Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vi förbereder för Citylinjen

Region Örebro län och Örebro kommun förbereder för Citylinjen - ett snabbt, enkelt och hållbart kollektivtrafiksystem i Örebro.

Video om snabbussarna BRT

Citylinjen har elbussar med egna körfält, mittförlagda hållplatser och prioritet vid trafiksignaler. För dig som resenär innebär det att bussen går snabbare, oftare och med större punktlighet. 

Hög turtäthet och kortare restid

Citylinjen kommer avgå ofta, ungefär var 5:e minut under morgon och eftermiddag, när vi har högt resande. Det kommer vara möjligt att stiga på och av i alla dörrar och att betala sin biljett digitalt, vilket också möjliggör snabbare stopp.  

Första sträckan (Etapp 1) gå mellan Brickebacken och Tegnérlunden. Projektet finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan.

För bättre framkomlighet i ett Örebro som växer

Idag är det 20 000 fordon på Rudbecksgatan varje dag och 10 000 av dem reser mindre än fem kilometer. Om vi fortsätter att resa som idag kommer det vara 5000 fler bilar på Rudbecksgatan om 20 år. En ökning som skulle innebära att trängsel, köer och dålig luft skulle bli vardag. Vi måste ändra vårt beteende och börja resa mer hållbart.  

Analyser och utredningar pekar tydligt på att konkurrenskraftiga restider för kollektivtrafiken jämfört med bil - tillsammans med hög turtäthet, robusthet och tillförlitlighet – är avgörande faktorer för att få fler att välja bussen framför bilen. 

Citylinjen - en del i en hållbar trafikmiljö 

Införandet av Citylinjen är en del i att uppnå de övergripande mål som bland annat nämns i Regionalt Trafikförsörjningsprogram och Örebro kommuns Trafikprogram. Utöver Citylinjen är även parkeringsavgifter, ett bättre stadslinjenät och justerade biljettpriser, viktiga delar för att kollektivtrafiken ska vara ett prisvärt alternativ till bil, viktiga delar för att uppnå målen. 

Nytt stadslinjenät 

I samband med införandet av Citylinjen ser regionen över hela stadslinjenätet i Örebro för att det ska bli en bra helhet med en attraktiv busstrafik för så många som möjligt.

Beslut om att införa ett nytt stadslinjenät togs 2021. Det nya linjenätet införs i samband med tidtabellskiftet december 2024. 

 

Etapp 1: Brickebacken-Tegnerlunden

  • Politiska beslut: 2020
  • Byggnation: 2021–2025
  • Leverans av elbussar: 2024
  • Trafikstart: december 2024
  • Kostnad: 250 mnkr varav hälften är statlig medfinansiering  

Brickebacken – Tegnérlunden

  • Totalsträcka: 7 km
  • Busskörfält: 4 km 
  • Hållplatser: 13 stycken 
  • Antal bussar: 23 stycken
  • Turtäthet: 5 minuter


Contacts

Länstrafikens kundservice

Did the content help you?

Last updated: Friday, March 22, 2024