Region Örebo county Region Örebo county
Search

Förbättringar för resenärer i framtidens kollektivtrafik

Med utgångspunkt i Region Örebro läns nya trafikförsörjningsprogram inför Länstrafiken flera förbättringar för resenärerna i länets kollektivtrafik under kommande år. Realtidssystem, snabbussar och bättre information om planerade och oplanerade trafikstörningar är några exempel.

- Konkret innebär ett realtidssystem att du som resenär får relevant och aktuell reseinformation direkt. Antingen via vår app, på de digitala skärmarna på busshållplatsen eller när du söker information på vår webb, berättar Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef för Länstrafiken. 

Systemet finns redan idag i stadstrafiken i Örbro, men ska förbättras och utvecklas för att kunna användas i hela länet.  

-Det handlar till exempel om vart bussen befinner sig, hur lång tid det är kvar tills den kommer till busshållplatsen, om det är trafikstörningar som påverkar restiden eller om någon annan förändring skett som påverkar avgång eller ankomst, berättar Fredrik.

Förbättrad information på hållplatser

På de nya hållplatserna för Citylinjen finns också en så kallad digital klocka på skärm (kallat nedräknare) som helt enkelt räknar ned minuterna till dess att bussen är på plats.

-De kollektivtrafikaktörer som redan infört den här typen av funktion, till exempel Skånetrafiken och även Östgötatrafiken, har fått positiva reaktioner från sina resenärer. Inte minst för att det underlättar för dig som resenär att planera din resa, både innan, under och efter resan, menar Fredrik som också hoppas att förbättringarna ska leda till att vi är fler som vill resa kollektivt i framtiden. Inte minst utifrån ett klimatperspektiv.

-Vi vet redan att kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att minska klimatutsläppen. Den är dessutom på god väg att bli helt fossilfri. Här i länet körs till exempel hundra procent av busstrafiken i den allmänna kollektivtrafiken på förnybart bränsle (biogas). Vi utreder också möjligheten att stegvis elektrifiera hela vår fordonsflotta, berättar Fredrik.

Ett steg i taget 

Allt sker dock inte samtidigt. Om allt går enligt plan, går de första elbussarna ut i trafik 2024. Till dess är planen att även realtidsinformationen och informationen i nedräknarna ska vara på plats.
- Ny teknik behöver tid att testas och prövas naturligtvis, men vi inför stegvisa förbättringar så fort det är möjligt. Till exempel är informationen i de digitala skärmarna på hållplatsen och i bussarna redan idag en stor förbättring jämfört med för några år sedan, menar Fredrik.

Till 2030 hoppas Fredrik att kollektivtrafikutbudet i länet är sammanhållet och sömlöst oavsett om den genomförs med buss, tåg, färdtjänst eller annat trafikslag.
- Det är ambitionen och jag tror absolut att vi har goda förutsättningar att nå det målet, avslutar Fredrik.

 

  • År 2030 har andelen motoriserade resor som görs med kollektivtrafik ökat till 20 procent inom Örebroregionen. Kollektivtrafik har etablerat sig som en självklar valmöjlighet när avstånden är för långa för att gå eller cykla. Tillgängligheten till kollektivtrafik har utvecklats i takt med hur förväntningarna på kollektivtrafik som medel för att uppnå ett hållbart transportsystem ökat.

  • År 2030 är förberedelserna inför att resa kollektivt minimala och såväl nya som vaneresenärer upplever det enkelt att få tillgång till information om avgångar, resetider, bytesmöjligheter, produktsortiment och trafikförändringar. Resenärer upplever att allmän kollektivtrafik och serviceresor är pålitlig och att trafiken avgår och kommer fram i tid.

  • År 2030 är kollektivtrafikutbudet sammanhållet och sömlöst oavsett om den genomförs med buss, tåg, färdtjänst eller annat trafikslag. Det klassiska utbudet av kollektivtrafik har kompletterats med en rad nya tjänster och trafikslag som kunder kombinerar för att tillfredsställa sina behov av resor. Trafikformerna Närtrafik och BRT har etablerats och fungerar ur kundsynpunkt som naturliga delar i ett sammanhängande kollektivtrafiksystem. Trafikformerna bidrar till ökad tillgänglighet, ökad marknadsandel samt minskad trängsel och lägre bullernivåer.

  • År 2030 har kollektivtrafiken tillägnat sig de tekniska framsteg som gjorts gällande drivmedel och på fordonssidan för en stadigt minskad negativ påverkan på hälsa, klimat och miljö.

  • År 2030 har ytterligare ett stort antal hållplatser gjorts tillgängliga genom samarbete med kommunerna och Trafikverket. Hållplatserna är nu utrustade för ökad attraktivitet, trygghet och erbjuder bra bytesmöjligheter. Miljön ombord på bussar och tåg är inbjudande och erbjuder möjlighet till både avkoppling och arbete.
Pappa med barn åker buss

Did the content help you?

Last updated: Monday, December 18, 2023