Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Öroninflammation

Vårdriktlinjer - Öron, näs - och halssjukvård

Man kan ej sätta likhetstecken mellan öronsmärta och akut öroninflammation. Troligen har cirka hälften av barnen med öronsmärta denna åkomma. Överdiagnostik av akut mediaotit är sannolikt vanlig.

Inflammationer i mellanörat kan delas upp på fyra huvudtyper
- simplex-otit
- akut öroninflammation (akut otitis media AOM)
- sekretorisk otit
- örininfektion hos patient med plaströr

DIAGNOSTIK
Alla barn med misstänkt akut öroninflammation bör erbjudas läkarbedömning inom ett dygn. Otoskopi, gärna mikroskopi, skall utföras och möjlighet skall finnas till sugning och rengöring. För att påvisa sekret i mellanörat  kontrolleras trumhinnerörlighet med pneumatisk otoskopi ("Siegling") eller tympanometri.

Om trumhinnan är svår att inspektera på grund av vaxpropp rekommenderas, om barnets allmäntillstånd så medger, behandling med vaxlösande medel och ny bedömning inom 24 timmar. Om det då fortfarande inte går att se trumhinnan bör patienten remitteras till ÖNH-specialist.

SIMPLEXOTIT
Symtom och fynd
Öronvärk i samband med förkylning. Trumhinnan normalställd, genomskinlig eller "rosig". Ofta kärlinjicerat hammarskaft. Normal rörlighet. Transudat saknas.

Behandling
Analgetika vid behov. Högläge. Nässpray vid nästäppa. Expektans. Vanligen självläkande. Ingen kontroll nödvändig. Be patienten söka inom de närmaste dagarna om försämring sker. Skriftlig patientinformation finns framtaget. 

AKUT ÖRONINFLAMMATION AOM
(akut otitis media)
Orsak
Bakteriell infektion, vanligen efter virusinfektion.

Pneumokocker                                    30-50 %
Haemophilus influenzae                        5-20 %
b-hemolytiska streptokocker grupp A     2-5 %
Moraxella catharralis                               1-9 %

Symtom och fynd
För det mesta värk (ibland svår). Ofta feber och hörselnedsättning. Debuterar vanligen i samband med förkylning. Purulent transudat i mellanörat. Trumhinnan förtjockad, rodnad och ofta buktande (obs att trumhinnan ibland kan ha ett mer vitaktigt utseende). Ibland små blåsor i ytligaste epitellagret = myringit. Vid spontanperforation sekret i hörselgången. "Perforationshålet" syns vanligen ej. Vid färg- och strukturförändrad, men ej buktande trumhinna, skall rörligheten bedömas med pneumatisk otoskopi eller tympanometri för att avgöra om sekret finns i mellanörat.

I tveksamma fall
avstå från antibiotika inom något dygn och be patienten söka tidigare om försämring sker. Om vax är i vägen, ge vaxlösande behandling.

BEHANDLING
Skriftlig patientinformation finns framtaget

Barn under 2 år
behandlas med antibiotika oavsett om trumhinnan perforerat eller ej. Ny läkarbedömning bör ske vid utebliven förbättring efter 3 dygn eller vid försämring.

Barn över 2 år
behandlas med antibiotika om
- allmänpåverkan
- trumhinnan har perforerat
- ökad infektionskänslighet
- risk för komplicerat förlopp

Övriga barn över 2 år.
ALTERNATIV 1
Avvakta med antibiotika, ge symtomatisk behandling och rekommendera föräldrarna ta kontakt med läkaren (ev.per telefon) om besvären kvarstår 2 dygn efter symtomdebuten. Vid denna kontakt kan man komma överens om att ordinera antibiotika utan att barnet undersöks på nytt. Man kan också, om situationen verkar trygg, avvakta ytterligare ett dygn. Vid kvarstående symtom tre dygn efter symtomdebuten bör barnet undersökas igen, diagnosen verifieras och antibiotika ordineras.

ALTERNATIV 2
Anitibiotikabehandling primärt som för barn under 2 år.

Vuxna (>16år)
Behandlas vanligen med antibiotika.

Antibiotikaval 

Förstahandspreparat
V-pencicillin
Barn: 25 mg/kg x 3
Vuxna 1,6-2 g x 3
Vid pc allergi
(ej anafylaxi)
Zinnat eller Orelox enl FASS
Vid pc allergi
(anafylaxi)
Ery-Max
Barn: 20mg/kg x 2
Vuxna: 500mg x 2

Vid dålig peroral compliance

Ery-Max
Barn: 20mg/kg x 2,
Vuxna: 500 mg x 2

Behandlingstid
5 dagar med v-penicillin. I övrigt 7 - 10 dagar.

