Logo for the website Logo for the website

Företagsstöd och projektmedel

Genom olika typer av stöd vill Region Örebro län bidra till en hållbar regional utveckling och tillväxt i hela länet. Här kan du som driver företag söka stöd för att utveckla och expandera din verksamhet.

Företagsstöd

Företag som får stöd ska drivas affärsmässigt med vinstsyfte.

För att kunna söka stöd är det en del krav och kriterier som företaget måste uppfylla. Därför är det viktigt att du läser igenom all text som finns nedan. Genom stöden vill vi bidra till en hållbar regional utveckling och tillväxt i länet. Region Örebro län hanterar och beslutar om din ansökan. Ansökan gör du digitalt via Tillväxtverkets webbplats. Kontakta oss gärna innan du börjar med din ansökan.

Grundläggande förutsättningar för att få stöd

Möjligheten att få regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag. Kriterierna kan skilja sig något mellan de olika stödformerna.

 • Företag som söker stöd får inte ha fler än 249 anställda.
 • Företaget ska bedrivas med vinstsyfte och kan inte vara ett hobbyföretag. Du ska kunna visa att en marknadsmässig lön motsvarande minst en 50 procent tjänst tas ut.

 

 • Investeringen ska vara så stor och betydelsefull att den kan ses som ett språng i företagets utveckling.
 • Kostnader som tas upp i ansökan får inte vara beställda och betalda innan ansökan inkommit till Region Örebro.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott.

Stöd lämnas inte till

 • Företag på en lokalt konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen. Det innebär att vi inte kommer kunna lämna stöd till tex restauranger, barer, frisörer, butiker etc.
 • Företag är av rörlig karaktär som tex entreprenadverksamhet och åkerier.
 • Lönekostnader, driftskostnader och kostnader för eget arbete är inte stödberättigade, inte heller kostnader för datorer, mobiltelefoner och surfplattor.
 • Stöd lämnas inte till företag inom jordbruks-, trädgårds- och fiskenäringen.
 • Verksamheter som till övervägande del finansieras eller drivs med offentliga medel kan inte få regionalt företagsstöd.

Ansökan gör du digitalt via Tillväxtverket. Kontakta oss gärna innan du börjar med din ansökan.

 

Affärsutvecklingscheckar inom React-EU

Utlysningen är en del av EU:s satsningar för att möta effekterna av coronapandemin. Stödet ska stärka förutsättningarna för utveckling, konkurrenskraft och hållbar tillväxt i företagen. Insatserna ska vara framåtblickande och möjliggöra företagens förmåga att ställa om och komma starkare ur pandemin, genom att satsa på utveckling, förnyelse och utvecklade affärsmodeller.

Stödet riktar sig till företag som drabbats negativt av pandemin och har 1-100 anställda och minst 1 miljon kr i omsättning. Stödet ges i form av extern konsultinsats. Stöd ges med minst

15 000 kr till max 200 000 kr motsvarande max 90 % av kostnaderna.

Syftet är att ge stöd till livskraftiga företag. Stödet är inte riktat till företag som befinner sig i likviditetskris.

Stödet ska bidra till en ökad omställningsförmåga inom någon av följande insatser:

 • Digital omställning. Exempelvis ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller, digitalisera företagets verksamhet och processer eller automatisera produktionsprocesser.
 • Omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi. Exempelvis kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell, ta fram en strategi för cirkulära flöden eller energieffektivisera för att anpassa och utveckla verksamhet och produkter.
 • Internationalisering. Exempelvis förbereda en internationalisering genom marknadsanalyser, säkerställa hållbara leverantörskedjor eller utreda frågor kopplade till Brexit.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Preliminära resultat och balansrapporter
 • Senaste årsredovisning
 • Offerter

Gör din ansökan via Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats. 

Investeringar i byggnader och maskiner

Stöd för företag som vill öka produktionskapaciteten. Företaget har möjlighet att få högst 25 procent av kostnaderna i stöd och maxbeloppet är 800 000 kronor. Stöd beviljas inte till företag i Örebro tätort. Stöd ges inte till fordon och båtar.

