Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Om Läkemedelskommittén

Övergripande mål

Kommitténs övergripande mål är att, som expertorgan inom områdena läkemedel och läkemedelsterapi, verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel sedd ur ett helhetsperspektiv, där patientens och samhällets bästa beaktas.

Enligt lag om läkemedelskommittéer (SFS 1996/97:1157) skall inom varje landsting finnas en eller flera läkemedelskommittéer. Kommitténs arbetsområde omfattar såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård inom länet. Kommittén utses av regionstyrelsen.
Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Lag (2013:102).

Till vänster finns uppgift om medlemmar i kommitté och expertgrupper samt kommitténs reglemente.

Uppgifter
Kommitténs uppgifter är:

 • att upprätta övergripande riktlinjer och styrande dokument inom läkemedelsområdet
 • att initiera och stödja att lokala rekommendationer för läkemedelsbehandling fortlöpande utarbetas och förankras, varvid nyttan av icke farmakologisk behandling beaktas,
 • att kontinuerligt värdera nya och gamla läkemedel, samt deras plats i terapin och att i denna värdering väga in ålders-, genus- och miljöperspektiv samtt att följa upp och utvärdera resultaten,
 • att följa utfall av framtagna läkemedelsrekommendationer och ge förskrivarna återkoppling avseende förskrivningsmönster inklusive medicinska och ekonomiska konsekvenser,
 • att göra de påpekanden som behövs om kommittén finner brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonal utbildning för att avhjälpa bristerna,
 • att medverka till att förskrivare och övrig sjukvårdspersonal vidareutbildas i läkemedelsfrågor,
 • att utgöra remissorgan för vårdriktlinjer som innefattar läkemedelsbehandling,
 • att initieria utarbetandet av riktlinjer för säkerheten i läkemedelshanteringen,
 • att stimulera rapportering av läkemedelsbiverkningar,
 • att initiera uppföljning av patienternas användning av läkemedel,
 • att verka för god patientinformation utarbetas,
 • att informera allmänheten om läkemedels för- och nackdelar,
 • att har en öppen men obunden relation till läkemedelsindustin.

 

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 mars 2018

Innehållsansvarig: Maria Palmetun Ekbäck

Publicerad av Birgitta Lernhage

Läkemedelskommittén Region Örebro län
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Kontakt:

Ann-Britt Lundbäck      
019 - 602 35 12