Terapisvikt AOM
Terapisvikt är fortsatt AOM under eller omedelbart efter antibiotikabehandling.

Omvärdera/överväg diagnosen: Np-odling kan ge vägledning till etiologi och resistensmönster.

I tveksamma fall: avstå från antibiotika och kontrollera inom ett par dygn.

Observera att hälften av alla friska dagisbarn är bärare av luftvägspatogener, varför fynd i nasofarynx är svårtolkade hos barn.

Antibiotika vid terapisvikt

Förstahandspreparat
Amoxicilin
Barn: 10mg/kg x 3
Vxna: 500mg x 3
alt. Spektramox
Barn: 7mg/kg x3
Vuxna: 500mg x 3
Vid pc allergi
(ej anafylaxi)
Zinnat enligt FASS
Vid pc allergi
(anafylaxi)
Eusaprim enligt FASS
alt.  Till barn >/=8år och vuxna Doxycyklin 2mg/kg max 100mg x1

Behandlingstid
10 dagar

Recidiv AOM
Recidivotit innebär ny AOM inom 30 dagar efter antibiotikabehandling och ett symtomfritt intervall. Även recidivotit orsakas oftast av pneumokocker

Omvärdera/överväg diagnos: Det kan ge vägledning till etiologi och resistensmönster.

I tveksamma fall
: avstå från antibiotika och kontrollera inom ett par dygn och be patienten söka tidigare vid försämring. Observera att hälften av friska dagisbarn är bärare av luftvägspatogener, varför fynd av nasofarynxodling är svårtolkade på barn.

Antibiotika vid recidiv
samma preparat som vid AOM, alternativt amoxicillin

Behandlingstid
10 dagar

Paracentes
är indicerad endast vid hotande eller manifest komplikation samt vid mycket svår smärta.

Uppföljning
Efterkontroll av barnotit cirka 3 månader efter diagnos även om antibiotika ej givits. Vid kontrollen bedöms trumhinnestatus (reflex, rörlighet) hörsel gärna tympanometri. Vuxna som blir besvärsfria behöver ej kontrolleras.

Remiss till ÖNH klinik
- Vid hotande eller manifest komplikation.
- Vid tveksamhet i bedömningen av trumhinneutseende eller diagnos
- Överväg vid recidiverande purulenta mediaotiter med fria intervall och normala trumhinnor. Blir aktuellt vid 3-4 otiter/halvår.
- Om öronstatus inger misstanke om kronisk otit, exempelvis trumhinneperforation, fistlar eller polyper i trumhinnan eller i dess närhet.
- Om sekretorisk otit föreligger vid tremånaderskontroll.

OBS!
- Noggrann diagnostik vid öronsymtom.
- Välj i första hand V-penicillin vid antibiotikabehandling.
- Verifiera bakteriologin vid terapisvikt.
- Vid tveksam diagnos: avvakta och beakta möjligheten till återbesök inom 3 dygn.

SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM OTOSALPINGIT, MELLANÖREKATARR)
Vanligast hos förskolebarn. Ofta resttillstånd efter genomgången akut otitis media. Observeras bör att otosalpingit med transudat ofta föreligger vid förkylningar.

Orsak
Nedsatt funktion i örontrumpeten.

Symtom och fynd
Obetydlig smärta. Lockkänsla och hörselnedsättning förekommer. Trumhinnan är indragen med nedsatt eller upphävd rörlighet. Ibland syns vätskebubblor eller vätskenivåer. Weber lateraliseras till den sjuka sidan. Observera att ensidig, nytillkommen otosalpingit hos vuxna kan vara tecken på epifarynxtumör.

Behandling
Avvakta. Kontrollera. Informera om att barnet hör sämre. Råd om valsalva, otovent alt NV-tube.

Uppföljning
Otosalpingit bör kontrolleras på samma sätt som AOKM efter 3 mån. Tympanometri kan vara ett bra stöd för fortsatt handläggning.

Speialistremiss
- Vid kvarstående otosalpingit efter 3 mån.
- Eventuellt tidigare vid handikappande hörselnedsättning.

