlämnad budget.

Mottagare av Utvecklingsmedel kultur 2020

Organisationer som driver ett utvecklingsarbete/projekt och som fått beviljade utvecklingsmedel kultur för år 2020 får möjlighet att genomföra utvecklingsarbetet/projektet senare under året 2020 och senast 31 december 2021 utan att bli återbetalningsskyldig till Region Örebro län.

Utvecklingsarbete/projekt som ställs in på grund av Coronaviruset behöver inte betala tillbaka den del av utvecklingsmedel som använts till planering av projektets tänkta genomförande. Återstående belopp ska betalas tillbaka till Region Örebro län.

Aktörer inom samverkansmodellen och regionala verksamhetsmedel kultur

En viktig åtgärd för att länets kulturella infrastruktur ska kunna fortsätta att fungera är att inte kräva tillbaka de regionala medel som har beslutats för 2020. Uppföljningen av verksamheten 2020 kommer inte fungera som en utgångspunkt för bidragsgivning 2021-2022, istället är målsättningen att behålla bidragsnivån för 2020 även för 2021-2022.

Stöd till regionalt finansierade kulturproducenter

Professionella kulturskapare och kulturella kreativa näringar

Coronapandemins konsekvenser drabbar kulturlivet hårt, och särskilt enskilda kulturskapare (visstidsanställda, frilansande), privata kulturföretag och aktörer som delfinansieras med offentliga medel men där stora delar beror av biljettintäkter eller motsvarande. Därför kommer medel för andra satsningar istället användas till satsningar på kulturskapare och kulturföretag. Detta kommer att behandlas närmare av kulturnämnden 12 juni 2020.

Stöd till kulturskapare i Örebro län

Stöd för inkomstbortfall till kulturaktörer i Örebro län

Sociala innovationer och Partnerskapet för sociala innovationer

Under år 2020 har kulturnämnden 350 000 kronor kvar att fördela inom utlysningen Sociala innovationer. Partnerskapet för sociala innovationer ges ansvaret för att fördela dessa medel på relevanta aktiviteter och insatser inom civilsamhället.

Stöd till ideella föreningar med anledning av coronapandemin

Föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag

En viktig åtgärd för att bevara länets civilsamhälle och kulturella infrastruktur är att inte kräva tillbaks de regionala föreningsbidrag som har betalats ut för år 2020. Uppföljningen av verksamheten 2020 i kommande bidragsansökningar kommer inte att fungera som en utgångspunkt för bidragsgivning 2021-2022.

För bidrag till ungdomsföreningar baseras fördelningen av bidraget på verksamhet från två år tillbaka. Då föreningarnas verksamhet påverkas stort av Corona under 2020 kommer bidraget till ungdomsföreningar för år 2022 att baseras på verksamhet från år 2019 istället för 2020.

Mottagare av Ung peng-stipendium

Arrangörer som fått Ung peng-stipendium för år 2020 får möjlighet att genomföra arrangemanget/aktiviteten senare under året 2020 och senast den 31 december 2021 utan att bli återbetalningsskyldig till Region Örebro län.

Om arrangemanget/aktiviteten som beviljats Ung peng-stipendium ställs in till följd av Coronaviruset behöver arrangören inte betala tillbaka den regionala del av Ung peng-medel som använts för planering av arrangemang/aktivitet. Återstående belopp ska betalas tillbaka till Region Örebro län.

Ung peng finansieras till lika del av Region Örebro län som aktuell kommun. Detta stödpaket gäller för den del som Region Örebro län finansierat.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 december 2021