Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Suicidprevention

I Örebro län pågår arbete för en bred samverkan kring självmordsförebyggande arbete.

Aktuellt januari 2019

Sedan Birgitta Johansson Huuva lämnade Örebro för att flytta tillbaka till sina hemtrakter i Norrland så har den suicidpreventiva regionala samordningen varit vakant. I slutet av 2018 blev jag emellertid tillfrågad om att ta över uppdraget och det ville jag gärna. Det känns både roligt och mycket ansvarsfullt att gå in den rollen.

Att arbeta för att självmorden i samhället minskar är en fråga för hela samhället och kräver en bred uppslutning och ett engagemang från många. Jag vet att det bedrivs viktigt arbete inom flera områden i vårt län, inom offentlig sektor  och inte minst inom den ideella sektorn.

Jag heter Agneta Westman och har arbetat inom sjukvården i hela mitt yrkesverksamma liv. De senaste nio åren har jag haft min anställning i psykiatrin här i Örebro, i flera år som verksamhetschef och sedan ett par år tillbaka som kvalitetsstrateg. I rollen som kvalitetsstrateg har jag arbetat mycket med patientsäkerhetsfrågor och jag hoppas att dessa erfarenheter ska komma väl till pass i uppgiften som suicidpreventiv samordnare. Det uppdrag jag fått omfattar 50 % tjänstgöring.

Den här första månaden har jag ägnat mycket tid åt ”omvärldsspaning”. Jag har träffat flera personer som på olika sätt har koppling till frågan om suicidprevention och jag har fördjupat mig i aktuell litteratur. Jag håller också på med att arbeta fram en aktivitetsplan för 2019. När denna blivit färdig har jag mer information om hur det viktiga arbetet ska bedrivas fortsättningsvis och då återkommer jag med ett nytt nyhetsbrev.

Många varma hälsningar från Agneta Westman, regional samordnare suicidprevention

Aktuellt juni

Även juni innebar många viktiga möten för att stödja arbetet med suicidprevention. Aktiviteterna påverkades också av att jag förbereder för avslutning av uppdraget som regional samordnare den 30 juni.
Ett nyhetsbrev kommer att sammanställas som lyfter fram aktiviteter under våren 2018.

12-14 juni genomfördes ännu en MHFA kurs med inriktning unga/unga vuxna. Det var stort intresse för kursen vilket innebar att alla inte kunde vara med och en intresselista har upprättats. Vid kursen deltog 20 personer med olika typer av uppdrag i kontakt med unga. Mixen av deltagare bidrog till att förstärka nyttan genom att flera fick chans att också berätta om sina verksamheter och möjliga insatser.

Den 15 juni arrangerade vi med UFC som bas ett Forskningsseminarium för suicidprevention i samarbete med samordnare i Uppsala -Örebro sjukvårdsregion. Otroligt intressant och uppskattat. se programmet Föredragningar från nationell basforskning med Gergö Hadlaczky från NASP/KI, med tema Loss aversion. Linda Sellin från Västerås  om omvårdnadens betydelse. Susanne Bejerot om neuropsykiatriska tillstånd och suicidalitet. Tabita Sellin Jönsson  återkopplade rön från hennes forskarlags studier på alla suicid i Örebro under perioden 2007-2013.
Ett syfte med dagen var också att etablera ett sjukvårdsregionalt nätverk för forskare. Närvarande regionala samordnare och forskare gav stöd för att etablera ett informellt nätverk för suicidforskning och Tabita Sellin Jönsson fick rollen som kontaktperson.  

