Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fonder och stiftelser

Region Örebro län har så kallade sociala fonder. För att var behörig att ansöka om bidrag ur fonderna måste man vara bosatt eller skriven inom Örebro län. Ansökningar till dessa fonder handläggs av Region Örebro läns funktionshinderkonsulent.

Du är behörig att söka bidrag ur dessa fonder om du är folkbokförda och bosatta inom Örebro län.

Det finns tre ansökningstillfällen per år med stoppdatum:

 • Den 31 mars
 • Den 31 maj
 • Den 31 oktober

Du kan få bidrag högst en gång per år och inte oftare än vartannat år.
Beroende på antalet ansökningar och fördelningsbar summa så finns det inga garantier att din ansökan blir beviljad.

För att din ansökan ska vara giltig måste du skicka med ett intyg från en kurator eller någon annan sjukvårdspersonal inom Region Örebro län som har god kännedom om dig och din ekonomi. En ansökan som enbart en privatperson skickar in kommer inte att bli godkänd.

Handläggningstiden är cirka 2-3 veckor efter sista ansökningsdag.

Du får ett brev hemskickat med besked om ansökan blev beviljad eller inte. Om ansökan blev beviljad får du en utbetalning via Swedbank.

Frågor om utbetalningen besvaras av Regionservice ekonomiavdelning:

 • Anna Wedberg 019-602 72 63
 • Helen Nilsson 019-602 70 09

Ansökan skickar du till Region Örebro läns funktionshinderkonsulent.

Kontakt

Åge Sollien

Funktionshinderkonsulent

Postadress

Region Örebro län
Registraturen
Box 1613
701 16 Örebro

Ur denna fond kan Barn-och ungdomshabiliteringen i Region Örebro län ansöka om stipendium till enskilt barn eller ungdom som är aktiv inom en organiserad handikappidrott.

Det förbund eller den förening där barnet eller ungdomen är aktivt kan också skicka in en stipendieansökan för en enskilt aktiv medlem. En enskild person kan inte ansöka.

Ansökan kan skickas in när som helst under året. Det finns ingen särskild ansökningsblankett utan ansökan gör du i brevform. Uppgifter som ska finnas med i brevet är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefon 
 • Om du inte är myndig ska även uppgifter ovan finnas med för din vårdnadshavare
 • Motivering till varför du söker stipendiet
 • Kontaktuppgifter till den som skickar in stipendieansökan
 • Du är ungdom fram till den dag du fyller 25 år.

Ansökan skickar du till Region Örebro läns funktionshinderkonsulent.

Kontakt

Åge Sollien

Funktionshinderkonsulent

Postadress

Region Örebro län
Registraturen
Box 1613
701 16 Örebro

Ändamålet med denna stiftelse är att dela ut bidrag till personer som har Parkinsons sjukdom.

I din ansökan beskriver du vad du vill använda bidraget till. Du bifogar också ett aktuellt intyg från till exempel kurator, sjuksköterska eller läkare som kan bekräfta din diagnos, symtombild. Du ska också beskriva ditt behov av bidraget till omkostnader för sjukdomen till exempel rekreation, kostnader för vård och läkemedel eller andra aktiviteter.

Ansökan gör du i brevform. Det finns ingen särskild ansökningsblankett. Sista ansökningsdag är den 30 april och den 30 november.

Uppgifter som ska vara med i ansökan är:

-          Förnamn och efternamn

-          Personnummer

-          Adress

-          Telefonnummer

Ansökan skickar du till Region Örebro läns funktionshinderkonsulent.

Åge Sollien

Funktionshinderkonsulent

Postadress

Region Örebro län
Registraturen
Box 1613
701 16 Örebro

Ur denna stiftelse kan vårdnadshavare som har barn med funktionsnedsättningar och som själva tar hand om barnet ansöka om bidrag till rekreation för barnet och vårdnadshavarena.

Ansökan gör du i brevform, det finns ingen särskild ansökningsblankett. I brevet ska du uppge följande:

 • Namn
 • Fullständiga personnummer på både barnet och en vårdnadshavare
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Syftet med ansökan
 • Kopia på läkarutlåtande eller något annat som bekräftar barnets diagnos
 • Man räknas som barn fram till den dagen barnet fyller 18 år

Sista ansökningsdag är:

 • Den 30 april
 • Den 30 november

Ansökan skickar du till Region Örebro läns funktionshinderkonsulent.

Kontakt

Åge Sollien

Funktionshinderkonsulent

Postadress

Region Örebro län
Registraturen
Box 1613
701 16 Örebro

Ur denna fond kan man ansöka om bidrag till semestervistelse i första hand för barn och ungdomar med utvecklingsstörning och i andra hand för vuxna psykiskt utvecklingsstörda som bor i Örebro län.

Barn och ungdomar prioriteras.

Sista ansökningsdag är:

 • Den 30 april
 • Den 30 november

Ansökan skickar du till Region Örebro läns funktionshinderkonsulent.

Kontakt

Åge Sollien

Funktionshinderkonsulent

Postadress

Region Örebro län
Registraturen
Box 1613
701 16 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 december 2020