Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kommissionen för jämlik hälsa

Det finns fortfarande stora skillnader i hälsa mellan grupper i Örebro län. Skillnaderna kvarstår trots ett mångårigt folkhälsoarbete. Därför har en kommission för jämlik hälsa tillsatts med uppdraget att påvisa och föreslå åtgärder för att minska systematisk ojämlikhet i hälsa hos befolkningen. Ett förslag på utmaningar och åtgärder ska vara klart i slutet av 2017.

Kommissionens syfte och uppdrag

Syftet med kommissionen är att identifiera var den ojämlika hälsan är störst, och bidra med kunskap och vägledning i det långsiktiga arbetet för att minska skillnaderna i hälsa i länet.

Kommissionens ska

  • analysera hälsoläget i länet utifrån socioekonomiska perspektiv, och miljö-, genus- mångfalds och livscykelperspektiv
  • identifiera utmaningar och föreslå åtgärder.

Lämna dina synpunkter på kommissionens förslag

För en jämlik hälsa i Örebro län - förslag på utmaningar och åtgärder

Kommissionen för jämlik hälsa i Örebro län har arbetat fram förslag på utmaningar och åtgärder för att minska systematiska skillnader i hälsa. Förslagen har tagits fram i dialog med länets kommuner, myndigheter och organisationer. Fokusberedningen för folkhälsa i Region Örebro län har beslutat att skicka förslaget på remiss. Vi tar nu tacksamt emot synpunkter på remissen.

Missivbrev

Sändlista

Remissunderlag

Remissformulär

Kontaktperson:

Marie Nybäck

 

Nationell kommission

Det finns även en nationell kommission för jämlik hälsa som är tillsatt av regeringen. Den utvecklar strategier på statlig nivå som påverkar den regionala kommissionens arbete. Den nationella kommissionen överlämnade sitt slutbetänkande i början av juni 2017.

Kommissionens arbete

Utöver den nationella kommissionens inverkan bygger den regionala kommissionens arbete i stor utsträckning på de underlag som har utarbetats av tidigare kommissioner (i Västra Götalands-regionen, Malmö och Östergötland), samt på Marmot-kommissionens arbete.  Dessa kompletteras med lokala data från framför allt de länsomfattande undersökningarna Hälsa på Lika Villkor och Liv och Hälsa Ung, samt  från aktuella vårddata. De åtgärder som föreslås ska bygga på aktuell vetenskaplig evidens. Arbetet bygger på bred samverkan mellan region, kommuner, statliga myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Resultatet av kommissionens arbete får strategisk betydelse för folkhälsa och hållbarhet i Örebro län.

Organisation

Uppdraget är placerat vid staben hållbar utveckling, Regionkansliet. De politiska kommissionärerna är ordinarie ledamöter i regionstyrelsens fokusberedning för folkhälsa.

Arbetet i kommissionen är indelat i tre arbetsgrupper: Barn och unga (0-19 år), Vuxna (20-69 år), Äldre (70 år och äldre).

Kommissionen stöds av staben hållbar utveckling och område välfärd och folkhälsa. Länets folkhälsoteam, representanter för Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund, samt länsstyrelsen är viktiga samverkanspartners.

Samverkan inom lokalpolitik och med ideell sektor

Under våren 2017 genomfördes länsdialoger i syfte att sprida kunskap, diskutera utmaningar och åtgärder samt att finna ett gemensamt fokus där vi kan samverka och hitta nya lösningar. Där Region Örebro län, kommunerna och civilsamhället deltog.

En spridningskonferens kommer att genomföras vintern 2018.

 


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 juli 2017

Innehållsansvarig: Jim Lindström

Publicerad av Jim Lindström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/kommissionenjamlikhalsa