Region Örebo county Region Örebo county
Search

Region Örebro läns revisorer

Region Örebro läns revisorer granskar varje år hur Region Örebro läns verksamheter genomför de mål och uppdrag som regionfullmäktige har beslutat. Revisorerna ska granska verksamheterna självständigt och politiskt oberoende.

Region Örebro län har nio revisorer som är politiskt tillsatta och underställda regionfullmäktige. Kommunallagen och god revisionssed styr revisorernas arbete.

Revisorerna prövar

  • Om verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt
  • Om verksamhetens ekonomi är tillfredsställande
  • Om räkenskaperna är rättvisande
  • Om den kontroll som sker inom nämnderna är tillräcklig

Revisionens mål är att verka för

  • Ändamålsenlig verksamhet
  • Hög effektivitet
  • God ordning
  • Korrekt redovisning

Revisorernas uppdrag

Revisorernas uppdrag är att årligen granska all verksamhet och ge regionfullmäktige underlag inför den ansvarsprövning som de enligt lagen ska göra varje år. För att kunna genomföra uppdraget på ett bra sätt gör revisorerna varje år en revisionsplan.

Revisorerna väljer själva vilka verksamheter de ska granska och hur det ska ske. Varje revisor är också självständig i förhållande till de övriga revisorerna.

Region Örebro läns revisorer anlitar också externa specialister inom revision till sina uppdrag.

§12 PN Unga vuxna med psykisk ohälsa - analys av klagomål och synpunkter på vården under 2022 - 20230213 (pdf, 156kB)
Halvårsanalys 2023 Klagomål och synpunkter på hälso och sjukvården (pdf, 6444kB)
Missiv Revisionsrapport - Uppföljning av investeringsprojektet H-huset (pdf, 259kB)
Missiv Uppföljande granskning (pdf, 862kB)
Protokoll - Rapport om synpunkter från patienter som är 70 år och äldre (pdf, 2748kB)
Protokoll - svar Granskning av ambulanssjukvården och inf.säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (pdf, 470kB)
Protokoll Klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården (pdf, 755kB)
Protokoll Rapport om synpunkter från patienter som är 70 år och äldre (pdf, 674kB)
Reviderat svar Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (pdf, 139kB)
Revisionsrapport Uppföljande granskning (pdf, 21763kB)
Svar Granskning av ambulanssjukvården och anpassning till lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (pdf, 776kB)
Svar på revisionsrapport Granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre (pdf, 78kB)
Svar Uppföljande granskning av löneprocessen (pdf, 385kB)
Synpunkter från patienter som är 70 år och äldre (003) (pdf, 2076kB)
Unga vuxna med psykisk ohälsa 2022 - 202302313 (pdf, 1705kB)
Yttrande - Granskning av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser (pdf, 138kB)
Yttrande Granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre (003) (pdf, 78kB)
Yttrande Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (pdf, 65kB)
Yttrande Revisionsrapport - Uppföljning av investeringprojektet H-huset (pdf, 616kB)

§14 PN Klagomål på vården som rör barn 2021 (pdf, 140kB)
§27 PN Halvårsanalys - klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården (pdf, 140kB)
§56 KN Åtgärder utifrån revisionen av kulturplanens och kulturstödens styrning och kontroll(855467) (0)_TMP (pdf, 140kB)
Missiv Granskning vaccinationer (pdf, 235kB)
Missiv Intern kontroll rörande hantering av statsbidrag (pdf, 277kB)
Missiv Revisionsrapport Granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre (pdf, 2032kB)
Missiv Revisionsrapport Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (pdf, 1030kB)
Missiv Revisionsrapport Granskning av läkemedelsgenomgångar o läkemedelsberättelse (pdf, 1288kB)
Missiv Revisionsrapport Granskning av pensionshantering och redovisning (pdf, 1438kB)
Missiv Revisionsrapport Kulturplanen och kulturstödens styrning och kontroll (pdf, 1745kB)
Missiv Revisionsrapport Långsiktig planering och strategier för kollektivtrafiken (pdf, 982kB)
Missiv Revisionsrapport Löpande intern kontroll i administrativa rutiner (pdf, 1219kB)
Missiv Revsionsrapport Folktandvårdens arbete med likvärdig tandvård (pdf, 845kB)
Protokoll - Granskning av löneprocessen (pdf, 739kB)
Protokoll - Revisionsrapport om intern kontroll rörande hantering av statsbidrag (pdf, 143kB)
Rapport Granskning av vaccinationer (pdf, 226kB)
Revisionsrapport Folktandvårdens arbete med likvärdig tandvård (pdf, 10266kB)
Revisionsrapport Granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre (pdf, 15261kB)
Revisionsrapport Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (pdf, 14266kB)
Revisionsrapport Granskning av läkemedelsgenomgångar o läkemedelsberättelse (pdf, 6949kB)
Revisionsrapport Granskning av pensionshantering och redovisning (pdf, 10219kB)
Revisionsrapport Granskning Uppföljning av investeringsprojektet H-huset (pdf, 391kB)
Revisionsrapport Internkontroll hantering statsbidrag (pdf, 161kB)
Revisionsrapport Kulturplanen och kulturstödens styrning och kontroll (pdf, 13627kB)
Revisionsrapport Långsiktig planering och strategier för kollektivtrafiken (pdf, 10873kB)
Revisionsrapport Löpande intern kontroll i administrativa rutiner (pdf, 9406kB)
Yttrande - Granskning av internkontroll i administrativa rutiner (pdf, 727kB)
Yttrande - Granskning av internkontroll rörande hantering av statsbidrag (pdf, 930kB)
Yttrande - Granskning av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser (pdf, 142kB)
Yttrande - Granskning av löneprocessen (pdf, 1584kB)
Yttrande - Revisionsrapport om intern kontroll rörande hantering av statsbidrag (pdf, 78kB)
Yttrande - Revisionsrapport om löpande intern kontroll i administrativa rutiner (pdf, 37kB)
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Sara Dicksen Moderata Samlingspartiet Ordförande 1
Anders Larsson Centerpartiet Vice ordförande 2
Le-Roy Wentzel Socialdemokraterna 2:e vice ordförande 3
Annica Blomgren Socialdemokraterna Lekmannarevisor 4
Kurt-Erik Gullberg Socialdemokraterna Lekmannarevisor 5
Kent Hiding Kristdemokraterna Lekmannarevisor 6
Larz Lundberg Liberalerna Lekmannarevisor 7
Lena Jansson Moderata Samlingspartiet Lekmannarevisor 8
Nils Gunnarsson Sverigedemokraterna Lekmannarevisor 9

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 17, 2023