Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Föreningsstöd

Region Örebro län stödjer ett brett föreningsliv. Region Örebro län ger stöd till länsidrottsförbunden, ungdomsorganisationer, politiska ungdomsförbund, kulturföreningar, sociala stödorganisationer och andra föreningar med regional verksamhet. Syftet med stödet är att ge människor möjlighet till gemenskap, engagemang och en meningsfull vardag, genom föreningslivet. Ett starkt civilsamhälle bidrar till den demokratiska utvecklingen.

När kan vi söka?

Ansökningsperioden inför 2025 är öppen mellan 1 maj och 30 juni 2024.

Nya riktlinjer börjar gälla 1 maj 2024

Sammanfattning av förändringar

Treårigt stöd förlängs

  • Föreningar som sedan tidigare beviljtas treårigt stöd får förlängt ett år, till och med 2025

Uppdaterade riktlinjer

  • Ny syftesformulering
  • Ändrad fördelningsmodell för stödet till ungdomsorganisationer
  • Mindre förändringar och förtydliganden av riktlinjerna i övrigt

Föreningar med medlemmar i minst fyra av Örebro läns kommuner eller aktiviteter i minst tre kommuner kan ansöka om regionalt föreningsstöd.

Idrottsföreningar som får stöd av paraplyorganisationen RF-SISU kan inte beviljas föreningsstöd från Region Örebro län.

Kulturföreningar

Området omfattar musikföreningar, teater- och dansföreningar, konstföreningar, museer och lokalhållande föreningar. Stödet är avsett för egen verksamhet och inte enskilda projekt. Stödet ska främja en regional kulturell infrastruktur där länets invånare får ta del av och medverka i olika former av kultur.

Övriga föreningar

Stödet riktar sig till andra föreningar med regional verksamhet, som pensionärsföreningar, trafiksäkerhetsföreningar, lokalhållande föreningar, föreningar för nationella minoriteter samt föreningar inom miljö och natur.

Sociala stödorganisationer

Stöden syftar till att stödja och stimulera ideella organisationer som arbetar med social och hälsofrämjande verksamhet.

Ungdomsorganisationer

Stödet till ungdomsorganisationer, som har distriktsorganisationer, består av verksamhetsbidrag och aktivitetsstöd.

Politiska ungdomsförbund

De politiska partiernas ungdomsförbund har särskilda bidragsregler som grundar sig på moderpartiets mandatfördelning i regionfullmäktige.

Länsövergripande funktionshinderorganisationer

Region Örebro län ger bidrag till organisationer som genom sin verksamhet arbetar för att ge människor möjlighet att påverka sina egna villkor och samhällets utveckling.

OBS! Ansökningar om stöd till funktionshinderorganisationer handläggs och beslutas INTE inom ramen för föreningsstöden som går att ansöka om på denna sida.

För frågor angående stöd till funktionshinderorganisationer, kontakta Åge Sollien, funktionshinderkonsulent.

Läs mer om och ansök om föreningsbidrag och projektbidrag till funktionshinderorganisationer

Viktigt att tänka på inför ansökan

Tre tips inför ansökan från Mona Hedfeldt och Isak Bergström

  1. Skicka in ansökan i tid. Deadline för ansökan är 30 juni. Ansökningar som kommer in för sent handläggs inte.
  2. Skicka in sju handlingar: årsmötesprotokoll, stadgar, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan (inklusive budget).
  3. Det går att pausa en ansökan som du har börjat fylla i, så att du kan fortsätta vid ett senare tillfälle. Tryck på pausknappen längst ner i formuläret så sparas dina uppgifter.

Handläggning och beslut

Det är kultur och ideell sektor som handlägger ansökningar om föreningsstöden. Kulturnämnden fattar sedan beslut.

Uppföljning 3-årigt föreningsstöd

Föreningar som beviljats 3-årigt stöd ska skicka in en årlig uppföljning senast den 30 juni.

Handlingar som ska bifogas är årsmötesprotokoll, resultatrapport/balansrapport, revisionsberättelse, stadgar (vid förändring), verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för det år uppföljningen avser.

Beviljade stöd

Totalt fördelades 19 266 000 kronor till föreningar och 19 008 000 kronor till studieförbunden under 2024.

Här kan du se vilka föreningar och studieförbund som beviljats stöd och vilken summa respektive organisation har fått:

Kontakte

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Kristoffer Pettersson

Tekniska frågor om ansökningsformulär Föreningsstöd

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning (föräldraledig t o m 15 sept 2024)

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 3. Juni 2024