Region Örebo county Region Örebo county
Search

Årsredovisning

Årsredovisningen redovisar vilka resultat som Region Örebro län har uppnått under året.

Årsredovisningen innehåller lagstadgade informationskrav som förvaltningsberättelse, finansiella rapporter och andra jämförelsetal för Region Örebro län och regionkoncernen.

Regionfullmäktiges fastställda verksamhetsplan är utgångspunkten för återrapporteringen av verksamhetsmässiga resultat.

Årsredovisningen består av följande delar:

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning:

  • Resultaträkning
  • Driftredovisning
  • Balansräkning
  • Kassaflödesanalys
  • Investeringsredovisning
  • Redovisningsprinciper

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 23, 2021