Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Asylsökande - patienter som visar LMA-kort

Inom vården ska en patient som kan visa ett giltigt LMA-kort räknas som asylsökande. Notera LMA-numret (åtta siffror, till exempel: 50-008920) och kortets giltighetsdatum.

Vilken vård har patienten rätt att få?

Alla har rätt till akut vård och abort. För att avgöra om vården är akut krävs en medicinsk bedömning.

Asylsökande som har fyllt 18 år har dessutom rätt till vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning,
hälsoundersökning, hjälpmedel, transport, sjukresa och tolk.

Asylsökande under 18 år erbjuds samma vård som inomlänspatienter under 18 år.

Om den asylsökande behöver fortsatt rehabilitering som en kommun skulle svarat för om det hade varit en inomlänsbo, ska regionen svara även för sådan vård.

Vad ska patienten betala för vården?

Patient som visar LMA-kort ska betala avgift för asylsökande, se Avgiftshandboken avsnitt 4.3.

Resor till och från vården

Asylsökande har samma rätt till ersättning för resor till och från vården som länsbor förutom följande undantag:
- Avgiften för resa med sjukresefordon är 40 kronor per enkel resa.
- Högkostnadsskyddet för sjukresor gäller ej
- För asylsökande som har medicinskt behov gäller att enbart personal kan beställa sjukresefordon. Detta beror på att det inte är möjligt att registrera intyg för asylsökande.

Övrig information

Personer som fått beslut om avvisning har kvar sin rätt till vård som asylsökande så länge som de har ett giltigt LMA-kort.

Om en före detta asylsökande har kvar sitt LMA-kort efter att den blivit folkbokförd betalar hen asylvårdsavgift för vård som inte kan anstå, men inomlänsavgift för övrig vård. För avgörande av tandvårdsinsats till just denna grupp hänvisas till samråd med Folktandvårdens ledning.

Kostnadsansvaret för en patient som remitterats av medicinska skäl till ett annat vårdlandsting därför att vården inte kan ges i det landsting där skadan eller sjukdomen uppkom vilar på det remitterande landstinget, som i sin tur ska söka vårdersättning från Migrationsverket eller från patienten om den ska betala vårdens verkliga kostnad.

Hur får Region Örebro län ersättning för asylsjukvård?

Regionen får en schabloniserad statlig ersättning för sjukvård och tandvård till asylsökande. Sjukvårdsenheterna ersätts i sin tur internt för lämnad vård enligt utomlänsprislistan.

Hälsoundersökning

Ersättning ges också för en hälsoundersökning. Hälsoundersökningar för asylsökande debiteras med 2080 inklusive tolkkostnader. Prestationsersättning ges efter fakturering till Migrationsverket. Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast vid utgången av det kvartal som är närmast efter när hälsoundersökningen gjordes.

Höga vårdkostnader

Regionen ersätts för särskilt kostnadskrävande vård till asylsökande och massflyktingar om vårdkostnaden överstiger 100 000 kronor. Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast sex månader efter utgången av det kalenderår då vårdkontakten avslutades.
Om behandling av vårdnadshavare är nödvändig för barnets vård inom barn- och ungdomspsykiatrin ska även kostnaderna för sådan behandling ingå i en vårdkontakt.
Dessa fall bevakas genom regionens interna asylvårdssystem och handläggaren begär läkarutlåtande från patientansvarig läkare. Utlåtandet bifogas ansökan till Migrationsverket.

Asylsökande med kvarstående vårdbehov

Regionen ska också svara för kvarstående medicinskt vårdbehov efter en sjukhusvistelse. Vården kan ges i regionens regi, genom avtal med patientens vistelsekommun eller med annan entreprenör. Vårdkostnaden ryms antingen inom schablonersättningen eller enligt reglerna för kostnadskrävande vård. Rådgör med förvaltningens kontaktperson i dessa fall. Regionen är inte skyldig att betala för något annat än sjukvårdsinsats. Regionen betalar inte för hjälp i hemmet eller för boendekostnader.

Vård i särskilda fall

Ersättning kan också sökas för sjukvårdskostnader för utlänningar som av medicinska skäl beviljats tillfälligt uppehållstillstånd och för vård till bevispersoner. Dessa grupper betalar vanlig inomlänsavgift.

Hälsoundersökningar av personer med uppehållstillstånd

Regionen kan få ersättning för hälsoundersökningar även för kvotflyktingar och anhöriginvandrare som fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till person med flyktingstatus.
Hälsoundersökning ersätts om anknytningen ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den anhörige först togs emot i en kommun (gäller sedan 1 januari 2014). För den som sökt uppehållstillstånd före 1 januari 2014 gäller äldre bestämmelser. Hälsoundersökningen ska ha gjorts inom 12 månader från ankomsten till Sverige och personen ska inte tidigare ha varit asylsökande. Föranleds besöket av ohälsa gäller vanliga patientavgifter.
Ansökan ska lämnas inom ett år från utgången av den period som ansökan avser. Uppgift om personen hör till gruppen kvotflykting eller anknytning kan lämnas av kommun eller Migrationsverket.

Varaktig vård

Regionen kan söka ersättning för varaktig vård till utlänning som fått uppehållstillstånd men som ännu inte blivit svensk medborgare. Kostnaden måste uppgå till lägst 60 tkr under en löpande 12-månaders period. Vårdbehovet måste ha funnits vid mottagandet i kommunen eller ha ett direkt samband med situationen som skyddsbehövande. Vården måste vara varaktig i minst tre år.
Första gången som ansökan görs ska ett läkarutlåtande bifogas. Ersättning kan sökas löpande i efterskott. Regionens sammanlagda kostnad får inräknas. Hela vårdkostnaden, inte enbart det som överstiger 60 000 kronor, ersätts. Kontakta Regionservice, avdelningen för kundfakturor, för ansökning om ersättning för varaktig vård.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 13 november 2019

Innehållsansvarig: Gabriel Stenström

Publicerad av Gabriel Stenström

Registrering i journalsystem

NCS

För information om hur registrering ska göras i NCS, se dokumentet "Asylsjukvård - Registrering i NCS Cross" som finns på intranätet.

IMX

För information om hur registrering ska göras i IMX finns följande dokument:

Öppenvård:
Registrering av patientdata

Akutbesök (nybesök utan remiss)
Återbesök efter akutbesök (nybesök utan remiss)

Nybesök med remiss
Återbesök efter remiss

Slutenvård:
Registrering av patientdata

InläggningInformation från Socialstyrelsen