Logo for the website Logo for the website

Region Örebro läns revisorer

Region Örebro läns revisorer granskar varje år hur Region Örebro läns verksamheter genomför de mål och uppdrag som regionfullmäktige har beslutat. Revisorerna ska granska verksamheterna självständigt och politiskt oberoende.

Region Örebro län har nio revisorer som är politiskt tillsatta och underställda regionfullmäktige. Kommunallagen och god revisionssed styr revisorernas arbete.

Revisorerna prövar

  • Om verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt
  • Om verksamhetens ekonomi är tillfredsställande
  • Om räkenskaperna är rättvisande
  • Om den kontroll som sker inom nämnderna är tillräcklig

Revisionens mål är att verka för

  • Ändamålsenlig verksamhet
  • Hög effektivitet
  • God ordning
  • Korrekt redovisning

Revisorernas uppdrag

Revisorernas uppdrag är att årligen granska all verksamhet och ge regionfullmäktige underlag inför den ansvarsprövning som de enligt lagen ska göra varje år. För att kunna genomföra uppdraget på ett bra sätt gör revisorerna varje år en revisionsplan.

Revisorerna väljer själva vilka verksamheter de ska granska och hur det ska ske. Varje revisor är också självständig i förhållande till de övriga revisorerna.

Region Örebro läns revisorer anlitar också externa specialister inom revison till sina uppdrag.

Revisionsrapporter 2021

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, February 24, 2021