Region Örebo county Region Örebo county
Search

Delårsrapport och periodrapporter

Region Örebro läns upprättar en delårsrapport den 31 juli varje år. Den innehåller en förkortad förvaltningsberättelse, finansiella rapporter och andra jämförelsetal.

Uppföljningen av utfall och prognos sker för regionen totalt och per nämnd. Verksamhetsplanen som regionfullmäktige har fastställda är utgångspunkten för återrapporteringen av verksamhetsmässiga resultat.

Regionstyrelsen följer löpande regionens ekonomiska utveckling i periodrapporter. Uppföljningen sker för regionen totalt och per nämnd. Periodrapporter upprättas varje månad förutom i januari och juni.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, October 19, 2023