Vid mitt sista möte med processgruppen för uppdrag suicidprevention den 18 juni gick vi igenom läget för alla uppdrag.
Alla delprocessledare har aktiviteter som fortsätter under hösten i avvaktan på att ny regional samordnare rekryteras.  
Thomas Falk har koppling till folkhälsouppdraget på övergripande nivå och han kommer att samla gruppen för att de ska ha möjlighet att dela lägesinformation med varandra.
Processgruppen utgör också redaktion för Webben under ledning av Maja Blom som kommunikationsstrateg. Hon uppmärksammar också behov av kompletterande informationssatsningar och mediakontakt.  
Sofia Wange samordnar insatser för Uppdrag psykisk hälsa och samspelet med brukarorganisationer och länsdelsgrupper. Suicidprevention och Förstahjälpen utbildningar är prioriterade i de handlingsplaner som utformats. Hon tar också rollen som samordnare av nätverket för MHFA instruktörer.
Agneta Westman fortsätter att uppmärksamma insatser för akutsamverkan och säkra retrospektiva genomgångar efter suicid. Hon har också utbildat sig i AOSP (Akut omhändertagande av suicidbenägen person) och kommer att förbereda för utbildningar  i samarbete med blåljusaktörer.
Monica Winnberg Buhr SPES fortsätter som kontaktperson med brukarorganisationer med fokus förstärkt fokus på efterlevandestöd. hon har också förstärkt koppling till förbättringsåtgärder kopplat till egenerfarenheter via (H)järnkoll. Ingår dessutom i gruppen utbildade MHFA instruktörer - för kursen i Första hjälpen till psykisk hälsa.
Tabita Sellin Jönsson fortsätter arbetet med att färdigställa  det uppdaterade vårdprogrammet för suicidnära patienter som ska gälla hela sjukvården och användas som stöd för kunskapshöjande insatser. Hon har dessutom viktig uppgift att bidra med ny kunskap genom den forskning som bedrivs.

Fick också ett avslutande möte med styrgruppens för Hälso- och sjukvårdens insatser i akutsamverkan och utbildningsbehov.
Det finns ett stort engagemang för att bidra till bättre tillgänglighet för insatser till individer med psykisk ohälsa. Satsningen på psykosocial kompetens och rehabkoordinatorer i primärvården kommer att innebära  välkommen förstärkning som kan göra skillnad. Den planerade utvecklingen av akut mobilresurs från psykiatrins akutmottagning förväntas innebära kraftfull förbättring av samarbetet med akutmottagningar och sjukvården. Det uppdraget kommer att utvecklas successivt med ambition att minska avståndet mellan sjukvårdsenheter och kunna erbjuda komplement till stöd för kontinuitet och minskade avbrott i vårdinsatser.  

Aktuellt maj

Under vårens fantastiska sommarvärme genomfördes många viktiga möten i uppdrag suicidprevention.

Vid möte med nationella samordnargruppen den 14 maj lyftes vårt arbete i Örebro fram som ett gott exempel. se bildspel

Den 15-16 maj genomfördes utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktning äldre. Den lockade 20 deltagare från geriatrik, primärvård och kommunala verksamheter. En mycket engagerad grupp som bidrog till erfarenhetsutbyte mellan samverkansaktörer.

Möte med nätverket för MHFA instruktörer den 17 maj visade på att det nu genomförts första hjälpen utbildningar som nått mer än 400 deltagare i länet och att det planeras för ytterligare 25 kurser under hösten. Bra jobbat för den gemensamma målsättningen att sprida första hjälpen kunskap till de som i sina verksamheter möter många med risk för psykisk ohälsa. Samtidigt uppstår en effekt i samhället då kunskapen bärs med också i andra sammanhang i våra möten som medmänniskor.  

Den 18 maj möttes processgruppen och gjorde avstämning för de många aktiviteter och delprocesser som bidrar till det samlade resultatet. Vilken kraft som ligger i engagerade medarbetare.

21 maj mötte jag och Agneta Westman, tidigare anmälningsansvarig Område Psykiatri , Allmänpsykiatrins öppenvård i Lindesberg i deras pilotsatsning för ökad kunskap i suicidprevention. De hade alla gjort e-utbildningen SPiSS, Suicidprevention i svensk sjukvård och nu var det dags att samtala kring ett aktuellt patientärende för att reflektera kring hur man kunnat göra annorlunda. se länk SPiSS