Investeringsstödet är ett så kallat försumbart stöd vilket betyder att det enskilda företaget får ta emot max 200 000 Euro (ca 2 Mkr) under en treårsperiod i offentligt stöd.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Preliminära resultat och balansrapporter
 • Senaste årsredovisning
 • Offerter

Gör din ansökan via Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats

Konsultinsatser

Behöver du hjälp med att utveckla eller expandera verksamheten? En konsultinsats ger dig möjligheten att köpa in extern kompetens som saknas i företaget.

Stödet riktar sig till företag som vill ha hjälp med produktutveckling, marknadsinsatser eller andra utvecklingsinsatser.

Ditt företag har möjlighet att få högst 50 procent av kostnaderna i stöd och maxbeloppet är 150 000 kronor.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Preliminära resultat och balansrapporter
 • Senaste årsredovisning
 • Offerter

Gör din ansökan via Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats

Mindre investeringar för mindre företag sk Mikrostöd

Ska du göra en mindre investering (upp till 60 000 kr) i maskiner, inventarier eller använda externa konsulter och har max fyra anställda. Du kan få stöd med 50 procent av kostnaderna med maxbelopp på 30 000 kronor. Stöd beviljas inte till företag i Örebro tätort. 

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Preliminära resultat och balansrapporter
 • Senaste årsredovisning
 • Offerter

Mikrostödet är ett så kallat försumbart stöd vilket betyder att det enskilda företaget får ta emot max 200 000 Euro (ca 2 Mkr) under en treårsperiod i offentligt stöd.

Gör din ansökan via Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats

Innovationsstöd till nystartade företag

Stödet riktar sig till dig som driver ett nystartat företag. Företaget ska ha en innovativ idé och får vara högst två år gammalt. Din idé ska ha en innovativ höjd och stor tillväxtpotential. Produkten eller tjänsten får inte vara kommersialiserad. 

Stöd ges till utvecklingskostnader med max 400 000 kr, motsvarande 45 procent av kostnaderna.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Preliminära resultat och balansrapporter eller likviditetsbudget
 • Offerter
 • Affärsplan

Gör din ansökan via Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats. 

Omställningscheck till företag som drabbats av Covid-19 

För att skapa förutsättningar för företag att komma stärkta ur den rådande situationen, inför Region Örebro län ett förhöjt stöd för omställning. Stödet avser sådana företag som redan i dag normalt är stödberättigade men som nu ser möjligheter med att utveckla exempelvis nya IT-lösningar.

De näringar som bedriver sin verksamhet på en lokal marknad kan inte söka stödet. Företagsstöd lämnas inte till dessa verksamheter då risk föreligger att stödet kan komma att snedvrida konkurrensen.

Stödet utgörs av medel för att anlita en extern konsult  i syfte att utveckla nya erbjudanden, eller ta fram strategier för omställning av verksamheten som ökar företagets konkurrenskraft.

Stödet går att söka fram till 31 december 2021 och är ett bidrag på 50-90 procent av kostnaden (dock max 150 000 kronor) för en konsultinsats.  

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Preliminära resultat och balansrapporter
 • Senaste årsredovisning
 • Offerter

Ansök via e-tjänsten www.minansokan.se

Osäker? Ring oss!

Det finns även möjlighet för dig att göra en förfrågan innan du startar med din ansökan. Ring oss så vi hjälper dig att få en snabb bedömning om ditt företag kvalificerar sig för att kunna söka Omställningschecken.

Start- och expansionsstöd för sociala företag

Behöver du stöd för ditt nystartade sociala företag eller för att expandera? Start- och expansionsstödet för sociala företag ger dig möjlighet att köpa in kompetens som saknas i företaget.

Vad kan stödet användas till? 

Det sociala företaget får själv bestämma vad för sorts konsulttjänster stödet ska användas till. Exempel på användningsområden kan vara konsulttjänster kopplade mot affärsutveckling, digitalisering, eller utveckling av webbplats.