AKUT ÖRONINFEKTION HOS PATIENTER MED TRANSMYRINGEALT MELLANÖREDRÄNAGE (PLASTRÖR)
Orsak
Bakteriell infektion, vanligen med hudbakterier (S. aureus, pseudomonas) och/eller luftvägspatogener (pneumokocker, H. influenzae).

Symtom och fynd
Flytning (mukopurulent) ur örat med eller utan luftvägssymtom.

Handläggning
Patienten tas om hand vid ÖNH-klinik utan remiss, men kan när omständigheterna ej tillåter detta skötas i primärvården.

Behandling
Rengör hörselgången (i den mån detta är möjligt), ge Terracortril med polymyxin B, örondroppar 3 droppar x 3.  Peroral antibiotikum bör övervägas vid påverkat allmäntillstånd eller dålig dränagefunktion hos röret (sparsam eller ingen flytning) med samtidigt trumhinnestatus som vid AOM. Ge i så fall Spektramox 7mg/kg x3 i 7 dagar. Oavsett behandlingsregim bör patienten få återbesök hos öronläkare 1-2 veckor efter insatt terapi. Vid pc-överkänslighet se avsnittet om AOM ovan.

LOCK I ÖRAT
Ett vanligt symtom hos skolbarn och vuxna är lock eller fyllnadskänsla i ena örat. Det framkommer ibland att även hörseln är nedsatt på  örat. Även förändrad hörselupplevelse kan beskrivas.

I undersökningen av patienten skall ingå inspektion av hörselgång och trumhinna. Öronmikroskop bör användas.

Screening av hörsel (Quick-check eller liknande) bör utföras. Tympanometri är också ett bra hjälpmedel.

Orsaker och handläggning:

Sekretorisk otit
Lock i ena eller bägge öronen är  att betrakta som ett följdsymtom till en övre luftvägsinfektion (ÖLI). Vid inspektion  finner man en indragen trumhinna och/eller ett  mellanöretransudat. Tympanometrin visar B-eller C-kurva. Nedsatta tontrösklar vid Quick-check.  Diagnosen blir sekretorisk otit (trumhinneretraktion, otosalpingit). Behandling: expectans. Valsalva manöver eller otoventballong vid  stora besvär.

I efterförloppet till en ÖLI eller akut mediaotit  kan patienten ha en kvardröjande sekretorisk otit. Om sjukdomen är bilateral och medför nedsatt hörsel i mer än 3 månader efter den akuta infektionen skall remiss till ÖNH-klinik utfärdas för ställningstagande till paracentes och plaströrsbehandling. Vid ensidig sekretoriskt otit utan subjektiv hörselnedsättning kan man expektera om symtomen är lindriga. behandling: valsalva eller otoventballong.

Observera dock att om man konstaterat en sekretorisk otit unilateralt på en vuxen patient utan uppenbar relation till en infektion skall inspektion av epifarynx göras för att utesluta epifarynxcancer.

Kronisk mediaotit
Kronisk mediaotit med adhesiv trumhinna, trumhinneperforation eller misstanke om cholesteatom remitteras till ÖNH-klinik.

Tuba aperta
Tuba aperta beror på en defekt tubarslutning och är vanligt bland vuxna personer. Förutom lock i örat hör patienten ofta sin egen röst eller andetag i örat. Förekommer inte sällan efter kraftig viktnedgång. Vid inspektion ser man normal hörselgång och trumhinna. Ibland rör sig trumhinnan med andetagen.. Normal hörsel. Normal tympanometri. Behandling: information och expectans.  I svåra fall kan paracentes och plaströr övervägas.

Tensor tympani syndrom
Tensor tympanisyndrom beror på en ökad muskelaktivitet i m. tensor tympani. Lockkänslan varierar över tid och patienten har ibland tinnitus och huvudvärk. Normal trumhinna. Normal tympanometri.
Behandling: information, expectans.

Mb Meniére
Mb Meniere är en inneröresjukdom som innefattar tinnitus och lock i det sjuka örat samt akuta yrselanfall. Hörselnedsättningen är sensorineural och fluktuerar ofta. Lockkänslan åtföljs ofta av ett tryck i örat och föregår många gånger ett yrselanfall. Behandling: i regel fall för specialistbedömning och eventuellt vätskedrivande medicinering.

I de fall lockkänslan inte kan korreleras till någon objektiv patologisk  avvikelse i hörselgångs- eller trumhinnestatus och inte heller vid screeeningtest av hörseln finns inte skäl till någon ytterligare utredning.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 februari 2010

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Maria Wistrand