Den 22 maj möttes Blåljusaktörer för uppdatering i läget för den viktiga samverkan som behövs i akuta lägen. Med på mötet mar också Mia Westin som i sin roll som beredskapssamordnare också har koppling till POSOM och insatser vid svåra händelser. Hennes roll kan bidra till att säkra kopplingen till kris och beredskapsorganisationen. 
Agneta Westman fick redovisa upplägget för ökad akutsamverkan och tillgänglighet i den satsning som ska göras mellan psykiatrins akutmottagning och övriga akutmottagningar, ambulansen och sjukhusens vårdavdelningar. Polisen och räddningstjänsten beskrev hur de genomfört utbildningar i sina organisationer i AOSP - akut omhändertagande av suicidbenägen person. Ett samarbete planeras kring sådana utbildningsinsatser med stöd av att även Agneta Westman utbildats till instruktör i AOSP.

Slutligen genomfördes möte med arbetsgruppen för uppdatering av vårdprogrammet för suicidnära patienter. under ledning av Tabita Sellin Jönsson och Fides Schückher med en mycket engagerad arbetsgrupp.
Vårdprogrammet som nu snart är färdigt för spridning ska användas som material för kunskapshöjande insatser i hela sjukvården.

 

Aktuellt i April
Länsradion för Örebro och södra länsdelen uppmärksammade självmord och behovet att riktade insatser onsdag den 11 april 11-12.  Lars Åke Stenström och Göran Gunnarsson samtalade med mig, som regional samordnare och Thomas Johansson, Verdandi. Det blev en bra mix av fakta, egenerfarenhet och engagemang i kombination med musik med bla Monica Zetterlund och Ted Gärdestad.

Redovisning av läget för uppdrag Suicidprevention och minskad psykisk ohälsa i fokusberedningen för specialistvård den 27 april.  förutom Regional samordnare deltog Lena Adolfsson biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och Karin Haster områdeschef psykiatri. Ett förstäkt fokus på läget för insatser för män och för äldre. I redovisningen lyfte jag särskilt fram behovet av ökade möjligheter att göra analys av regionala och lokala data. Det skulle bidra till att få ett bättre stöd för motiverande underlag som visar på länets specifika förutsättningar. 
se Bildspel här

 

Aktuellt mars 2018

en årsrapport är sammaställd för arbetet med uppdrag Suicidprevention och minskad psykisk ohälsa.

I årsrapporten finns korta redogörelser för utvecklingen av olika uppdrag. Det märks att hela sjukvården uppmärksammar behov av ökade insatser och det finns tecken på att positiva effekter börjar att märkas. 

läs mer i  bifogat dokument Årsrapport 2017

Aktuellt december 2017

Uppstart av arbetsgrupp för akutsamverkan för suicidprevention med processledare Agneta Westman. Gruppen samlar representanter från länets akutmottagningar och ambulansverksamheter.
Uppdrag att utforma gemensamma rutiner och arbetsformer för akuta insatser vid psykisk ohälsa och risk för självmordsreaktioner.  

Nu finns en sammanställning av de notiser som deltagarna lämnade in till uppdrag Suicidprevention vid länskonferensen den 10 november.
se länknotiser 

Planering av utbildningsinsatser för Första hjälpen för psykisk hälsa under vårterminen 2018.
Nätverket för MHFA-instruktörer kommer att hjälpas åt att skapa utbildningstillfällen för medarbetare som i sina uppdrag möter individer med ökad risk för psykisk ohälsa och där det finns behov av att öka insatser för att minska risk för självmord.

 

Aktuellt i november

Länskonferens den 10 november i Club 700 Örebro
Mer än 200 deltog under dagen med representation från 
Region Örebro län
Kommuner, socialtjänst och skola
SOS alarm, Polisen, Räddningstjänsten
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
Örebro universitet, Svenska kyrkan, Näringsliv,
Idrottsrörelsen, Brukarorganisationer

De som deltog delades in med namnlappar efter förväntad insatsnivå och inflytande på arbetet med självmordsprevention och minskad psykisk ohälsa;
RÖDA – möten med patienter med akuta och intensiva insatsbehov med risk för självmord, 40 närvarande
GULA – uppdrag som innebär möten med individer där det är vanligt med psykisk ohälsa och där insatser kan bidra till minskad risk för självmordsnära reaktioner - 80 närvarande
GRÖNA – uppdrag där insatsen kan bidra till hälsofrämjande effekt  och ökad kunskap kan minska risk för psykisk ohälsa- 50 närvarande
BLÅ – uppdrag som innebär ledning, assistans och samordning av insatser inklusive företrädare för brukarorganisationer. - 40 närvarande

Mer information under flik aktuell dokumentation
där finns referat och bildspel från konferensen.