Vem kan söka stödet

Stödet riktar sig till nystartade sociala företag eller sociala företag som vill expandera genom en specifik satsning. Investeringen ska vara så stor och betydelsefull att den kan ses som ett språng i företagets utveckling. Sociala företag är verksamheter som arbetar för att lösa samhällsutmaningar. Det här kännetecknar sociala företag (enligt Tillväxtverkets definition):

 • Verksamheten är ett medel för att lösa samhällsutmaningar.
 • Resultat mäts först och främst i samhällsnyttiga mål.

Det mesta av vinsten återinvesteras i verksamheten.
Utöver att klassas som ett socialt företag enligt definitionen ovan, måste nedan kriterier även uppfyllas:

 • Företaget ska bedriva verksamhet i Örebro län.
 • Företaget måste vara startat vid ansökningstillfället.
 • Det måste framgå av stadgar eller bolagsordning att verksamheten är ett socialt företag.

Stödet kan inte ges till ideella föreningar.

Stödet kan inte användas till

 • Satsningar som redan är beställda.
 • Utgifter för företagets normala drift.
 • Insatser utan att företaget har för avsikt att expandera.
 • Investeringar i maskiner och inventarier.

Hur fungerar stödet

Företag kan få 50 procent av satsningen i stöd, men max 150 000 kr. Investeringen ska vara så stor och betydelsefull att den kan ses som ett språng i företagets utveckling. Investeringen får inte vara mindre än 30 000 kr.

Stödet utbetalas efter att investeringen gjorts.

Sista dag att söka stödet är 31 december 2021

Ladda ner PDF här

Läs mer om socialt företagande hos Tillväxtverket.

Hur söker du stödet?

Gör din ansökan via Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats. 

 

Stöd till kommersiell service

För att utveckla eller bibehålla grundläggande service i gles- och landsbygden finns speciella stöd. Investeringarna som man söker stöd för får inte påbörjas innan ansökan lämnats in.

Ansökningar över 50 000 kr i kostnader ska i första hand sökas inom landsbygdsprogrammet som Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för. 

Läs mer och ansök om stöd här.

Investeringsbidrag för investeringar under 50 000

Stöd kan lämnas till näringsidkare som säljer dagligvaror eller drivmedel. Försäljningsstället ska vara det sista på orten.

Du kan ansöka om stöd för:

 • Nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller större reparation av lokaler
 • Ny inredning och utrustning
 • Kompetenshöjande insats

Stöd ges med högst 50 % av investeringen.

Investeringsbidraget är ett försumbart stöd vilket betyder att det enskilda företaget får ta emot max 200 000 Euro (ca 2 Mkr) under en treårsperiod i offentligt stöd.

Obligatoriska bilagor till ansökan:

 • Preliminära resultat och balansrapporter
 • Senaste årsredovisning
 • Offerter

Gör din ansökan via Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats. 

 

 

 

Region Örebro län har under 2021 godkänt en revidering av det Regionala Serviceprogrammet.

Det Regionala Serviceprogrammet ska bidra till en god tillgänglighet av kommersiell och viss offentlig service för medborgare och näringsliv på landsbygden i Örebro län. Att bevara och utveckla servicen har en stor betydelse för att upprätthålla attraktiva livs-och boendemiljöer och ge företagen bra förutsättningar för att kunna verka och utvecklas på landsbygden.

Läs det regionala serviceprogrammet här

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker

De butiker som är berörda av stödet kommer att kontaktas när det är dags att skicka in ansökningar.

Sök driftstödet via Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats.

Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder. Medlen fördelas ur en nationell pott. Regeringen har beslutat att Tillväxtverket ska fördela högst 70 miljoner kronor för 2019 och därefter högst 35 miljoner kronor per år fram till 2025.

Särskilt driftstöd får lämnas till ägaren till försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som:

 • Är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror.
 • Har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på året runt-basis.
 • Har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Projektfinansiering

Har du en projektidé? Vi kan finansiera projekt som bidrar till att nå målen i regionala utvecklingsstrategin (RUS) Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län.
  
Läs mer om projektstöd här.

 

Contacts

Malena Pirsech

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Niklas Halldén

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, June 8, 2021