Region Örebo county Region Örebo county
Search

När du blir sjuk eller får en skada anmäler du det samma dag till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. 

Arbetsgivaren betalar sjuklön de första fjorton dagarna av sjukskrivningen. Men du behöver träffa en läkare och få ett läkarintyg om du är sjuk i mer än sju dagar.

Sjukskrivning och rehabilitering (1177.se)

Ekonomiskt stöd när du är sjuk (1177.se)

Rehabilitering

Ibland behövs rehabilitering för att du ska klara av att återgå till arbetslivet på heltid eller deltid. Arbetsuppgifterna kan behöva anpassas till vad du klarar av eller så kan du behöva byta arbetsplats för att kunna arbeta igen. 

Det är arbetsgivarens ansvar att göra en plan för att du så fort som möjligt ska kunna gå tillbaka till arbetet. Det ska ske senast en månad efter första sjukdagen om du antas vara sjuk i minst 60 dagar.

Förutom läkare kan även annan personal vara inblandad i din vård och behandling. Det kan till exempel vara en fysioterapeut, psykolog eller arbetsterapeut.

Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorn på din vårdcentral kan ge dig stöd i din sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete.

Rehabkoordinatorn kan även ge dig stöd i kontakten med din arbetsgivare.

Du kan kontakta rehabkoordinatorn om du behöver stöd eller har frågor kring din sjukskrivning eller din rehabilitering.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 9, 2024