V 47 genomfördes en utbildning enligt MHFA  - Mental Health First Aid
18 medarbetare från sjukvård, kommunal verksamhet och brukarorganisationer certifierades till Instruktörer för utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa.

Utbildningen innebär att vi kan genomföra lokala kurser i Första hjälpen till psykisk hälsa version Ungdom, vuxna och äldre.
Ambitionen är att vi under 2018 ska bidra till spridning av första hjälpen kunskap i egna verksamheter och i samarbete över organisationsgränser runt om i länet.

För lista med utbildade instruktörer klicka här

Den 28 november återrapporteras läget för uppdrag Suicidprevention till Fokusberedningen för somatisk och psykiatrisk specialistvård.

 

Tillsammans förebygger vi självmord i Örebro län

Region Örebro län driver sedan hösten 2016 ett aktivt arbete med att öka kunskapen om suicid och suicidprevention med målsättning att stärka samverkan mellan berörda aktörer i Örebro län och bidra till nollvision för självmord.  

En övergripande handlingsplan för Region Örebro län har tagits fram för att förebygga självmord och minska den psykiska ohälsan. Handlingsplanen innehåller bland annat förslag på kompetenshöjande insatser samt förslag på riktade insatser och uppföljning för Region Örebro läns verksamheter. I enlighet med det nationella handlingsprogrammet har en  regional samordningsfunktion tillsats.

Förhoppningsvis kommer fler organisationer att utarbeta handlingsplaner för sina verksamheter med syfte att tydliggöra egna uppdrag och insatser. Med fler aktiva planer kan vi lägga grunden för  ett gemensamt handlingsprogram för suicidprevention för Örebro län.

Var med och bidra!

Suicidförebyggande insatser berör oss alla som medmänniskor, medborgare, medarbetare och ledare i olika delar av samhället. Ju fler vi är som kan bemöta personer med psykisk ohälsa, desto fler självmord kan vi förhindra.

Om du vill delta i genomförande av handlingsplanen, bidra med din kunskap och goda ideér, se till att anslut dig till vårt nätverk.
Ta kontakt med Agneta Westman, regional samordnare för suicidprevention inom Region Örebro län. 
Tanken med nätverket är att skapa förutsättningar för samverkan mellan olika aktörer i Örebro län som till exempel kommuner, hälso-och sjukvård, räddningstjänst, polis, kyrkan, intresseorganisationer och civilsamhälle.


Vi samlas under en förenande avsiktsförklaring:

Skydd för livet - jag vill bidra till ett livsfrämjande samhälle

Med mitt deltagande vill jag bidra till ökad psykisk hälsa och minska antalet personer som tar sitt liv i vårt län.

Som företrädare för min organisation lovar jag att bidra med sakkunskap, kompetens och personresurser för att:
- höja den gemensamma kunskapsnivån
- bygga en struktur som främjar tidiga och samordnade insatser

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 7 januari 2019

Innehållsansvarig: Agneta Westman

Publicerad av Maja Blom

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/suicidprevention

Kontakt

Agneta Westman
Regional samordnare för Suicidprevention för Örebro län

Processgruppen fortsätter arbetet i sina respektive ansvarsområden. 
Thomas Falk - övergripande frågor och Folkhälsoperspektiv
Sofia Wange - Uppdrag psykisk hälsa/länsdelssamverkan och kontaktperson MHFA utbildningar
Monica Winnberg Buhr - SPES och Brukarsamverkan
Maja Blom - kommunikation  och information
Tabita Sellin Jönsson - vårdprogram och forskning